Behandlings- og hjelpetiltak i Norge

Fritt sykehusvalg
Gjennom dette nett­stedet og et gratis telefonnummer, 800 41 004, får du relevant informasjon om behandlings­stedene, og om rettigheten til valg av sykehus.
Ved å klikke på "rus" i menyen til venstre får du oversikt over de behandlingsstedene som driver med behandling av rusgift- og spilleavhengige, med ventetider, adresser, telefonnumre osv. 

Senter for rus- og avhengighetsbehandling .
Oslo Universitetssykehus HF, Aker  v/Senter for rus og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling I Oslo og Follo. Administrerer spesialpoliklinikker, avrusning og døgnbehandling med 140 pasientplasser. Koordinerer pasientstrømmen til alle de private behandlingsinstitusjonene i Helse Øst-området.
 

Avdeling rus og avhengighetsbehandling
Er en del av Sørlandet Sykehus HF - tidligere Vest-Agder klinikkene.  Avdelingen har spesialistkompetanse på rus-, spille- og avhengighetslidelser. Avdelingens tilbud dekker begge Agderfylkene og har enheter i Kristiansand og Arendal.
Avdelingen driver flere nettsider, f.eks.  Avdeling rus- og avhengighetsbehandling og avhengighetsbehandling.no
 

Samlet oversikt over behandlingstilbud i Helse Sør-Øst
Her finner du en samlet oversikt over behandlingstilbudet, fordelt etter om det gjelder alkoholnarkotika, medikamenterlegemiddelassistert rehabilitering eller dobbeltdiagnoser. Lagt ut av Aker UHF.

LAR-Øst 
Er et nasjonalt kompetansesenter og regionssenter for LAR-behandling i helseregion øst (Akershus, Oppland, Hedmark, Østfold og Oslo). Senteret ble opprettet ved en deling av tidligere MARIO.

MAR-Oslo 
Er Oslo kommunes (Rusmiddeletatens) del av MARIO, som skal ta seg av de kommunale oppgavene knyttet til LAR-behandling.

A-senteret i Oslo  
Alkoholklinikk som drives av Kirkens Bymisjon A-senterets oppgave er å tilby hjelp til mennesker med rusrelaterte problemer. Dessuten deltar A-Senteret i samarbeid om forebyggende arbeid, fagutvikling og kompetanseheving i forhold til rusfeltet generelt og førstelinjetjenesten i bydelene spesielt.

Lade Behandlingssenter
Lade BehandlingsSenter (LBS) drives av Blå Kors, et tverffaglig, spesialisert behandlingstiltak for mennesker med alle typer rusgiftrelaterte problemer.

Tyrili-stiftelsen
En behandlings- og rusgiftpolitisk stiftelse som bl.a. også driver referatbladet "Ressurser". Nettstedet gir informasjon om behandlingsmuligheter for stoffbrukere.

Kalfarhuset - diakonalt ettervernssenter
Hovedmålet for Kalfarhuset i Bergen er å være et støtte-, kontakt- og miljøsenter med et mål om å hindre tilbakefall til rusgiftbruk og kriminalitet for ungdom som har gjennomført behandling i instutisjon, eller ungdom som soner / har sonet fengselsstraff.

Klinikk Nord
Minnesotaklinikk i Lebesby i Finnmark

Borgestadklinikken
Borgestadklinikken, Blå Kors Sør har behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelatert problematikk i Skien, Drammen og i Kristiansand. I tillegg drives rehabiliteringstilbud i Sandefjord og på Notodden.
Ved de to avdelingene i Skien er det avgiftningsavdeling, ordinær rusbehandling og behandlingstilbud til gravide rusmiddelmisbrukere, familier med små barn og til spilleavhengige. I Drammen( Bragernes) er det behandlingstilbud til alkoholavhengige og avdelingen i Kristiansand( Loland) er særlig godt egnet som behandlingstilbud til ungdom.

Trasoppklinikken
Trasoppklinikken er en av landets eldste spesialklinikker for behandling av alkohol- og medikamentproblemer.

Alfa i Vestfold
Alfa i Vestfold på Kjønnerød Gård, beliggende i Ramnes i Vestfold (tidligere stiftelsen Kjønnerød gård) er et behandlingssenter for rusgiftavhengige som driver etter 12-trinsmodellen . Både alkohol, narkotika og medikamenter. Et tilbud for både kvinner og menn.

Phoenix House, Haga
Phoenix House Haga er et behandlingssenter for rusgiftavhengige 18 - 40 år. Ligger ved Mysen i Østfold. Drives av Stiftelsen Terapeutisk Samfunn.

Revitaklinikkener en privatdrevet behandlingsinstitusjon for alkohol- og medikamentavhengige på Dombås. Senteret tar i mot kvinner og menn i alle aldre fra hele landet.
Behandlingsopplegget er basert på Minnesotamodellen.

Grubeli Rehabiliteringssenter
Grubeli Rehabiliterings-senter er et hjem for rusgiftskadde med 14 plasser på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder.Senteret eies og drives av Ålgård Baptistmenighet.

Nordlandsklinikken
Nordlandsklinikken er en behandlingsinstitusjon for rusgiftavhengige og deres familier. I tillegg er Nordlandsklinikken kompetansesenter for Helseregion 5 (Nordland, Troms og Finnmark). Institusjonen ligger under Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN.

Solliakollektivet
Du kan kaste bort enda mer av livet ditt, eller begynne å leve det Besøk nettsidene til Norges eldste bo- og arbeidskollektiv for stoffavhengige.

Valdres-klinikken
ValdresKlinikken gir et døgnkontinuerlig behandlingstilbud til personer som er rusgiftavhengige. Behandlingen er fundert i Anonyme Alkoholikeres 12-trinnsprogram

Vangseter
Vangseter er et kurssted for alkohol- og pilleavhengige. Behandlingsopplegget bugger på Minnesota modellen

Kopperud Alkonsult
Rådgiver ved rusgiftproblemer. Alkohol- narkotika-og pilleproblemer, samt problemer i forhold til sex og spiseforstyrrelser. Grunnleggende filosofi:Minnesotamodellen.

BKS Blå Kors øst AS
Du kommer her inn på de nye midlertidige internettsidene til Blå Kors Øst AS. Sidene inneholder litt informasjon om de 6 institusjonene som Blå Kors driver i Østlandsområdet, deriblant Blå Kors senter i Oslo, som tidligere fantes på denne adressen, men som ikke lenger har egne nettsider..

 Bergensklinikkene
Stiftelsen Bergensklinikkene som driver forebygging, behandling, forskning og undervisning om rusgiftproblemer, består av flere ulike institusjoner i Bergen og er et regionalt kompetansesenter.

Veksthuset i Oslo
Institusjon som driver et terapeutisk samfunn etter Phoenix House-modellen.

Stiftelsen Renåvangen
Behandlingssted for rusgiftavhengige og spilleavhengige. Renåvangen har siden 1987 drevet behandling av rusgiftavhenge, som et terapeutisk samfunn.

Maritastiftelsen
Kristen stiftelse som driver behandlings- og hjelpearbeid blant stoffbrukere.

Sigma Nord
Er et tilbud til pasienter med avhengighetsproblemer på Evenskjær. Driver sin behandlingsvirksomhet etter 12-trinnsmodellen. Har avtale med Helse Nord.