Til
Forsknings- og utdanningsdepartementet
Foreldreutvalget for grunnskolen - FUG

Kopi:
Arbeids- og Sosialdepartementet
Justisdepartementet
Stortingets Sosialkomite
Sosial- og Helsedirektoratet
De regionale kompetansesentrene på rusgiftspørsmål

Formålet med alkoholindustriens virksomhet er å tjene så mye penger som mulig. I den forbindelse har også Bryggeriforeningen i Norge tatt initiativ til undervisningsprogrammer i skolen. Her har man søkt samarbeid med så vel kompetansesentra som andre offentlige myndigheter. Avsender for informasjon er alltid viktig. Den uløselige motsetning som ligger i industriens behov for å øke omsetningen mest mulig, og samtidig framstå som ansvarlig informasjonspartner, gjør budskapet lite troverdig. Så vel WHO som store internasjonale helsesammenslutninger advarer mot å slippe kommersielle interesser inn i informasjonsvirksomheten i skolen.

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte 12. mars 2005, vil med dette henstille til så vel Forsknings- og Utdanningsdepartementet som til de regionale kompetansesentrene og andre offentlige instanser som er involvert i rusgiftforebygging i skolen om å avbryte ethvert samarbeid med Bryggeriforeningen i denne saken.

Knut T. Reinås
Forbundsleder