Litteraturliste

Publisert 1995-06-01

Aftenposten (1995): Avisartikkel 6/5.

Amsterdamgruppen (1993): Alcohol Beverages and European Society.

Aasland, O.G. (1987): Alkohol og livsstil. NORAS.

Arner, O. (1993): Hva er alkoholmisbruk? En undersøkelse av nordmenns holdninger til spørsmål omkring alkoholmisbruk og alkoholisme. SIFA rapport nr 1/93.

Avholdsfolkets Landsråd (1995): Høringsuttalelse vedrørende forslag til ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v. Avholdsfolkets Landsråd.

Axelsen, N. K. (1995): Skifteretten på menyen - konkurskriminalitet og skatte- og avgiftsunndragelser i restaurantbransjen i Oslo 1992-1994. Norges forskningsråd. Rapport nr. 24.

Bergen kommune (1992): Handlingsprogram for å redusere rusmiddelbruken i Bergen, 1992 - 1995.

Bruun K. m.fl. (1975): Alcohol Control Policies in Public Health Perspective. The Finnish Foundation of Alcohol Studies, Helsinki.

Brun Gulbrandsen, S. (1985): Våre forfedres alkoholbruk. I: Arner, Hauge og Skog: Alkohol i Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

Bjørtuft, J.Ø., Lorentzen E., Finborud T. og Flaten, B.O. (1986): Alkoholrelaterte innleggelser i en indremedisinsk avdeling. Tidsskrift for den norske lægeforening 1986:106

Bruusgaard, P., Rutle O. og Aasland O.G. (1984): Alkoholproblem i allmennpraksis. Tidsskrift for den norske lægeforening 1984:110.

Budsjett-innstilling S. nr. 13 - 1994-95

Christie, N. (1975): Hvor tett et samfunn? Oslo.

Clausen C.E. (1995): Barn av alkoholister - en risikogruppe. Kronikk i Aftenposten.

De europæiske fællesskabers domstol (1995): Domstolens dom 29.juni 1995. «Frie varebevegelser - forarbejdet mælk til spædbørn- udelukkende salg gennem apoteker».

Doyle, L. (1994): Secret campaign to smear anti-alcohol books, Pro-alcohol academics paid by drinks lobby, og Drinks companies pay dons to rubbish alcohol report. Artikler i Independent no. 253/254.

Edwards, et.al. (ed.) (1994): Alcohol Policy and the Public Good. Oxford Medical Publications, Oxford.

Engelstad, J.C.B. (1995): Begreper og definisjoner - et forsøk på avklaring. I: Riise m.fl.: Alkohol og helse- det bagatelliserte alvor, U-forlaget, Oslo.

Fekjær, H.O.(1986): Virker alkoholpolitikken? Edruskapsrørslas Informasjonstjeneste.

Fekjær, H.O. (1989): Fylla. Konsekvenser-risiko-forebyggelse. Rusmiddeldirektoratet.

Giesbrecht, N. & Conroy, G. (1987): Options in developing community action against alcohol problem.

I: Holder, H.D. (ed.): Advances in substance abuse: Behavioral and biological research. Control issues in alcohol abuse prevention: Strategies for states and communities. Greenwich, Connecticut: Jai Press.

Førsund, F.R. og Strøm, S. (1994): Miljø-økonomi. Universitetsforlaget, Oslo.

Hauge, R. (1986): Alkoholpolitikken i Norge. Statens Edruskapsdirektorat.

Hauge, R. og Amundsen, A. (1994): Virkninger av økt tilgjengelighet på alkohol. En undersøkelse av virkningene av åpning av vinmonopolutsalg i Sogn og Fjordane. SIFA-rapport nr. 2/94.

Henriksen, Ø. og Sande, A. (1995): Rus, fellesskap og regulering. Kommuneforlaget.

Horverak, Ø. (1979): Norsk alkoholpolitikk 1960 - 1975. SIFA, Oslo.

KAPITAL nr. 16/94.

Lenke, L. (1990): Alcohol and Criminal Violence. Almquist & Wiksell International, Stockholm.

