Uttalelse fra FMRs årsmøte 12. mars 2016

Oppretthold forbudet mot cannabis

Publisert 2016-03-14

Cannabisdiskusjonen i Norge har tatt en ny retning etter at flere stater i USA har legalisert s.k. "rekreasjonell bruk" av cannabis, og dette preger den offentlige debatten i Norge også.  I tillegg har en rekke amerikanske stater gokjent bruk av s.k. "medisinsk marihuana". Forbundet Mot Rusgifts årsmøte anbefaler Regjeringen å opprettholde forbudet i Norge.

FMR vedtok på sitt årsmøte den 12. mars i år å sende følgende uttalelse til statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen:

Til Statsminister Erna Solberg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kopi:     Stortingets Helse- og omsorgskomite

                Stortingets justiskomite


Oppretthold forbudet mot cannabis

Cannabisdiskusjonen i Norge har tatt en ny retning etter at flere stater i USA har legalisert s.k. "rekreasjonell bruk" av cannabis, og dette preger den offentlige debatten i Norge også.  I tillegg har en rekke amerikanske stater gokjent bruk av s.k. "medisinsk marihuana". En amerikansk rapport hevder at all bruk av cannabis er medisinsk. Det hevdes også at siden hasj etter legaliseringstilhengernes mening er mindre farlig enn alkohol, bør vi regulere cannabis på samme måte som alkohol, dvs. selge det gjennom offentlige monopolbutikker. Forbundet Mot  Rusgift har på sitt årsmøte den 12. mars 2016 diskutert dette og vil uttale følgende.

Det interessante er ikke om en rusgift er mer skadelig enn en annen, men om vi vil ha skadene fra cannabis i tillegg til de skadene vi allerede har fra alkohol. Forskning viser at de fleste cannabisbrukssituasjoner skjer i forbindelse med alkoholbruk. Tallene fra Ungdata viser at tre prosent av ungdomsskoleelevene har prøvd hasj, men de aller fleste som prøver hasj, prøver bare noen få ganger. Det er en viktig årsak til at det går bra med flesteparten. Risikoen for avhengighet er ikke stor for en som bare har prøvd et par ganger. SERAF-forsker Jørgen Bramness har laget et skille ved de som har prøvd flere enn fem ganger. For denne gruppen er det 17 prosent som blir avhengige. Økt hyppighet i bruk øker faren for avhengighet og andre skader.

Selv om det går bra med de fleste som prøver hasj eller marihuana, er det noen det ikke går bra med. Det er stoffer med et klart skadepotensiale. Det påvirker hjernen slik at evne til å lære, ta initiativ og å huske svekkes. En rekke studier viser at ungdom som røyker mye hasj har økt risiko for dårligere skoleresultater og frafall. Med den drop-outprosenten vi allerede har i skolen, burde dette være en sterk offentlig bekymring. Cannabis er et stoff som påvirker psyken og det er et stoff som kan utløse akutt psykose og gi varige skader på hjernen. Anslag viser at ca. 200 000 personer har prøvd hasj i Norge, og av disse er rundt 10 prosent avhengige. Mange av disse befolker våre behandlingsinstitusjoner. Skulle andelen av hasjprøvere og hasjbrukere fordoble seg som følge av en legalisering, vil vi også få en fordobling av antallet avhengige. Har vi kapasitet til å hjelpe så mange flere avhengige?

FMR er ikke motstandere av at det forskes på cannabis med henblikk på medisinsk bruk. Men eventuelle preparater som måtte komme ut av en sånn prosess må gjennomgå de vanlige godkjenningsprosedyrer, sammensetningen og dosen skal være kjent, og effekten skal være bedre enn de preparater man allerede har. Det sier seg selv at marihuana og hasj som inntas gjennom røyking, ikke tilfredsstiller et slikt krav.

Det er omstridt om hasj er et "inngangsstoff" til andre stoffer. WHO-rådgiver Wayne Hall har gått gjennom all sentral forskning på hasj de siste 20 årene og finner at selv om du korrigerer for en rekke andre variabler, er det fortsatt en sammenheng mellom tidlig hasjbruk og senere bruk av andre illegale stoffer.  På grunn av at hasj av mange blir oppfattet som lite farlig, er utbredelsen her også større enn for andre narkotiske stoffer. Det vil si at det er det stoffet flest unge blir eksponert for, også sårbare grupper, som ungdom med psykiske problemer, barn som er vokst opp i rusgiftpregede hjem, barn og unge som har vært utsatt for overgrep  i oppveksten, risikotakere og andre.  Vi vet at hjernen ikke er fullt utviklet før i 25-årsalderen. Ungdom er derfor langt mer sårbare for skadere enn senere i livet. På denne bakgrunnen vil FMR hevde at cannabis er det mest truende av de narkotiske stoffene, et stoff det er viktig å opprettholde avvisende holdninger til og å følge opp forbudet fra myndighetenes side.

Mvh
Forbundet Mot Rusgift

 

Knut T. Reinås
forbundsleder