Fremskrittspartiet og rusgiftpolitikken

Ved dette innlegget om Fremskrittspartiet er mitt halsbrekkende bloggprosjekt med å presentere alle de politiske partienes rusgiftpolitikk ført til ende. Det begynte ute på venstresiden, hos Rødt, og avsluttes nå med Fremskrittspartiet lengst ute på høyresiden.
Skjønt, hva som er høyre og venstre i rusgiftpolitikken er ikke alltid lett å si, i alle fall ikke ut fra en vurdering av partienes aktive standpunkter og programmer.

Kilde: Fremskrittspartiets Handlingsprogram 2009-2013

Fremskrittspartiet har dessuten markert seg med en større enn gjennomsnittlig partiaktivitet på området, både i Stortinget og ved et omfattende programdokument. Det er det siste jeg tar utgangspunkt i her. Jeg hadde ventet at jeg skulle være mer uenig enn det jeg er. Imidlertid forlyder det at partiet også har fått hjelp av Ungdom mot narkotika og Juvente til å utarbeide programstandpunkter, og dette kan kanskje ha bidratt til å gjøre programmet bedre og mer konkret på en del punkter? Kanskje flere partier burde innlede samarbeid med frivillige organisasjoner om programutforming?
 
Programmet har et eget hovedkapittel om ”Rusomsorg”, og som omfatter utfordringer knyttet til behandling og rehabilitering, spesielt av narkotikaavhengige. Rusgiftrelevante temaer er også behandlet under kapittelet ”Alkohol og tobakk”, under ”Politiet” under ”Forebyggende arbeid” og under ”Helse og omsorg”.
 
I tillegg har partiprogrammet en rekke rusgiftorienterte kulepunkter, som jeg, i likehet med for de andre partiene, har tillatt meg å gruppere under følgende overskrifter:
  • Forebygging
  • Kontrollpolitikk
  • Behandling/rehabilitering. 
Hovedkapittelet om ”Rusomsorg” gjengis her i sin helhet. Kommentarer kommer til slutt.  
 
”Rusomsorg
Fremskrittspartiet mener at forebygging knyttet til rusmiddelmisbruk av barn og unge må ha et langsiktig perspektiv. Mange av dem med rusproblemer sliter med psykiske lidelser og har såkalte dobbeltdiagnoser.”
Vi mener at det bør opprettes egne tilbud der en samler psykiatri og rusbehandling. På denne måten slipper en at rusmiddelmisbrukere blir kasteballer mellom psykiatri og rusbehandling.
Vi ønsker en bedre kapasitet i behandlingsapparatet slik at de som trenger hjelp, skal få det, og at rusmiddelmisbrukere skal ha de samme pasientrettighetene som alle andre.
Vi ser skadevirkningene av at rusmiddelmisbrukere som er motivert for behandling, ikke får hjelp innen rimelig tid, og mener at dette fører til at mange mister motivasjonen mens de venter. Vi ønsker en bedre kapasitet i behandlingsapparatet slik at de som trenger hjelp, skal få det, samtidig som kapasiteten som eksisterer, må benyttes, også hos private og ideelle institusjoner. Rusmiddelmisbrukere skal ha de samme reelle pasientrettighetene som alle andre. Rusomsorgen må bygge på en helhetlig behandlingskjede som sørger for at enkeltindividet blir fulgt opp fra avrusing, gjennom behandling og til ettervern.
Vi vil at staten skal ha ansvaret for å finansiere det tilbudet rusmiddelmisbrukere har behov for. Ved at staten har ansvaret for finansieringen av tilbudet en får, enten en er i aktiv rus, i behandling eller har behov for ettervern, kan en sørge for en helhetlig oppfølging av den enkelte person. Vi mener at det offentlige skal sette krav til rusmiddelmisbrukeren og på den måten vise respekt for vedkommende. Dette kan være krav om at en skal være i behandling i et visst tidsrom, at en skal ha jobbtrening for å ha noe meningsfullt å gå til, eller at en på andre måter forbereder seg til et liv etter at man er ferdig med behandlingen.
Vi vil gjøre det lettere å kunne motta legemiddelassistert rehabilitering (LAR) fordi dette er med på å forhindre overdosedødsfall. I tillegg bidrar det til at mange med et tungt rusmiddelmisbruk slipper å prostituere seg og begå kriminelle handlinger.
Problemet for mange rusmiddelmisbrukere er at de har alvorlige psykiske lidelser som gjør at det er vanskelig å bli helt rusfri. Vi ønsker derfor å knytte rusbehandling og psykiatri sammen slik at en oppretter team som har ekspertise på begge områder.
For å hindre rekrutteringen til narkotikamiljøene er det svært viktig at politiet slår ned på kjøp, salg og bruk av narkotika. Det er spesielt viktig å følge med på hva som skjer i ungdomsmiljøene. Foreldrene har hovedansvaret for å følge med på hva barna gjør. Det er viktig at også skolene som er i kontakt med barn og ungdom med et begynnende rusmiddelmisbruk, reagerer og samarbeider tett med politiet for å slå ned på rusmiddelmisbruk og rusmiddelomsetning på skolene.
Rusmiddelavhengige som begår rusrelaterte kriminelle handlinger, må kunne dømmes til tvungen avrusning istedenfor fengsel, eller som et supplement til fengsel. En slik tvungen avrusning må strekke seg over et lengre tidsperspektiv enn en eventuell fengselstraff, slik at oppfølging etter avrusningen blir en del av dommen.”
Kommentar:
Vanskelig å vite hva partiet mener med ”langsiktig perspektiv” på forebygging, særlig siden dette er det eneste som står om forebygging i dette avsnittet. Men muligens knytter de det sammen med den neste setningen, og impliserer at rusgiftproblemer kan ha sin årsak i psykiske lidelser som oppstår tidlig i livet. Dette kan vel også være noe av sannheten, men underslår at rusgiftene i seg selv både kan være årsak til avhengighet og til psykiske lidelser. Så – ja – forebygging må ha et langsiktig perspektiv, men den må være innrettet på både å forebygge utvikling av rusgiftavhengighet og av psykiske lidelser.
 
