Dokumentasjon

Hva vet vi om barn og rusgifter

A therapist on how alcohol usage by parents have affected students

Alcohol and PTSD

2014-03-12

Alcohol usage is not just your own business


En del om hverdagen slik han opplevde den

En sønn av en heroinmisbruker forklarer sitt syn på heroinutdeling


2013-06-23

AV OG TIL er en organisasjon som jobber for alkoholfrie soner

Undersøkelse om barn og alkoholbruk i barns nærvær

2013-06-19

Ungdommens bystyremøte, Sak 3: Barn på hospits

Ungdom vil ha kriseovernatting fritt for rusgift og uro


2013-03-13
Oslo bystyre har etablert en ordning med at "Ungdommens bystyremøte" årlig har rett til å sende fram fem saker som Oslo bystyre skal behandle på ordinær måte.

Ny undersøkelse

Foreldres alkoholpåvirkning påvirker barnas alkoholforbruk

2012-02-22
Ungdom som har sett sine foreldre beruset rapporterer om mer risikofylt rusgiftbruk i slutten av tenårene. Sammenhengen er tydeligere hos gutter enn hos jenter, ifølge en studie publisert i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fordypingsoppgave, Høgskolen i Narvik:

Hvorfor gir foreldre sine tenåringer alkohol?


2007-01-14
Våren 2006 avsluttet Else Marie Juul en videreutdanning i rusgiftforebyggende arbeid ved Høgskolen i Narvik. Som avsluttende oppgave på dette studiet intervjuet hun foreldre som hadde gitt sine ungdommer under 18 år. alkohol. Dette for å frambringe ny kunnskap om hvilke begrunnelser og tanker foreldre kan legge til grunn for å gi sin tenåring alkohol.

Vinmonopolet:

Holdningskampanje mot foreldrelanging

2005-06-21
I sommer lanserer Vinmonopolet en ny holdningskampanje. Budskapet i kampanjen er: «Ikke kjøp alkohol til mindreårige. Heller ikke til egne barn». Kampanjen retter seg mot voksne som kjøper alkohol til mindreårige.


Russ-alkohohol og kaldt vann:

- Én pils kan drepe


2005-04-21
- En cocktail med en dash alkohol, badevann kaldere enn 15-18 grader og overfølsom dykkerefleks kan ta knekken på den mest hardføre.


13-15-åringer:

Får alkohol av mor og far

2005-03-17
Ett av syv barn mellom 13 og 15 år har fått alkohol av foreldrene det siste året. Det viser ny forskning.

Mer bekymret for alkohol enn for narko:

- Utsett alkohol-debuten


2005-02-21
Mens vi er svært bekymret og har klare holdninger mot narkotika, er terskelen for å drikke alkohol langt lavere. Politiet på Hadeland er vel så bekymret for alkohol.


Nord-Trøndelagsforskning:

Foreldre viktige for barns alkoholvaner

2005-02-20
Hva foreldrene sier og gjør har stor betydning for barns og tenåringers rusgiftbruk, viser en undersøkelse blant ungdomsskoleelever i Levanger og Verdal.

Gallupundersøkelse:

1 av 3 foreldre tror på "drikketrening"


2004-11-15
En av tre foreldre mener at ungdom som får servert alkohol hjemme, drikker mindre når de er sammen med venner. Men forskningen viser at de drikker mer.

Barneombudet:

Ber politiet sjekke stoffavhengiges barn

2004-06-20
Hver gang politiet pågriper noen for besittelse av narkotika, må det undersøke om vedkommende har barn. Slik ønsker Barneombudet at politiet aktivt skal lete etter barn som kan ha problemer.

Ny rapport:

Nedslående om barnevernsinstitusjoner


2004-05-11
De skulle få hjelp til å komme på rett kjøl. Men møtet med barnevernet gjorde bare vondt verre for de trønderske ungdommene. Det viser en ny rapport fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, BUS.


Mål for samfunnets rsgiftforebyggende innsats:

Utsatt alkoholdebut og redusert totalforbruk - eller opplæring i lykkepromille?

2004-04-24
Målet for norsk forebyggingspolitikk har lenge vært å utsette alkoholdebuten blant unge i aldersgruppen 13-18 år, samt en reduksjon i det totale alkoholforbruket, blant voksne så vel som blant unge. Til tross for dette, har de fleste begynt med alkohol lenge før de fyller 18 år, og alkoholforbruket blant unge er økt til det dobbelt i løpet av siste 10-årsperiode. Mye av dette forbruket skjer som fyllekonsum i helgene.

Skal foreldre servere barn alkohol?


2004-04-22
Det er nå over 20 år siden jeg samlet inn alkoholrelaterte opplysninger om ungdomsskoleelever via en stor spørreskjemaundersøkelse, til bruk i min doktoravhandling i pedagogikk, som for det meste dreide seg om alkoholundervisning i skolen. Men det var et tilleggsresultat av undersøkelsen som de fleste leserne fant mest interessant, nemlig at det var sammenheng mellom foreldres praksis når det gjaldt å gi barna alkohol og barnas alkoholvaner. De barn som ble budt på alkohol hjemme drakk mer enn de som ikke ble budt.

