Ny undersøkelse

Foreldres alkoholpåvirkning påvirker barnas alkoholforbruk

Publisert 2012-02-22

Ungdom som har sett sine foreldre beruset rapporterer om mer risikofylt rusgiftbruk i slutten av tenårene. Sammenhengen er tydeligere hos gutter enn hos jenter, ifølge en studie publisert i siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening.

Under Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT 1) i 1995-1997 ble ungdomsskoleelever blant annet spurt om hvor ofte de har sett sine foreldre beruset. Fire år senere deltok de samme ungdommene i en ny undersøkelse (Ung-HUNT 2) hvor de ble spurt om deres egne rusmiddelvaner. I artikkelen «Er risikofylt rudmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene bersuset» i Tidsskriftet 4/2012 viser resultatene av denne undersøkelsen at det å se sine foreldre beruset har noe å si for egne rusvaner.

- Flere ungdommer som hadde sett foreldrene beruset, oppga å ha vært beruset mer enn ti ganger, sammenliknet med ungdommer som ikke hadde sett foreldrene beruset, skriver forfatterne.

Les mer hos Tidsskrift for Den norske legeforening.