www.fmr.no

Ny tvillingstudie om alkohol og helse:

Moderat alkoholbruk trolig ikke helsebringende

Publisert 2016-10-09

dame med vinglass

En ny studie fra Folkehelseinstituttet, hvor man har lykkes å studere eneggede tvillinger og deres alkoholbruk, viser at tidligere forskningsfunn, hvor man har funnet en positiv helseeffekt av moderat alkoholbruk, sannsynligvis gir feil konklusjoner. - Forskere kan ha tatt feil, sier FHI.

Forskerne ved Folkehelseinstituttet har nylig fått publisert artikkelen «Does low alcohol use increase the risk of sickness absence? A discordant twin study» i BMC Public Health. De undersøkte om det var forskjell i sykefravær mellom eneggede tvillinger i de tilfellene der den ene tvillingen drakk moderat mens den andre tvillingen drakk lite eller ingenting.

– Hvis det hadde vært en reell helsegevinst ved å drikke, ville man forventet at den tvillingen som drakk moderat, hadde lavere sykefravær enn sin ikke-drikkende tvilling. Men slik var det ikke. Tvillinger som drakk moderat hadde ikke lavere sykefravær enn sitt tvillingsøsken. Det tyder på at moderat alkoholbruk ikke medfører en reell positiv helseeffekt, sier Østby.

Tvillingstudien støtter den økende skepsisen til det bildet som tidligere forskning har gitt av alkoholens positive helseeffekter.

– Observasjonsstudier dårlig egnet for årsakssammenhenger

Vi leser stadig i avisene at ett glass vin er sunt. Den vitenskapelige bakgrunnen for de fleste slike oppslag er såkalte observasjonsstudier, der forskere har spurt folk om hvor mye alkohol de drikker og senere målt hvor god helse de har.

Slike studier viser ofte at personer som drikker en moderat mengde alkohol kommer bedre ut enn de som ikke drikker i det hele tatt. Dette gjelder uavhengig av om man ser på enkeltsykdommer som diabetes, hjerteinfarkt, astma, Alzheimers sykdom, gallestein og leddgikt, eller om man ser på mer generelle mål på helse, som sykefravær.

– Mange av disse studiene er imidlertid dårlig egnet til å trekke slutninger om årsakssammenhenger. Grunnen er at alkoholbruk er et sosialt fenomen som henger sammen med så mye annet. Blant annet vet vi at de som drikker moderat også trener mer og spiser sunnere enn de som ikke drikker, sier forsker Kristian Amundsen Østby.

Du kan lese mer om denne saken hos Folkehelseinstituttet.

Du kan lese hele forskningsartikkelen hos  BMC Public Health