Når generell del av læreplanen er gjennomlest, blir den lagt ned i en skuff, og fagplanene får all oppmerksomhet. Ettersom fagplanene sier lite om rusgiftundervisning, er det naturlig å trekke den slutning at emnet er nedtonet i planen. Dette er en kortslutning som dessverre har fått mye rom, og som skriver seg fra den oppfattede ubalansen mellom læreplanens to deler.

Lærerplanen for videregående skole består som kjent av to hoveddeler:

 1. En omfattende fagplandel for hvert av fagområdene, der det er få konkrete mål i forhold til rusgiftundervisningen.
 2. En felles generell del med prinsipielle betraktninger som sier mye om forebyggingsarbeid og holdningsdanning på mange plan. I beskrivelsen av det meningssøkende, det allmenndannete, det samarbeidende og det integrerte menneske er det lett å se sammenhengen med rusgiftundervisning. I tillegg er rusforebyggende arbeid nevnt spesielt i kapitlet "Individ og samfunn".
 3. Det er et overordnet mål i L97 at elevene skal ha oppnådd en viss grad av handlekraft og handlingskompetanse når de går ut av skolen. Disse målsettingene dreier seg om praktisk og moralsk handlingskompetanse, både i forhold til oss selv og våre medmennesker.

  Rusgiftforebyggende arbeid i skolen

  Med disse tankene som bakteppe er det utenkelig å nedtone ANT-undervisninga i norsk skole. Særlig kapitlet om «det samarbeidende menneske» gir uttrykk for hvor viktig skolen skal og kan være som motkultur mot destruktive strømninger i ungdomsmiljøene og ungdomskulturen. Dette kapitlet uttrykker en helhetlig forståelse av hva det vil si å vokse opp i dagens Norge.

  Planen nevner ikke noe område særskilt (bortsett fra mediekulturen), men den snakker om farer og destruktive strømninger som barn/unge møter på veien, og som skolen skal ta opp i sin undervisning. Den snakker også om faren for at vi selv kan slippe løs destruktive sider ved oss selv, og at skolen har en viktig oppgave når det gjelder å bygge moralsk ryggrad i medgang og motgang.

  Planen uttrykker i tillegg hvor viktig det er at skolen samarbeider med foreldre og andre i lokalmiljøet for å støtte barna i oppveksten. For videregående skole vil lokalmiljøet være spesielt viktig. Skolen blir omtalt som et kulturelt kraftsentrum i denne prosessen. Fra én side sett betyr dette at rusgiftforebyggende arbeid skal være en kontinuerlig del av skoleløpet, og at skolen må imøtekomme de unges behov for å snakke om temaet.

  Læreplanen framhever kunnskapsområder på tvers av fagene. I fagplandelen er disse områdene en del av innholdet i mange fag, og det er sagt at de bør behandles på tvers av fagene slik at man kan få fram helheten og bredden i problemområdene. Blant slike kunnskapsområder nevnes helseforebyggende, rusforebyggende, kriminalitetsforebyggende arbeid, mobbing og voldsbruk. Dette kommer klart fram gjennom planens filosofiske overbygning, uttrykt mest konsentrert i beskrivelsen av det integrerte menneske.

  Læreplaner for fagene i videregående opplæring

  Læreplanverket for videregående opplæring består i tillegg til generell del, av læreplaner for de enkelte fag på grunnkurs, VK1 og VK2. I de enkelte læreplaner er det få steder det rusgiftforebyggende arbeidet blir nevnt eksplisitt.

  Én tilnærmingsmåte til det rusforebyggende arbeidet er gjennom etikk - et område som skal synliggjøres i all opplæring og integreres i alle fag. Utgangspunktet er formålsparagrafene i lovverket for videregående opplæring og fagopplæring i arbeidslivet og den generelle delen av læreplanen. I et eget metodisk veiledningshefte i etikk fra Læringssenteret er problemstillinger i forbindelse med det faget eksemplifisert med temaet "Rus og alkohol" som et tverrfaglig prosjektarbeid.

  Rusgiftproblematikk inngår i svært få av de ulike læreplanene. Et eksempel er hentet fra læreplanen for helse- og sosialfag, grunnkurs, hvor et av målene er at elevene skal:

  "beskrive farene og skadevirkningene ved bruk av rusmidler og tobakk og drøfte ulike holdninger til rusmidler og tobakk"

  Et annet eksempel er hentet fra læreplanen for kroppsøving, grunnkurs, hvor et av målene er at elevene skal:
  "få forståelsen for den personlige og samfunnsmessige nytten av en sunn livsstil."

  Selv om rusgifter er nevnt få steder i fagplanene, er dette et område som naturlig kan inngå som et tverrfaglig prosjektarbeid enten i forbindelse med etikk, eller i en annen sammenheng. Vi har tatt med en oversikt over emner som det vil være aktuelt å gi plass i opplæringen knyttet til forskjellige fag. I tillegg presenterer vi noen programmer og tiltak som er rettet mot videregående skole. Flere ideer kan hentes fra de følgende metodiske veiledningsheftene fra Læringssenteret: Helse- og sosialfag, Etikk, Kroppsøving, og Prosjektarbeid. Se også Veiviseren.