I de fleste fagplanene er det mål som egner seg for arbeid med dette.

Tobakk, alkohol og narkotika er imidlertid et aktuelt tema for foreldresamarbeid. Det er viktig å snakke med foreldrene om hvordan de påvirker barna sine og om hva de kan gjøre for å legge forholdene til rette for å kunne beholde en god samtaleatmosfære når barna blir tenåringer og i opposisjon. Aktuelle problemstillinger som kan tas opp på foreldremøter er bruk av alkohol i samvær med barn, hvordan man kan bygge opp tillit og god samarbeidsatmosfære i "fredstid", altså før bruk av rusgifter er aktuelt, diskusjon om og informasjon om skolens strategi når det gjelder barn som vokser opp i familier med rusproblemer.

Det er viktig at skolen har en strategi for hvordan man arbeider med barn som har problemer på grunn av de voksnes rus. Her må flere av skolens samarbeidspartnere involveres.

Personalet ved skolen bør også ha drøftet hvordan de skal forholde seg til lokale hendelser knyttet til rusgifter, som f. eks. alvorlige trafikkulykker, store narkotikabeslag, spritsmuglingssaker og overdosedødsfall.