www.fmr.no

Leder i Mot Rusgift nr 83

Avhengighetsbehandling og psykiatri

Av Knut T. Reinås

Publisert 2007-07-18

Psykisk helsevern har sin egen lovgivning. Men i Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a er det tatt inn at de regionale helseforetakene også er forpliktet til å tilby spesialisert helsehjelp til rusgiftavhengige. Ved etableringen av Rusreformen fra 1. januar 2004 lå det i kortene mange steder at avhengighetsbehandling skulle underlegges og bli en del av psykiatrien.

Dette så også ut til å bli resultatet de fleste steder, med unntak av Helse Midt-Norge som opprettet et eget rusforetak. I det internasjonale diagnosesystemet, ICD-10 er avhengighetslidelser klassifisert under psykiske lidelser. Men det finnes motforestillinger.

I dette nummeret av Mot Rusgift støtter psykiater Jørgen Bramness tanken om et felles fagområde for avhengighet og psykisk helse, fordi det i svært mange tilfeller vil være de samme pasientene som trenger behandling for begge typene lidelser, gjerne samtidig. Men han får motbør av psykolog John Agnar Johansen, som mener at den tverrfagligheten som rusgiftfeltet tradisjonelt har stått for ikke må gå tapt. Den vil psykiatriens medisinske tilnærming i liten grad greie å ta vare på. Avhengighetsfeltet er dessuten lite, sammenlignet med psykisk helsevern. For å unngå at det lille avhengighetsfeltet skal bli oppslukt av den store psykiatrien, bør vi kanskje la begge felt få utvikle seg parallelt, men med et klart krav om, og forståelse for, samarbeid på tvers. Utfordringen blir å gjøre seg kjent med og utnytte kompetansen i det feltet pasienten for øyeblikket ikke befinner seg.

Men den viktigste utfordringen for både psykisk helsevern og avhengighetsbehandling i tiden framover, vil delvis være den kraftige økningen i det generelle alkoholforbruket i samfunnet. Denne oppgangen vil øke pasientstrømmen til både avhengighetsbehandling og psykiatri, et bifrag er kanskje også utviklingen i bruken av sterk cannabis i befolkningen. I Norge er det fortsatt relativt få regelmessige hasjbrukere, men mange av disse har brukt cannabis i en del år, og THC-innholdet i en del cannabisprodukter på markedet er blitt klart høyere og mer potent når det gjelder å framkalle psykiske reaksjoner og lidelser. Den engelske avisen, The Indepedent, ber nå om unnskyldning for den kampanjen de startet for ti år siden for å få legalisert cannabis. Britisk ungdoms overgang til sterkere cannabistyper og den sterke økningen i utbrudd av schizofreni har fått avisen til å skifte mening. Avisen skriver også at den har skiftet mening på grunn av frykt for at hasj fører unge til avhengighet.

I dette nummeret av Mot Rusgift har vi lagt vekt på å vise cannabis særlige rolle som framkaller av psykisk lidelse, ved en artikkel av Mary Brett, som gjennomgår forskningshistorien på cannabisfeltet, og påviser den nære sammehengen med psykiatri. Den er en advarsel til det norske samfunnet om hva som kan bli noe av resultatet om vi ikke får drevet hasjbruken tilbake. Dette er både en norsk og en internasjonal utfordring.