Til FMR


Skole førsteside

Grunnskolen 1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn Videregående opplæring Internettressurser Nyheter Bestill papirutgaver

Søk
Skole (lærere og elever) >  Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål

Ressurskatalog for skolens arbeid med rusgiftspørsmål

Skolen er tillagt en viktig rolle i det forebyggende arbeidet mot rusgifter. Skolen kan ikke gjøre alt, men kan fylle en viktig rolle som formidler av kunnskap og av samfunnets holdninger.

Skolen utfordres dessuten direkte i taklingen av elever som trekkes vekk fra skolen og inn i rusmiljøer, eller som preges av rusgiftbruken til nære omsorgspersoner. Til sist er skolen en naturlig arena for kontakt og samarbeid for de foresatte og andre som danner nettverket rundt barn og unge

Skolen trenger kompetanse for å løse disse oppgavene. Arbeidet vil hele tiden hvile på den pedagogiske kompetansen og praksisen som finnes i skolen. Men på samme måte som rusgiftsituasjonen er i stadig utvikling, må skolen arbeide kontinuerlig med å utvikle de ansattes kunnskap og kompetanse om forebyggende arbeid og om den virkeligheten elevene opplever.

Denne ressurskatalogen er ett forsøk på å lette skolenes arbeid med å sikre kvalitet i det forebyggende arbeidet. Katalogen er ment som et oppslagsverk, som skal gjøre det lettere å orientere seg på tvers av fag, om tilgjengelige ressurser og om den kunnskapen som er samlet på feltet. Internettutgaven av ressurskatalogen vil være i stadig utvikling, slik at en kan finne nye hjelpemidler og få nye impulser.

Forbundet Mot Rusgift og Landslaget for rusfri oppvekst (tidligere Norsk Læreravholdslag) som står bak denne ressurskatalogen, har tro på at forebyggende arbeid nytter. Selv om det ikke er mulig å evaluere den eksakte nytten av hvert enkelt bidrag, utgjør summen av små og store innsatser en stor forskjell. Om vi trekker sammen, fordeler oppgaver, sikrer god kvalitet i det vi selv gjør og oppmuntrer andre til å gjøre det samme, er vi sikre på at resultatet er godt.

Forbundet Mot Rusgifts nettsted: http://www.fmr.no/ Landslaget for rusfri oppvekst: http://www.rusfrioppvekst.no/Ressurskatalogen lages av:
Forbundet Mot Rusgift, e-post: post@fmr.no
Rusfri oppvekst (tidl. Norsk Læreravholdslag), e-post: post@rusfrioppvekst.no
Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering.