Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Skole (lærere og elever) >  - Store habilitetsproblemer ved rapporten
"Forebyggende innsatser i skolen"

- Store habilitetsproblemer ved rapporten

2006-10-25

Den nye evalueringsrapporten "Forebyggende innsatser i skolen" har skapt sterke reaksjoner i mange miljøer som driver med rusgiftforebygging. Det eneste rusgiftrelevante programmet som fikk god karakter er utviklet av ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter, samtidig som programmet er evaluert av -nettopp- ansatte ved Nord-Norsk kompetansesenter.

Reidar Dale, som er koordinator for forebyggende arbeid i Os kommune, har gjennomgått Nordahl-utvalgets rapport ut fra et habilitetssynspunkt, og er kommet fram til følgende vedr. programmet "Unge og rus", det eneste forebyggingsprogrammet i skolen som fikk godkjent-karakter:

  • " Utgjevar: Nordnorsk kompetansesenter – Rus
  • Alle fire medlemmene i utvalet for kunnskapsplattforma og helsefremjande arbeid i skulen,   som utgjer éin del av rapporten, er tilsett ved Nordnorsk kompetansesenter for rus.
  • Ein av programutviklarane til «Unge og rus», Britt Unni Wilhelmsen, professor ved Høgskolen i Bergen, er med i dette utvalet som har vurdert alle desse rusførebyggjande programma.
  • Britt Unni Wilhelmsen har 20% stilling ved Nordnorsk kompetansesenter.
  • Forlauparane, og som «Unge og rus» byggjer på; «Ungdom og alkohol» og «Foreldresamarbeid» er evaluert med god effekt. Det er Britt Unni Wilhelmsen som sjølv har stått for evalueringa, i 1996. "   

Dale siterer også følgende ironiske utsagn:

 «Alene det faktum at en programutvikler er involveret i en evaluering, betyder, at succesraten bliver op imot 60 procent større»  (Petrosino og Soydan, 2005).

 Programmet "Unge og rus" er trolig et godt program. Men øyner vi også i Nordahl-utvalgets rapport en offentlig mistro mot programmer som ikke er utviklet av det offentlige?

Du kan lese hele Dales kritikk av utvalgsrapporten på  Rus og samfunns nettsted.Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.