Bokanmeldelser

Bokanmeldelse:

Europas femte frihet?

1996-05-19
Det er godt å lese bøker til glede, men ofte mer nødvendig å lese bøker til vrede. Folkelig motstandskamp har oftest måttet ta sitt utgangspunkt i sunt og ekte sinne. Kenth Karlssons lille bok kan, på tross av at den er gitt en nøktern form av kartlegging og analyse, gjøre en ideologisk narkotikamotstander farlig rasende.

Bokanmeldelse:

"Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet"


1996-01-19
Det var mange som hadde store forhåpninger - eller bange anelser - den gang Tyrilikollektivet startet sin virksomhet her i landet i 1980. Et norsk kollektiv etter svensk Hassela-modell-tvangen til frihet - eller en bombe under det norske behandlingsapparatets motstand mot all tvang i behandlingen av stoffavhengige?

Bokanmeldelse:

Alkoholpolitikken i endring?

1996-01-19
Utredningen fra Regjeringens alkoholpolitiske utvalg, eller Bernt Bull-utvalget, er omsider kommet. Utvalget presenterer en grundig og god gjennomgang av norsk alkoholpolitikk og dens grunnlag. Dessverre kommer utredningen lenge etter at viktige rammebetingelser for alkoholpolitikken er endret.

Bokanmeldelse:

Trenger vi en ny alkoholpolitikk?


1996-01-19
I forordet til Landsrådets alkoholpolitiske utredning skriver styreleder Morten Jørgensen at "... det ikke går en automatisk og forutsigbar linje mellom et personlig valg om å avstå fra bruk av alkohol og de politiske standpunkt en avholdsmann/kvinne inntar". Utredningen sikter dermed på å redegjøre for Landsrådets strategivalg og å begrunne dette.

Bokanmeldelse:

"Beruselsens porter - en debattbok om rus"

1996-01-19
Tidligere leder i Forbundet mot Rusgift, Knut T. Reinås, ga i 1995 ut boka "Beruselsens porter", først og fremst et rusgiftideologisk skrift. I følge Reinås er det på tide at både den rusgiftpolitiske bevegelsen og fagfeltet i større grad begynner å interessere seg også for de etiske og ideologiske sidene ved alkoholspørsmålet. Vi må ikke la striden om hvilken alkoholpolitikk stat og kommuner skal føre oppta hele synsfeltet.

Bokanmeldelse

EG Sverige/Norge och drogena


1993-09-10
I denne boka legg Kent Karlsson for dagen særs god dokumentasjon for korfor ein auka tilslutning til den nå lydande Europeiske Unionen, berre vil føre med seg auka rusgiftproblem for oss nordboarar. KK har gjort eit stort poeng av at han heile tida går direkte til kjeldene for å hente informasjon. Boka er derfor dels basert på intervju og dels basert på skriftleg informasjon henta direkte frå sentrale dokument i Brüssel.

Bokanmeldelse:

Nyttig bok om kommunalt rusgiftarbeid

1992-07-18
Sosialdepartementet og Rusmiddeldirektoratet har utgitt en nyttig bok om forebygging og tiltaksarbeid på rusgiftfeltet i kommunene.

Bokanmeldelse:

Alkoholens kilder


1992-01-29
Ei lita bok på 135 sider som gir deg en bra oversikt over nordmenns alkoholforbruk i 1989. (Noe som antagelig ikke er mye forandra siden da!) Boka tar for seg både det registrerte og det uregistrerte alkoholforbruket. Den viser at det uregisterte forbruket er høyt, og at en gjennomsnitts nordmanns alkoholforbruk kan beregnes til ca. 3 liter mer enn vi trodde!

Bokanmeldelse:

Alkohol og vold - lang tradisjon i Norge

1992-01-29
Jørn Sandnes, som er historieprofessor, har for ca. ett år siden utgitt boka "Kniven, ølet og æren". Vi får her en beskrivelse av kriminaliteten og samfunnsutviklinga i Norge på 1500- og 1600-tallet. Sandnes finner en vesentlig forskjell på kriminaliteten ute i Europa og i Norden. I Norden dominerer voldsforbytelsene, mens kriminaliteten i Europa ellers er preget av vinningsforbrytelser.

Bokanmeldelse:

Legaliseringstilhengerene på offensiven


1992-01-29
På 70-tallet organiserte hasj-tilhengerne seg i mange land. Et internasjonalt nettverk utviklet seg. I USA var National Organisation for the Reform of Marihuana Laws (NORML) den drivende kraften. I Italia gikk Partito Radicale inn for legalisering av ikke bare cannabis, men også heroin.

Bokanmeldelse:

Ujevn melding med uklart budskap

1992-01-29
Sosialdepartementet under ledelse av den kjente departementsråd Jon Norbom la i 1991 fram en ny offentlig utredning om forebyggingsstrategier - NOU 1991:10. Med et Soria Moria slott på utsiden har den fått den trivelige tittelen "Flere gode leveår for alle". Det høres for godt ut til å være sant - og er det dessverre heller ikke.

Omtale av boka "Idrott och alkohol" av overlege Åke Andrén-Sanberg

Alkohol gir dårligere resultater


1992-01-29
Som Sigmund Loland fremholder i en annen artikkel i dette nummeret av Mot Rusgift, ville det vært galt å fokusere for ensidig på prestasjonsevne i motivasjonsarbeidet for en alkoholfri idrett. Vi i AlkoKutt har likevel valgt å bruke prestasjonsargumentet i en del sammenhenger, spesielt på de områder der det er myter ute og går.