Jeg er enig i svært mye av det som står i dette avsnittet, for eksempel at behandlingsapparatet må få bedre kapasitet, at behandlingsmotiverte rusgiftavhengige ikke skal være nødt til å vente på behandling i månedsvis, og at lovbrytere med rusgiftproblemer kan dømmes til avgiftning og behandling som et alternativ til fengsel. Jeg er også enig i at politiet må slå ned på narkotikamiljøene, og at skolene må følge med og eventuelt samarbeide med politiet. Men her er jeg nok redd jeg vil kreve mer av skolene enn Fremskrittspartiet gjør: De må drive et systematisk forebyggingsarbeid i undervisningen, og ikke vente til eventuelle lovbrudd oppdages. Da har det allerede gått for langt.
 
Partiet foreslår at avhengighetsbehandling og psykiatri skal slås sammen, slik at dobbeltdiagnosepasienter skal slippe å falle mellom alle stoler. Jeg er usikker på om dette er riktig vei å gå, men uansett peker partiet på et viktig problem. Mitt syn er at Tverrfaglig Spesialisert Avhengighetsbehandling – TSB, og Psykiatri er to parallelle fagområder, men utfordringen er å få til en integrert behandling, hvor kompetanse fra begge fagområdene kan utnyttes. I Helse Midt har de opprettet et eget rusgiftforetak – som etter eget utsagn samarbeider godt både med psykiatri og somatikk.
Fremskrittspartiet foreslår egne team som skal ha kompetanse på både TSB og psykiatri. Dette kan være en løsning, for å få til det nødvendige samarbeidet.
 
I tråd med partiets generelle politikk, vil FrP at staten skal finansiere både behandling og rehabilitering/ettervern, at ”pengene skal følge pasienten”. Staten finansierer jo allerede all døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, mens kommunene finansierer rehabilitering og omsorg. Jeg tror det vil bli vanskelig å innføre et slikt prinsipp i de kommunale tjenestene. Her bør en heller satse på øremerkede tilskudd til kommunene, til boligtiltak, rehabilitering og oppfølging av avhengighetspasienter. Derimot kunne det kanskje opprettes en statlig pott, som kunne brukes til å finansiere øyeblikkelig innleggelse av motiverte pasienter som blir påtruffet på gata, i kommunenes lavterskeltjenester, av utekontakter og politi. Og behandlingsplassene for disse kunne finnes innenfor de private behandlingstiltakene som holder spesialisthelsetjenestestandard, men som ikke har fått avtale med de regionale helseforetakene, fordi disse ikke har hatt nok penger å kjøpe plasser for. En rekke behandlingsplasser står i dag ledige, mens folk står i kø for å få behandling. Det er et paradoks.
 
Partiet nevner ikke utdeling av heroin med et ord, til tross for den debatten som har pågått. Partiet nevner heller ikke sprøyterom, som de har stemt for i Stortinget, og hvor Jon Alvheim var en viktig pådriver. Vi må vel i alle fall avvente hvordan partiet vil stille seg til etter at Stoltenbergutvalget har sagt sitt (I dette utvalget sitter også Carl I. Hagen).
Venstres valgresultat kan tyde på at heroinutdeling og sprøyterom ikke er gode valgkampsaker, og det kan hende det var det strategene i Fremskrittspartiet skjønte. Men kan hende er partiet rett og slett i tenkeboksen når det gjelder disse sakene?
 
