www.fmr.no

Bokanmeldelse av "Nederlandsk narkotikapolitikk - Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet"

Hva lærer vi fra andre land?

Av Bernt Bull

Publisert 2003-11-24

Knut Reinås har samlet inntrykk fra flere studiebesøk i Nederland over fire år.
Knut T. Reinås og boka Nederlandsk Narkotikapolitikk
Knut T. Reinås
Nederlandsk narkotikapolitikk
Unipax 2003

Opprinnelig var tanken å lage et utvidet referat fra en studiereise han hadde sammen Aina Indrehus, norsk jurist med tilleggstudier i EF-rett fra Nederland som bakgrunn og daværende Avholdsfolkets landsråd som arbeidsgiver. Referatene var fyldige og oppgaven med å ferdigstille dem ble tung, og utsatt. Men Reinås aktivitet brakte ham tilbake til Nederland flere ganger. På denne måten ble inntrykkene videre enn ved det første besøket. Det å levere rapporten til oppdragsgiver fra den første reisen har ligget bak og presset, men det bredere perspektivet som flere besøk gir, har sikkert bidratt til at dette er en bok som man faktisk har utbytte av å lese enten man arbeider med narkotikapolitikk eller er bare allment interessert.

Rapportformen, med stor lojalitet overfor intervjuobjektet, er beholdt i store deler av boka. Dermed blir leseren overlatt mange av vurderingene til seg selv. Noe hjelp får hun selvsagt, men først og fremst i avslutningskapitlet. Men det er ikke blitt en meningspåtrengende bok slik mange såkalte debattbøker gjerne blir. Det har styrket bokas leseverdighet. Reinås gir oss introduksjon til både begrunnelsen for den politikken som føres og en beskrivelse av hva det innebærer i praksis. Ikke i form av dypsindige analyser av virkninger av dette og hint på kort og lang sikt, men kort og godt ved å høre politikernes og praktikernes fortelling med deres egne ord.

Erfaringer fra andre land blir ofte brakt inn i diskusjonen om politikkvalg. Det er som regel svært fruktbart. I alle fall har det at andre land gjør noe på et bestemt område en slags argumentkraft i seg selv. Nederlandsk politikk har jo slik sett blitt fremhevet av mange som ønsker en liberalisering av norsk narkotikapolitikk. Boka er ikke skrevet som en retorisk argumentsamling for Reinås' mer restriktive syn på narkotikapolitikken. Den refleksjon jeg sitter igjen med etter boka er hvor komplisert sammenhenger er mellom tiltak og skade. Feks fortelles det i boka at heroinbruken falt parallelt med liberaliseringen. Men det at det er sammenfall i tid betyr jo ikke nødvendigvis at det er en årsakssammenheng. Det er jo en klassisk problemstilling i forskning, forholdet mellom korrelasjon og kausalitet som det så fint heter. Den praktiske jordnære tilnærmingen gjør at leseren får et mer umiddelbart, intuitivt inntrykk av hva kompleksitet består i. De politiske motivene blir også mer komplekse ved den mer detaljerte presentasjon en slik bok gir. At hasj i prinsippet fortsatt er forbudt og at grensen for hvilken mengde man kan ha på seg uten å bli straffet eller bøtelagt er redusert fra 30 til 5 g er jo sider som ikke så lett kommer frem fra noen av sidene i vår hjemlige debatt. Problemstillingen om humanitet eller problemskjuling som motiv for politikken reises av forfatteren mot slutten av boka. Det er interessante problemstillinger i forhold til debatten om norsk narkotikapolitikk.

Boka har ikke stikkordregister, men en detaljert innholdsfortegnelse og en fyldig litteratur liste. Boka er derfor lett å bruke i arbeid med stoffet.

Bokas undertittel er Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet. Disse bildene kan imidlertid godt brukes til å utvide leserens forståelse av vår egen virkelighet. Vi lærer mye om egen situasjon ved å se på andre.


Ny bok om narkotikapolitikk av Knut T. Reinås:

Nederlandsk narkotikapolitikk - Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet

Boken Nederlandsk Narkotikapolitikk
Er nederlandsk narkotikapolitikk den sikre veien til store og kompakte narkotikaproblemer, eller er det simpelthen framtidas løsning også på narkotikaproblemene hos oss?

Er Nederlands satsning på skadereduksjon en oppgivelse, eller er det rett og slett en tilpasning til en virkelighet som ikke gir noen vei utenom? Om dette strides man, ikke bare i Norge, men også i Nederland.

I denne boka gjengir sosiologen Knut T. Reinås erfaringer og refleksjoner som myndigheter og fagpersoner i Nederland har gjort seg, basert på besøk og samtaler i løpet av de siste 4 årene. Hvilke narkotikapolitiske resultater har Nederland oppnådd etter mer enn 30 år med liberal politikk? Og hva kan vi lære av dette, på godt og vondt?

Utgitt av Pax Forlag. Du kan bestille boka her på FMRs bestillingsside eller via www.pax.no