Mot Rusgift støtter Wien-erklæringen

Publisert 2003-01-10

Redaksjonen i tidsskriftet Mot Rusgift er bekymret for den internasjonale narkotikapolitiske utviklingen. Vi inviterer deg derfor til å benytte anledningen og støtte FNs narkotikakonvensjoner (1961, 1971 og 1988) og FN-konvensjonen om barns rettigheter, ved å underskrive Wien-erklæringen av 2003.
Hensikten med Wien-erklæringen er å opprettholde en restriktiv narkotikapolitikk, og står helt i motsetning til enhver legalisering av illegale rusgifter, inklusive cannabis. Wien-erklæringen av 2003 støtter fullt ut innholdet i FN-konvensjonene om narkotika, og avviser alle krav om endringer i konvensjonene som vil fremme eller lette bruken av illegale rusgifter.

FMR hadde underskriftskampanje for støtte av Wienerklæringen - underskriftskampanjen er nå overGlobal

Den verdensomspennende innsamlingen av underskrifter som støtter FN-konvensjonene om narkotika, og FN-s barnekonvensjon (som bl.a. stadfester kravet om barns rett til et narkotikafritt miljø) vil bli presentert for FN i april 2003. Initiativtaker er Hassela Nordic Network i Sverige. Det er ingen forretningsinteresser, partipolitiske eller religiøse interesser knyttet til dette initiativet. I Norge vil underskrifter til støtte for denne erklæringen bl.a. gå gjennom Forbundet Mot Rusgift.

Styrken til Wien-erklæringen 2003 ligger utelukkende i navnet hos de enkeltmennesker og organisasjoner som skriver under.


Bakgrunn

I mange år nå har enkeltpersoner og organisasjoner gjort framstøt for å undergrave FN-konvensjonene om narkotika og diskreditere FN-konvensjonen om barns rettigheter for å lette narkotikabruk og til og med fremme legalisering av visse stoffer, med det endelige mål å fjerne forbudet mot bruk av illegale rusgifter.

Ved å prøve å fremme pro-narkotika-ideer i politiske sammenhenger, håper legaliseringstilhengerne åpenbart å gjøre sin ødeleggende dagsorden mer stueren.


Midtveis

I Wien i april 2003 vil det bli en midtveis gjennomgang av de resultatene som er oppnådd siden FNs spesialsesjon om narkotika i 1998 (United Nations General Assembly Special Session on Drugs - UNGASS). I forbindelse med midtveisgjennomgangen vil legaliseringstilhengere prøve å få politisk støtte for endringer i - eller opphevelse av FN-konvensjonene om narkotika, for å gjøre bruk av illegale rusgifter lettere, og også med formål å få til en legalisering av narkotika.

Den trusselen som de illegale rusgiftene utgjør er alt for alvorlig til å bli overlatt til avgjørelse til personer som ikke er villige til å ta det fulle ansvaret for resultatene overfor nålevende og framtidige generasjoner.


Legaliseringsframstøt

Framstøt for å legalisere narkotika er en alvorlig krenkelse av innholdet i FN-konvensjonene om narkotika, og FN-konvensjonen om barns rettigheter, spesielt artikkel 33:

«Partene skal treffe alle nødvendige tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative, sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å verne barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i gjeldende internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og omsetning av slike stoffer».

Ved å underskrive konvensjonen har nasjonale regjeringer forpliktet seg til å beskytte og sikre barnas rettigheter og de har gått med på å være ansvarlige for denne forpliktelsen overfor det internasjonale samfunn.

Ønsker du at barna dine skal ha lettere tilgang til narkotika?

Ønsker du mer narkotika og vold i nabolaget ditt?

Ønsker du å støtte marihuana-industrien eller industrier som lager andre illegale rusgifter?

Hvis du deler vår bekymring, oppfordrer vi deg til å underskrive Wien-erklæringen nedenfor.


Wien-erklæringen 2003

 • Vi erklærer og bekrefter vårt syn at FN-konvensjonene om narkotika (1961, 1971 og 1988) og FN-konvensjonen om barns rettigheter er svært viktige redskaper for å opprettholde en human, restriktiv narkotikapolitikk og motvirke framstøt for å legalisere narkotika.
 • Vi bekrefter vårt synspunkt om at det er av stor viktighet å motvirke ethvert tiltak for å undergrave FN-konvensjonene om narkotika og FN-konvensjonen om barns rettigheter.
 • Vi bekrefter vårt synspunkt om at forebygging av stoffbruk - i betydningen fremme av en livsstil uten stoffbruk - bør styre all narkotikastrategi og -politikk.
 • Vi støtter forebygging, behandling og lovhåndhevelse/forbud som grunnprinsippene i en effektiv narkotikaforebygging.
 • Vi støtter lovgivning og politikk som sikter mot å forebygge stoffbruk.
 • Vi motsetter oss all strategi og politikk som oppmuntrer, letter, muliggjør eller støtter stoffbruk.
 • Vi støtter lokalsamfunns adgang til korrekt kunnskap og kompetanse til å bekjempe narkotikabruk, og av den grunn oppfordrerer vi massemedia sterkt til å bidra til dette formålet og motarbeide glorifiseringen av stoffbruk.
 • Vi bekrefter vårt synspunkt om at politikere, nasjonale regjeringer og internasjonale organisasjoner bør ta avstand fra framstøt som sikter mot å gjøre lettere eller legalisere bruk av illegale rusgifter.
 • Vi bekrefter vårt syn at den svøpen som utgjøres av illegale rusgifter representerer en alvorlig trussel mot ethvert demokratisk samfunn.
 • Vi støtter en allmenn anvendelse av de høyeste vitenskapelige og etiske standarder i all forskning, evaluering og gjennomføring, når det gjelder utforming av politikk og forebyggings- og behandlingsstrategier.
 • Vi etterlyser rask og koordinert aksjon på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å nå målene i denne deklarasjonen og inviterer andre til å slutte seg til oss i dette formålet.