Gjennom hele skoletida er øving i sosial kompetanse viktig. I "Veiledning om utvikling av sosial kompetanse i skolen" utviklet av Læringssenteret finner vi en definisjon av dette begrepet: Sosial kompetanse beskriver hvordan barn og unge forholder seg til omgivelsenes forventninger, og hvordan de dekker sine sosiale behov.

  • Begrepet er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og holdninger som brukes for å mestre sosiale sammenhenger.
  • Sosial kompetanse sees på som en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering og inkludering i skolen.
  • Sosial kompetanse er en ressurs for å mestre stress og problemer og en viktig faktor for å motvirke utvikling av problematferd som kriminalitet, vold, rasisme og mobbing. (Nordahl m.fl.2002)

Det er ikke sikkert at de sosiale ferdighetene ungdom utvikler betraktes som like positiv i alle sammenhenger. Skole, foreldre og de unge selv kan ha ulik oppfattelse av hva som er kompetent atferd. Undervisningen og programmene må imidlertid ta utgangspunkt i barna selv, deres holdninger og forestillinger må tas på alvor.

Prosjektarbeid er velegnet på dette temaet. Gjennom den arbeidsformen kan elevene involvere seg på en mer aktiv måte. Den beste formidlingen skjer mellom de unge selv, og vi ser at mange av programmene spesielt for ungdomstrinnet bygger på en ung-til-ung-metodikk.