FMR-konferanse i Oslo 31. oktober 2001:

"Harm reduction - en løsning for norsk narkotikapolitikk?"

Publisert 2001-09-01

FMR arrangerte konferanse med forelesere fra fagkretser og politiske miljøer i inn og utland.

Noen av temaene på konferansen:

  • Hva er "harm reduction"?
  • Erfaringer med lavterskel-metadon
  • Sprøyteutdeling og sprøyterom – hva vet vi om erfaringene?
  • Tankene bak og erfaringene med heroinutdeling.
  • Harm reduction og forebygging
  • Behandlingsalternativer for tunge stoffbrukere
Her finner du mer informasjon om konferansen.

Harm reduction, eller skadereduksjon, brukes som betegnelse på en narkotikapolitikk der hensynet til brukeren står i sentrum. Tilhengerne mener at harm reduction-politikken representerer større realisme, at den er mer human overfor narkotikabrukerne og at den fører til færre “kontrollskader.” Sprøyterom og betingelser for metadon har vært, og er, hete temaer i denne debatten. Motstanderne mener at skadereduksjonstilnærmingen samtidig åpner for mer utbredt spredning og bruk av narkotika, og at forebyggingshensyn tilsier en så restriktiv narkotikapolitikk som mulig.

Hvilke erfaringer har vi med harm reduction politikk i Norge og andre land? Er den forenlig med målsetningen for den norske narkotikapolitikken? Eller er dagens målsetning om et narkotikafritt samfunn urealistisk og forvirrende?

Med denne konferansen ønsker Forbundet Mot Rusgift å sette søkelys på dilemmaene i narkotikapolitikken: Er det hensynet til tunge stoffbrukere eller hensynet til rekrutteringen som skal veie tyngst? Må det være en motsetning? Til å belyse disse temaene har vi invitert norske og internasjonale forelesere fra fagkretser og politiske miljøer.

Sted:

Ingeniørenes Hus i Oslo den 31. oktober 2001