Barn i alderen 10-13 år er i den alderen da det er viktig å mobilisere motkulturkrefter.
Aldersgruppen er inne i en endringsprosess, de blir mer og mer preget av ungdomsidealer og vil prøve ut grenser for det tillatte og det forbudte.

Samtidig er det fortsatt til stede en viss ”moralsk velvilje”. 11-åringen er ofte ganske tydelig på at ”røyking er dumt” og at de som drikker ikke alltid vet hva de gjør.

Dette er det viktig å ta med seg i arbeidet med rusgifttemaet. Det er viktig å bruke mye tid på utvikling av barnas sosiale kompetanse, øving i å mestre sosiale utfordringer, gi rom for undring i forhold til temaet og arbeide med reelle fakta. Undervisningen og programmene må ta utgangspunkt i barna selv, deres holdninger og forestillinger må tas på alvor. Spesielt for 6. og 7.-klassingene er prosjektarbeid velegnet også på dette temaet. Gjennom den arbeidsformen kan elevene involvere seg på en mer aktiv måte.