www.fmr.no

V.g.skole-eksamen før 17. mai?

Nå kan russefylla dempes - en gledens dag for Forbundet Mot Rusgift

Publisert 2011-11-23

Kunnskapsdepartementet sendte den 2. november
forslag til endringer i opplæringsloven ut på høring, hvor én av modellene er å forkorte skoleåret for videregående skole slik at skriftlig eksamen kan legges før 17. mai.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing---forslag-til-endringer-i-opplari.html?id=661960

Aftenposten har i dag intervjuet leder i Stortingets Undervisningskomite, Marianne Aasen (Ap), som åpner for at skriftlig eksamen i videregående skole nå kan bli lagt til før 17. mai. Les mer her.
 

Dersom det blir flertall for dette alternativet, og man gjø nødvendige praktiske tilpasninger, vil det innebære en utsettelse av russefeiringen til etter 17. mai, og dette vil medføre mindre fyll og utagerende festing, og  at elevene stiller bedre forberedt og motivert til eksamen.

Forbundet Mot Rusgift har i mange år arbeidet for en endring av russefeiringen med målsetting bl.a. å begrense fylla.
 
-- For ti år siden startet med en landsomfattende spørreundersøkelse til russen hvor størsteparten svarte at de oppfattet russefeiring som en "akseptert unntakstilstand". Dette ble starten på vårt arbeid for å snu denne trenden, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.

Etter meget vellykkede møter med politikere, politiet, offentlige etater, andre aktører under russefeiringen, og med russen selv, konkluderte vi etter hvert at for å lykkes måtte feiringen skje etter at eksamen var gjennomført. Det har vært en ualminnelig spennende reise for oss. Vår strategi var å trekke inn alle aktører som kunne gi oss drahjelp og alle vi henvendte oss til var med på å bidra til å aktualisere saken.

FMR organiserte en samling med Norsk lektorlag, Norsk skolelederforbund og Legvakten i Oslo bl.a. for å møte mediene og påvirke politikerne. Russen nådde vi gjennom facebook-kampanjer arrangert av russen selv.

En grundigere oversikt over det systematiske prosjektarbeidet som skulle til for å få ballen til å rulle finner man her:

--Forbundet Mot Rusgift er en liten organisasjon, men vi når likevel våre mål gjennom relasjonsbygging og samarbeid. På bakgrunn av Aftenpostens artikkel har vi i dag fått gratulasjonshilsener fra mange av dem vi har samarbeidet med på veien, sier Reinås.