www.fmr.no

Media feil-informerer

Hasj-direktiv fra Riksadvokaten - ikke liberalisering, men effektivisering

Publisert 2006-07-21

På bakgrunn av oppslag i media kan man få inntrykk av at våre påtalemyndigheter nå holder på og liberaliserer narkotikalovgivningen. Men hasj-tilhengerne jubler sannsynligvis for tidlig.

Straffeutmålingen i narkotikasaker – i hvert fall i rene ”brukersaker” – har gått nedover de siste årene. Dette er bagrunnen for riksadvokatens brev til statsadvokatene og politimestrene av 5. juli i år. Her står det:
”De senere års utvikling i Høyesteretts praksis viser at det generelle straffenivået for narkotikaforbrytelser har gått ned, ikke minst når det gjelder befatning med narkotika til eget bruk. Dette forhold sammen med hensynet til effektiv straffesaksbehandling og en rask og synlig reaksjon, tilsier nå en viss oppmyking av retningslinjene for bruk av forelegg.” 
På bakgrunn av dette ønsker Riksadvokaten å endre gjeldende rundskriv om saken fra 1998.
 
I Rundskriv fra Riksadvokaten av 30. oktober1998 heter det: ” Forelegg kan kun brukes ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning.” Her er grensen satt til 5 gram hasj. I Riksadvokatens av 5, juli i år heter det: ”.. forelegg kan som hovedregel bare brukes ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning”. Her er grensen satt til 10-15 gram hasj eller marihuana. Det er altså en endring fra 5 gram til 10-15 gram som en øvre grense for når politiet er nødt til å ta ut tiltale og bringe saken inn for retten. Istedet kan saken avgjøres med et forelegg.
 
Et forelegg er en straff. Dersom man vedtar et forelegg, kommer man i strafferegisteret. Dersom man ikke vedtar, blir det reist tiltale. Ved å kunne avgjøre en sak ved et forelegg, kan politiet spare mye saksforberedelser i forhold til det å ta ut tiltale, og mer ressurser kan brukes på gatenivå. At saken ikke havner i retten, men blir avgjort direkte, betyr at rettsapparatet spares for unødvendig ressursbruk, og at lovbryteren får sin sak raskere avgjort. Resultatet kan gjerne bli flere saker, men hvor en større andel av dem blir avgjort med forelegg. Dette må ikke forveksles med forenklet forelegg, der man kun havner i bøteregisteret.
 
Grensen på 10-15 gram hasj eller marihuana er ingen garanti for at det ikke vil bli reist tiltale for det straffbare forholdet det er å erverve og inneha hasj og marihuana. Det vil avhenge av om politiet vurderer at hasjen er til eget bruk og om det foreligger flere lignende forhold for samme person. At en kjendis blir tatt med 10 gram hasj i lomma på en festival betyr altså at vedkommende får en klekkelig bot, at vedkommende kommer i strafferegisteret (igjen), og dersom politiet vurderer at hasjen var ment til omsetning, vil det også bli reist tiltale.
 
Du kan lese mer om utviklingen av strafferammer og straffeutmåling i narkotikasaker hos FMR.