Ny rapport:

Barn av stoff- og alkoholavhengige klarer seg bedre enn mødrene

2004-04-22
Barn av stoff- og alkoholavhengige lever i gjennomsnitt i syv år med alvorlig rusgiftproblematikk i familien før de får hjelp og ny omsorgsbase. Flertallet av barna klarer seg likevel ganske bra.

Unge i Akershus

Unge ruser seg helst på øl


2004-03-11
De fleste tenåringer drikker øl når de skal ruse seg, og de nasker mest i butikkene. Det viser undersøkelsen "Helseprofil for barn og unge i Akershus" som ble lagt fram i slutten av februar 2004.

Sliter med psyken

Barn av alkoholiserte fedre

2004-02-01
Barn av alkoholiserte fedre har større psykiske problemer enn andre barn, viser en fersk avhandling. Men hvordan mor takler livet i en slik situasjon har også stor betydning.


Undoms debutalder for alkohol

Fars alkoholbruk viktig


2003-12-18
En ny undersøkelse viser at dersom far drikker minst en gang i uken, så sjudobles sjansene for at barna begynner å drikke før de går ut av 10. klasse.

Svensk undersøkelse

Unge som får alkohol hjemme drikker mer ute

2003-10-25
Ungdom som har foreldre som byr dem alkohol, drikker mer enn ungdom i familier som ikke tillater at de unge drikker alkohol. Det viser en ny svensk undersøkelse om unges rusgiftvaner i Skåne.

To av tre barn klarer seg selv om far drikker


2003-09-30
Far drikker, det behøver ikke føre til barnas fortapelse. Mange klarer seg bra, viser norsk undersøkelse. Struktur og ordnet hverdag er viktige redningsbøyer.


Lov å servere mindreårige alkohol

2003-03-07
SIRUS-direktør Knut Brofoss bekrefter nå FMRs opplysning om at
det ikke finnes lovregulering av at voksne serverer barn alkohol.

For dårlig hjelpetilbud til barn i familier med rusgiftproblemer


2000-10-18
Psykolog Gry Kvamme ved Sosialmedisinsk klinikk for Asker og Bærum er opptatt av barna i familier med rusgiftproblemer. Sammen med Anne Karin Mullally publiserte hun tidligere i år 2000 en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening om "Gruppebehandling for barn av rusavhengige".

Foreldre gir fortsatt alkohol til 13-åringer

2000-10-17
Gjennom skoleopplegget "Alkohol er ikke noe for barn" ønsket Rusmiddeldirektoratet å få ned alkoholforbruket blant de yngste ungdomsskoleelevene. Et viktig delmål var å eliminere foreldrene som alkoholkilde. Et etterundersøkelse viser at foreldrene imidlertid langer alkohol i like stor grad som før. Opplegget fikk likevel en direkte virkning på de unge, ved at de selv valgte å bli mer restriktive enn før.

Barn reagerer tidlig på voksnes alkoholbruk


2000-10-17
Spørsmålet om hvordan barn reagerer på voksnes bruk av rusgifter, er et omfattende tema. Eivind Jahren, som er journalist og pedagog med rus som spesialfelt vil her ta for seg noen få aspekter med bakgrunn i forskningsresultater.

Alkoholistfamilien - et drama med seks roller

2000-10-17
Barn som vokser opp med alkoholisert mor eller far er formet i en omvendt-kultur. Det barna selv trenger, må de gi før de har fått det selv: trøst, beskyttelse, trygghet og en stabil oppvekst. Barna klarer seg ved å ta på seg ulike roller, overlevelsesstrategier. Staffan Myrbäck forteller her om de rollene barna tar på med eksempler hentet fra fag- og skjønnlitteraturen - og hvilke konsekvenser oppveksten i en alkoholistfamilie får for barnas følelsesmessige utvikling og som voksne. Teksten er et redigert utdrag fra Myrbäcks bok "Den vingklippta familjen" (Sober förlag)

Hver tiende svenske elev er alkoholistbarn


2000-10-17
I 40 år har en kjent til at barn som vokser opp i familier med alkoholproblemer lever under et sterkt psykisk press, skriver Staffan Myrbäck. Han er svensk journalist og folkehøgskolelærer. Her summerer han opp noen av de svenske undersøkelsene som forteller noe om dette omfattende problemet.

Hva med Jeppes barn - og våre egne?

2000-10-15
I denne artikkelen ser forfatteren på behovet for å snu perspektivet over mot barna i de familiene der alkoholproblemer er tilstede.

Foreldrevett og uvett - helsekonsekvenser for barna


1998-10-15
- En rekke undersøkelser viser at drikkemønsteret hos ungdom minner om det vi finner hos deres foreldre. I mange tilfeller fungerer foreldre som alkohol-langere for sine barn: Unge som får alkohol hjemme, drikker tre ganger så mye alkohol som unge som ikke får slik servering hjemme, fastslår forskeren Willy Pedersen ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.