www.fmr.no

Tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side

Publisert 2003-11-24

- Når det gjelder straffbare forhold i russetiden er det er viktig å understreke at man ikke skal skjære alle over en kam. Mange russ oppfører seg helt eksemplarisk. Men, det er også mange russ som ikke oppfører seg eksemplarisk. Det er et stort problem når tusenvis av ungdommer legger alle hemninger til side i en periode på en måned hvert år. Dette sa visepolitidirektør Knut Smedsrud i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring.
Russejente drikker
Smedsrud åpnet med å rose arrangørene for et særdeles positivt tiltak, som bør følges opp framover, og som forhåpentligvis vil gi resultater. Han gikk særlig inn på tre forhold:

  1. Straffbare forhold i russetiden
  2. Risiko for uforutsette følger
  3. Og politiets inngripen og ressursbruk

Fellesnevneren for alle disse punktene er rusgifter, hevdet han.

Russen bagatelliserer lovbrudd Mange russ begår i løpet av russe-tiden lovbrudd, mer og mindre alvor-lige. Noen av de paragrafene som blir overtrådt, og som russen selv ofte bagatelliserer, er for eksempel forstyrrelse av offentlig lov og orden. Herunder kommer drikking på offenlig sted, som faktisk ikke er lov. Urinering, på offentlig sted er ikke lov. Blotting og uanstendig oppførsel på offentlig sted er heller ikke lov. Rusgiftpåvirket kjøring er ikke lov. Russen er i hovedsak bra her, men av og til skjer det glipper. Bilbeltebruk er i høyeste grad noe som man må fokusere på, fordi russebiler er sterkt utsatt for ulykker, og skadepotensialet er stort når man ikke bruker bilbelte. Bilens tekniske stand er ofte tvilsom - russebiler er for så vidt blitt et eget begrep i veitrafikksammenheng. I tillegg skjer også ulykker på grunn av for høy hastighet.

Grunnregelen i veitrafikklovens §3 skal jo alle som har førerkort kunne, men med tanke på russen bør det kanskje siteres:
"Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Veifarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien". Hvor mange er det som har "besøk" av russen klokka 6 om morgenen med ulende sirener og stereoanlegget på fullt trøkk? Det er veldig mange flere enn de som ringer til politiet og klager som føler seg forstyrret av det. De fleste er overbærende med det og lar være å klage, men mange blir irritert og forstyrret av det, og det er neppe i tråd med Veitrafikklovens §3.

Det er dessverre også et faktum at det er en rekke ungdommer som i løpet av russetiden stifter bekjentskap med narkotiske stoffer for første gang, gjerne i kombinasjon med alkoholrus.

Knutereglene - Mobbing og oppfordring til lovbrudd

Det kan reises spørsmålstegn ved flere av knutereglene.
"Strippe på et kjøpesenter", det er altså forbudt. "Fange og binde yngre elever", det er straffbar legemsfor-nærmelse og ulovlig frihetsberøvelse. "Å hive kokosboller og softis i ansiktet på noen" er også straffbar legemsfornærmelse. "Klippe i stykker andres klær", det er legemsfornærmelse og skadeverk. "X antall runder i en rundkjøring", det er overtredelse av Veitrafikkloven. Og det utloves en egen knute for "Bråk med politiet". Er dette uskyldig moro? Knutereglene er på en måte en oppfordring til å begå lovbrudd.

Selvkritikken synker i ruspåvirket tilstand

Det å bli tatt for straffbare forhold er sannsynligvis for de fleste russ en uforutsett følge av russefeiringen. Men det skjer mange hvert år. I en alder hvor man er preget av en tankegang som innebærer en følelse av å være litt udødelig, og at dette rammer alle andre enn meg selv, er det fort gjort å foreta handlinger som kanskje ikke er så ålreit. Og som kjent senkes terskelen og selvkritikken ytterligere i rusgiftpåvirket tilstand. Kanskje det ikke var så morsomt med den natten i fylle-arresten, boten på flere tusen kroner, og ikke minst et tilsmusset rulleblad som gjør at man både blir utestengt fra skoler, fra kanskje den jobben man ønsker seg, blir nektet visum til andre land og så videre. En annen uforutsett følge er kanskje å bli utsatt for ulykker. Den trafikkulykken som skjedde tredje mai i fjor, den er veldig godt kjent, men den er ikke alene. Ifølge IF skadeforsikring så er hver tolvte russebil involvert i en trafikkulykke. Sett i forhold til den korte tiden som russebilene er på veien, er det et høyt tall. Andre ulykker skjer også på grunn av kombinasjonen russefeiring og rusgiftpåvirkning, Hemningene slipper løs. Man har sett russeregler som går ut på å klatre i lyktestolper og den slags, og utsette seg for diverse risikoatferd.
Det som er helt sikkert er at det hvert år fører til flere ulykker og flere skader. Ytterligere en risiko er at noen blir utsatt for seksuelle overgrep. Det er faktisk noe som skjer hvert eneste år nå.

Det som kanskje er litt mindre alvorlig er det som kommer i katgegorien ikke ønsket seksuell atferd, i hvert fall slikt som man ikke ville ha ønsket i ettertid, selv om det ikke akkurat er straffbart.

Enormt ressursbruk for å hindre ulykker

Man har ikke fra Politidirektoratets side gått ut med klare direktiver om politimessig inngripen i forbindelse med russefeiringen. Det er et lokalt ansvar for hvert enkelt politidistrikt, og det er lokale prioriteringer. Men de fleste steder har man nok en høyere terskel mot inngripen overfor russen enn det som normalt gjelder for andre personer. Men det kan diskuteres om det er en riktig holdning fra politiets side. Men uansett håndhevelsesnivå bruker politiet mye ressurser på russen hvert år. Man bidrar på den forebyggende siden, kontrollerer kjøretøy, stiller opp på møter, foredrag, alle mulige ting. Under russefeiringen er man også nødt til å bemanne ekstra fordi man vet at det er russefester og russesamlinger på gang. Og det er mye oppfølgingsarbeid både i forhold til konkret inngripen og i forhold til reaksjoner som må gis i ettertid. Det er mye ressursbruk, og det er spørsmål om det er riktig ressursbruk.
Ressursbruken kan også settes inn i en større sammenheng. For det er jo flere enn politiet som bruker ressurser på russen; skole, veivesen, helsevesen og frivillige organisasjoner. Da melder spørsmålet seg: Skal alle disse fort-sette å mobilisere og bruke mye ressurser for at ressurssterk ungdom skal få lov til å fortsette å være hemningsløse år etter år. Det verste er at vi ser en utvikling hvor man legger prestisje i å overgå hverandre og tidligere russekull. Smedsrud ba om at russen selv måtte sette en stopper for denne utviklingen. Da er det knskje en sjanse for at russefeiringen, som er en lang og hyggelig tradisjon, som mange av oss har hyggelige minner fra, kan bli en hyggelig opplevelse både for russen og for omgivelsene også i framtiden.

Se også FMRs temaside om Russ og rusgift