Marcusson, Å. m.fl. (1994): Rapport från IOGT-NTOs Analyskommitté. IOGT-NTO.

Mehammer, B. S., Gunnarson M. E. (1995): Quebec som paradeeksempel. Hva er det de ikke forteller? Avholdsfolkets Landsråd, Oslo.

Mørland, J.(1985): Medisinske alkoholskader. I: Arner, Hauge og Skog: Alkohol i Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

NAT vol. 9 1992:5: Intervju med lederen for Portman group.

NAT vol. 11 1994: 5-6: Om forskning knyttet til spørsmålet om konsekvenser av bruk av alkohol for barns situasjon og oppvekst.

Nordlund, S., Hauge, R., Nordlie, O., Ihlen, B. M. og Horverak, Ø. (1984): Virkninger av lørdagsstengte vinmonopolutsalg. En samlerapport, SIFA-stensilserie nr. 85.

NOS (1992): Dødsårsaker 1971 - 1992.

NOU 1984:13: Åpningstider og tilgjengelighet.

Noval, S. og Nilsson, T. (1984): Mellanölets effekter på konsumentnivå och tillväxsten hos den totala alkoholkonsumtionen.

Olaussen, L.P. (1995): Beruselse, utelivsdeltakelse og utsatthet for vold. Upublisert manus 10.6 95.

Ot. prp. nr. 51 (1994-95): Om lov om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.).

Pape, H. (1994): Kronikk i Dagbladet 25.10.1994.

Reinås, K. (1991): Alkoholens kilder. Nordmenns totale alkoholforbruk i 1989. Temaserie 1991:1 Rusmiddeldirektoratet.

Riise, G. m.fl. (1995): Alkohol- ingen universalmedisin mot hjertesykdom. Tidsskrift for den norske lægeforening 1995:115.

Riise, G. m.fl. (1995): Alkohol og helse- det bagatelliserte alvor, Universitetsforlaget, Oslo.

Room, R. (1987): The Monopolies under Attack. I: The Role of Alcohol Monopolies. Systembolaget, Stockholm.

Rusmiddeldirektoratet (1994): Kommunenes alkoholpolitikk.

Saglie, J. og Nordlund, S. (1993): Alkoholpolitikken og opinionen. SIFA rapport nr. 3/93.

Saglie, J. (1994): Norske drikkekulturer: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet. SIFA rapport 1/94.

SIFA/Rusmiddeldirektoratet (1991): Rusmidler i Norge.

SIFA/Rusmiddeldirektoratet (1995): Rusmidler i Norge.

Skog, O.J., Horverak, Ø., Nordlund, S., og Norström, T. (1993): Vurdering av konsekvenser av ulike endringer omsetningsform og priser for alkohol i Norge. SIFA rapport nr. 4/93.

Skog O.J. og Bjørk, E. (1988): Alkohol og voldskriminalitet. En analyse av utviklingen i Norge 1931-1982.

Nordisk Tidsskrift for Kriminalvitenskap 75, 1-23.

Skulberg, A. og T. (1985): Drukninger: Årsaker og forebygging. I: Arner, Hauge og Skog: Alkohol i Norge. Universitetsforlaget, Oslo.

Smith, D. I. (1988): Effectivieness of restrictions and availabillity as a means of preventing alcohol-related problems. Contemporary Drug Problems, Vol 15(4): 627-684.

Sosialdepartementet (1990): Alkoholloven av 2. juni 1989 - en orientering. Rundskriv 1-16/90. Rundskriv nr. 2 til alkoholloven av 1989.

SOU 1994:29: Barn- Föräldrar- Alkohol.

St.meld. nr. 17 (1987-88): Alkohol og folkehelse.

Verdens helseorganisasjon - Regionkontoret for Europa (1993): Europeisk Alkoholhandlingsplan. Rusmiddeldirektoratet.

Wegner, R. B.( 1995): Kampen mot vold må trappes opp. Kronikk i Aftenposten 17.02.95.