Rusgiftpolitiske organisasjoner i Norge

Forbundet Mot Rusgift
Av hensyn til alle som bokmerker denne siden, tar vi også med oss selv. Forbundet Mot Rusgift har lagt ut mye stoff om alkohol og narkotikaspørsmål og oppdaterer til stadighet med nyheter. Spesialsider om legalisering av narkotika, om cannabis, om alkohol og helse. En egen ressurskatalog for rusgiftundervisning i skolen ligger her, og er du student vil du sikkert ha nytte av et besøke våre studentsider.

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål
SKAN skal sette fokus på områder der kvinner spesielt berøres av rusgiftbrukSKAN vil mobilisere kvinner/jenter til en tverrpolitisk og samfunnsaktiv innsats for redusert alkoholforbruk, utsettelse av drikkedebut og bedre tilpassede tilbud til kvinner i behandling. SKAN er en frivillig organisasjon som er uavhengig av politiske partier og religiøse retninger. SKAN skal jobbe på tre nivåer – Forbyggende, Behandlende, Samfunnspolitisk.

AEF - Arbeiderbevegelsens Rus- og sosialpolitiske forbund
Tidligere Arbeidernes Edruskapsforbund (AEF)er en organisasjon for rusgift- og sosialpolitiske spørsmål, som baserer seg på en edruelig livsstil. Hovedoppgaven er å drive forebyggende arbeid, slik at barn og unge ikke kommer opp i rus- og/eller alkoholproblemer.

Barn og unge.no
er et eget nettsted, drevet av AEF,  for barn og unge som lever i en familie hvor noen har problemer med alkohol, tabletter eller narkotika.

Familieklubbene i Norge
Familieklubbene i Norge ble stiftet 13. mars 2005 og  er et tilbud til familier med rusrelaterte problemer. Hovedfokus er på alkohol. Kort sagt alle som er i en familie som lider under et problem med alkohol kan komme i en familieklubb.

LAR-Nett Norge
Dette er en  en brukerforening, startet i oktober 2004, for personer som er inne i legemiddelassistert rehabilitering(LAR).

Det Norske Totalavholdsselskap
Norges eldste avholdsorganisasjon har mye informasjon om alkohol.

Landslaget for RUSFRI OPPVEKST (tidl. Norsk Læreravholdslag)
Norsk Læreravholdslag  skiftet navn høsten 2007, og er en organisasjon for lærere og andre som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår.

Motorførernes Avholdsforbund (MA)
Motorførernes Avholdsforbund (MA) er avholdsbevegelsens motororganisasjon. På sidene presenterer de seg selv, har egne nyhetssider og orienterer om prosjekter og aktiviteter. MA Ungdom har også et nettsted.

 

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon  
RIO vil synliggjøre rusmisbrukere som en ressurs i samfunnet. De arbeider for å ivareta rusmisbrukernes interessser ved å formidle kontakt med hjelpeapparatet, informere om ettervern og integrering i samfunnet. RIO vil være et bindeledd mellom rusmisbrukere og offentlige myndigheter, samt bistå og gi råd i saksgang.

Av og til - tidl. AlkoKutt
54 frivillige organisasjoner med til dels ulikt syn på alkohol står bak Av og til. Vi ber deg om ikke å drikke alkohol i åtte situasjoner der alkoholbruken kan sette deg selv og andre i fare - eller der den er til plage og skaper utrygghet. Vi kaller dem alkoholfrie soner.

IOGT
Organisasjonen har bl.a. lagt ut ideer og tips om organisasjonsarbeid og har egen nyhetstjeneste.

FORUT
Avholdsrørslas bistandsorganisasjon, driver flere rusgiftorienterte hjelpeprosjekter i mange land.

Juvente
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle. Juventes medlemmer er i hovedsak mellom 13 og 26 år, og har valgt en edru livsstil. Juvente er engasjert i rusgiftpolitikk og forebygging, med prosjektene Kolon, Fristil og Rusfri Diil, samt bistandsarbeid via organisasjonen Forut. Juvente skaper gode ungdomsmiljø i hele landet, med lokallag, kurs/samlinger og andre arrangementer. Juvente jobber også for antirasisme og integrering. Organisasjonen er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral.

Det Hvite Bånd
Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner som på kristen grunn arbeider for å forebygge bruk av alle slag rusgifter, verne om familien og få kvinner med i avholdsarbeidet. På sidene ligger beskrivelse av organisasjonen og Det Hvite Bånd Juniorklubb.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon som drives av troen på at familie og venner er den sterkeste ressursen i kampen mot narkotika. LMS består av lokalforeninger og fylkeslag over hele landet. Blant våre hovedsaker er å øke hjelpen til familien, stimulere til forebyggende tiltak og arbeide for en bedret koordinering av narkotikaomsorgen.

Norsk Narkotikapolitiforening
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en forening bestående av politi- og tolltjenestemenn/kvinner, samt andre ansatte i justissektoren som har narkotikabekjempelse som sitt interesseområde. Foreningen drives på frivillig og ideelt grunnlag. De gir ut bladet "Motgift" som har sitt eget nettsted.

Ungdom Mot Narkotika (UMN)
Nordens største ungdomsorganisasjon mot narkotika.

Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Organisasjon som arbeider med støtte og hjelp til mennesker som forsøker å komme bort fra alkoholavhengighet og leve et alkoholfritt liv. Tips om selvhjelpsgrupper adresser m.m.

KOM OG DANS
KOM OG DANS er en organisasjon/bevegelse som bygger sitt arbeid på at den folkelige dansen både gjennom bevegelse og musikk har utviklet unike kvaliteter som samværsdans for folk flest. Johan Fastings kursopplegg danner grunnlaget for virksomheten. som drives på rusgiftfri basis.

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN)
Tidl. Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani (AKAN) ble etablert i 1963 , men har nå skiftet navn.og er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten v/Sosial- og Helsedirektoratet.

Fagrådet innen rusfeltet (tidligere rusvernet)
Faglig samordning av tiltak for mennesker med rusgiftrelaterte problemer . En felles organisasjon for behandlingstiltak og institusjonseiere innenfor rusgiftfeltet i Norge.

MOT - tidligere Toppidrettsutøvere mot narkotika
Organisasjonen har nå fått eget, småfikst nettsted, uten mye informasjon foreløpig.

Anonyme Narkomane i Norge
Fellesskap for mennesker som ønsker å komme seg bort fra rusgiftbruk og rusgiftproblem gjennom gjensidig hjelp og støtte.

Blå Kors
Med egen oversikt over Blå Kors-institusjoner, egne sider om barn i faresonen, egnesider med gode råd om hjelp ved rusgiftproblemer, temasider med litteraturoversikt, omtale av alkoholproblemene og linker til annet stoff om rusgifter, og en egen informasjonsside på engelsk. Blå Kors har også slått seg sammen med tidligere Kristenfolkets Edruskapsråd - Rusfri.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
Den nye fellesorganisasjonen for alkohol- og narkotikafeltet, er nå en paraply som samler nesten alle alkohol- og narkotikapolitiske organisasjoner i Norge.

Landslaget for Alkoholfrie Samlings- og Serveringssteder - LASS
LASS er en sammenslutning av alkoholfrie resturanter, kafeer, hoteller, campingplasser, feriesteder, samlingslokaler, hus, bedrifter, eiendommer og institusjoner som arbeider under mottoet "Alkoholfritt vertskap".