www.fmr.no

Bokomtale

Rusa eller gal?

Publisert 2007-07-18

Det er tittelen på et hefte, utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Behandling, og som gir en førsteinnføring i den såkalte ”dobbeltdiagnoseproblematikken”. Heftet beskriver hva kombinasjonsdiagnoser/komorbiditet er, beskriver de ulike hovedtypene av psykiske lidelser, gir en oversikt over de viktigste rusgiftene, beskriver psykiske reaksjoner ved rusgiftbruk.
Bokomslag

Et kapittel tar særlig for seg psykoser utløst av henholdsvis cannabis og sentralstimulerende rusgifter. Heftet beskriver også somatiske følgesykdommer av rusgiftproblematikk/avhengighet, som for eksempel HIV og Hepatitt. Et eget kapittel tar for seg de kulturelle og økonomiske sidene ved henholdsvis legale og illegale rusgifter. Endelig beskrives tiltaksapparatet og de ulike behandlingstilnærmingene. Også LAR og skadereduksjon tas opp til drøfting. Endelig reises også spørsmålet om behandling virker. Svaret er vel både og, men heftet tar opp en del oppfølgingsbetingelser som forutsetning for at behandling skal virke.

Margot Bratteteig, Ingunn Hove og Amund Aakerholt:
”Rusa eller gal? Sammenhenger mellom rusmisbruk og psykiske lidelser”
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 3. utgave, 2. opplag, 2006
60 sider A4