www.fmr.no

Spørsmål i Stortinget:

Vil eksamen i videregående skole bli flyttet

Publisert 2009-02-19

Dagrun Eriksen (Kr.) stilte den 11.02.09 spørsmål til Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, om han ville endre tidspunkter for avgangseksamen i v.g.skole.
Solhjell svarte i Stortinget den 18.02.

I sin begrunnelse for spørsmålet sa Dagrun Eriksen bl.a.: Det er uheldig for mange elever at eksamen ligger rett etter en lang russefeiring. Det er en vanskelig kombinasjon å være sosial og delta på intens russefeiring samtidig som en skal forberede seg til viktige avsluttende eksamener. Derfor bør russetiden heller komme etter de skriftlige eksamenene er unnagjort. 70 % av russen mener at deres faglige prestasjoner vil svekkes som en direkte konsekvens av russetiden og 80 % ønsker å avvikle eksamen før russetiden begynner. Det viser tall fra en landsdekkende undersøkelse TNS Gallup gjorde for Forbundet Mot Rusgift (FMR) i 2008. Facebook-gruppa ”Ja til eksamen før russetida!” har over 30.000 medlemmer."

I sitt svar sa Solhjell bl.a. at det ikke kommer på tale å endre eksamenstidspunktet for dette skoleåret, men, sa han: "Utdanningsdirektoratet er i ein prosess med fleire eksterne partar; fylkesutdanningssjefane, KS, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, for å greie ut om ulike modellar for alternativ organisering av skuleåret. Partane er så langt positive til denne prosessen, der dei blir trekte med undervegs i vurderingane. Utdanningsdirektoratet er òg i dialog med fylkeskommunane med mål om å betre systema som skal sikre elevane sine rettar om minstetimetal. Spørsmål om avvikling av eksamen, mellom anna tidspunkt for eksamen, blir vurdert i denne samanhengen."

Du kan lese hele spørsmålet og hele svaret her.

En melding om en henvendelse i saken fra Forbundet Mot Rusgift, Norsk Lektorlag og Legevakten i Oslo kan du lese her.