www.fmr.no

Bokomtale

Elementærbok om psykiske lidelser og rusgiftproblem

Publisert 2007-07-18

”Dobbelt OPP” har de tre forfatterne kalt sin ”lærebok” om dobbeltdiagnoser. Det framgår av ”vaske-seddelen” at formålet med boken dels er å fokusere på hjelpebehovet hos personer som både har alvorlige psykiske lidelser og samtidig et rusgiftproblem, og delvis også å beskrive ulike typer tiltak. Det heter at å trekke brukernes interesser inn i planarbeidet, gjøre allmenne tjenester tilgjengelige og dokumentere virksomme tiltak, vil være en utfordring i de nærmeste årene, og forfatterne gir flere eksempler på slike tiltak.
Bokomslag

Ifølge Statens Helsetilsyn ble det i 1999 anslått at det i Norge var 4000 personer som hadde et vedvarende rusgiftproblem, i kombinasjon med alvorlige psykiske lidelser som schizofreni, affektiv sinnslidelse, alvorlig angstlidelse eller personlighetsforstyrrelse og som ikke fikk den behandlingen eller omsorgen de trengte. Det ble derfor anbefalt at det for denne gruppen pasienter opprettes enheter for utredning og behandling og oppsøkende team i alle fylker. Dette fordrer også kompetanseheving i tilbudene. Det heter at boken er et bidrag til dette.

Reidun Evjen, Tone Øiern og Knut Boe Kielland: ”Dobbelt OPP Om psykiske lidelser og rusmisbruk”
Universitetsforlaget 2003
239 sider