Trafikkfarlige legemidler

Hvor lenge etter inntak er virkestoffet i kroppen?

2012-02-10
Beroligende og smertestillende midler, samt en rekke andre medisiner, påvirker hjernen på ulike måter som gir økt risiko for trafikkulykker. Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har innført "promillegrenser" også for flere legemidler.

Klinikk Motivasjon

Et lavterskeltilbud for opiatavhengige


2009-08-31

Klinikk Motivasjon ble høsten 2006 etablert i Oslo som et prosjekt, i regi av Rusmiddeletaten. Man ønsket å nå flere opiatavhengige med tilbud om substitusjonsbehandling uten omfattende søknadsprosedyrer og urinprøver. Nå foreligger en evaluering av forsøket.


Dansk heroinprosjekt:

Bare de best fungerende opiatavhengige vil få gratis heroin

2009-08-27
En ny veileder fra den danske Sundhedsstyrelsen stiller krav til opiatavhengige som ønsker legeordinert heroin.Bare meget velfungerende stoffavhengige vil kunne nyte godt av ordningen, mener overlege.

Danmark:

Heroinforskrivning dyrere enn ventet


2009-05-16
Forsøksordningen med legeordinert heroin blir dyrere enn det danske Sundhedsministeriet først har antatt - spesielt prisen på heroin blir høyere enn forventet.

På studietur i Sveits:

Hanssen møtte sveitsiske heroinkritikere

2009-02-09
Som kjent har Bjarne Håkon Hanssen og hans medarbeidere vært på studietur til Sveits, hvor de bl.a. har studert landets narkotikapolitikk. Den norske delegasjonen hadde også bedt om å få møte kritikere av den sveitsiske politikken.

Heroindebatt:

Hvis heroin er svaret - hvilket problem skal det løse?


2008-12-09

- I lys av den siste tids debatt finner vi at det er viktig å komme med et innspill i debatten rundt herointildeling, skriver Vidar Hårvik, daglig leder av MARBORG (Medikament-Assistert Rehabiliterings Bruker-Organisasjon).


FMR reagerer på Hanssens utspill:

Heroinutdeling - hva nå - hva vet vi?

2008-12-01

Av Knut T. Reinås, magister i sosiologi, leder i Forbundet Mot Rusgift. Venstres programkomite har foreslått å gå inn for heroinutdeling til stoffavhengige. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sier han nå vil vurdere dette. Faginstanser i Norge går ikke inn for det. Men tilhengerne av narkotikalegalisering jubler. Er dette nok et forsøk fra politikerhold på en lettvint løsning på stoffproblemet, en løsning som ikke skal koste for mye?


Representantforslag i Helse- og omsorgskomiteen:

Medisinsk spesialitet i rusgiftmedisin


2008-05-15

Forbundet Mot Rusgift har levert kommentarer til Representantforslag nr. 75 (2007-2008), Dok.nr.8:75 (2007-2008):”Om en ny behandlingsenhet for rusmiddelbehandling” fra fire Venstre-representanter. "Rettigheter kan ikke vedtas – de må innfris." hevder FMR, som etterlyser vilje til å satse på rusgiftfeltet også økonomisk, men støtter forslaget om å opprette en egen legespesialitet i rusgiftmedisin.


Narkotikapolitikk:

Heroinutdeling - et behandlingspolitisk blindspor.

2008-04-16
Venstre har på sitt landsmøte sist helg vedtatt å gå inn for heroinutdeling til opiatavhengige. Så vidt meg bekjent har ingen norske faginstanser gått inn for dette. På hvilket annet medisinsk område ville det være naturlig at politikere og ikke fagfolk skulle bestemme hvilke medikamenter som skulle forskrives for en lidelse?

Ny studie:

"Det gode liv med LAR?"


2007-03-05

Stiftelsen Østlandsforskning har nettopp publisert forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?”, en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).


Ny SIRUS-rapport:

Antallet injiserende stoffbrukere går nedover

2006-10-27
En ny beregning som Statens Institutt for Rusmiddelforskning har foretatt viser at antall injiserende stoffbrukere i Norge har gått ned siden 2001.

Nye LAR-retningslinjer:

Utsatt til 2008


2006-10-25
Nye retningslinjer for LAR ble for 2 år siden varslet iverksatt fra 2007. Nå varsler Sosial- og Helsedirektoratet at retningslinjene blir utsatt til 2008. Men de har lagt ut en "kladd" på nettet.

Ny rapport om LAR:

Medikamentell behandling av opiatavhengighet

2006-09-26
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har nå på oppdrag fra Sosial- og Helsedirektoratet lagt fram en ny kunnskapsoversikt om Legemiddelassistert rehabilitering – LAR.

Rusreform II

Oslos metadontilbud i fare


2003-11-07

Det er fare for at 700 tunge opiatavhengige får et mye dårligere tilbud når metadonklinikken i Oslo (MARIO) splittes i en statlig og en kommunal del ved nyttår.