Under avsnittet ”Alkohol og tobakk” skriver partiet følgende:
 
”Dagens strenge rusmiddelpolitikk med høye avgifter og omfattende reguleringer på salg av alkohol skaper smugling og ulovlig produksjon. Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former. Den beste forebyggende alkohol- og tobakkspolitikken ligger i opplysningsvirksomhet og bevisstgjøring av den enkeltes ansvar for egne handlinger. Vi erkjenner at overdreven bruk av tobakk og alkohol kan føre til alvorlige helseproblemer, og er tilhengere av offentlig informasjon om skadevirkninger.
Vi vil likevel motsette oss byråkratiske tiltak som tar sikte på å hindre at voksne mennesker kan nyte lovlige produkter. Det skal ikke være en statlig oppgave å fremtvinge et røykfritt Norge.”
 
Kommentar:
Her kommer Fremskrittspartiets liberale alkoholpolitiske profil godt fram. Alkoholpolitikken er blitt betydelig liberalisert de siste årene, uten at vi har fått et mer ”avslappet forhold til alkohol og sunnere drikkevaner” av den grunn. Tvert i mot ser vi at problemene øker. Forskningsoversikter har også stilt seg tvilende til om opplysningsvirksomhet er veien å gå, men det kan kanskje ha en berettigelse i kombinasjon med andre restriktive tiltak, slik det for eksempel har hatt når det gjelder tobakk i samband med røykfrie arbeidsplasser og utesteder.
 
Under avsnittet ”Politiet” skriver partiet bl.a. følgende:
”Vi ønsker flere politifolk ute i gatene og færre på kontor med administrative oppgaver. Mange steder sjeneres innbyggerne av at tiggere og rusmisbrukere bedriver en uønsket og kriminell virksomhet i hverdagen, uten at dette blir slått ned på av politiet. Vi ønsker å sikre politiet en tydeligere hjemmel for å sikre offentlig ro og orden, samt å gjeninnføre forbudet mot tigging. Det bør tillates prøveprosjekt i de største byene der en kan opprette et lokalt politi som skal prioritere å sikre offentlig ro og orden.”
 
Kommentar:
Jeg er enig i at vi trenger flere politifolk ute i gatene. Jeg er også enig i at tigging må bli forbudt, ikke fordi det sjenerer innbyggerne, men fordi det legitimerer organisert menneskehandel fra utlandet. De som er i en slik situasjon at de har behov for å tigge, trenger hjelp til å komme seg over i en verdigere tilværelse.
Jeg er imidlertid i tvil om det er lurt å gå inn for lokalt politi. Kanskje det er Oslos erfaringer med vektere i utsatte områder som har satt partiet på tanken? I alle fall må politiet ha ressurser nok til å følge opp kriminaliteten ute i gatene. Mye av den organiserte narkokriminaliteten er også landsomfattende, for ikke å si internasjonal, og dette krever både regionalt og internasjonalt politisamarbeid. Løsningen på dette er sannsynligvis ikke lokale politistyrker, men et statlig politi som har som policy å prioritere all narkotikakriminalitet, i stor eller liten målestokk. I den sammenhengen er det et paradoks at sprøyterommet i Oslo nå har 1500 registrerte brukere, som alle sammen har lov til å ha en dose heroin på seg, uten at politiet kan gripe inn. Det sier ikke Fremskrittspartiet noe om. Men de har stemt for, både i Stortinget og i Oslo bystyre 
 
 

I avsnittet ”Forebyggende arbeid” skriver Fremskrittspartiet:
”En del av dem som begår kriminelle handlinger, har omfattende rusproblemer. I dagens system går de ut og inn av behandling, og velger selv om de skal fullføre den. Vi ønsker å tillate at tvangsbehandling brukes som en sanksjonsmulighet når rusmisbrukere dømmes for forbrytelser. Dette må følges opp av et helhetlig opplegg etter endt behandling, slik at en kan forhindre tilbakefall av rusmisbruket.”
 
Kommentar:
Dette ble sagt på en litt annen måte i avsnittet om ”Rusomsorg”. Partiet setter fingeren på et viktig punkt, nemlig at ”drop-out-raten” i avhengighetsbehandling er for høy, og at dette bidrar til dårlig behandlingsresultat. Tvangsbehandling kan imidlertid også være så mangt, og jeg kunne ha ønsket at partiet hadde sagt noe om hvor lenge, under hvilke vilkår og om dette skulle skje utenfor eller innenfor fengselsvesenet.
 
 
Under avsnittet ”Landbruk” skriver partiet:
”Det bør også legges til rette for at lokale produsenter kan produsere og selge egenproduserte alkoholholdige varer som øl, vin og sider direkte til kunder”.
 
Kommentar:
Dette er tøv, og ville på kort tid undergrave hele Vinmonopolordningen. Men det er jo det Fr.P. ønsker?

Forebygging
Fremskrittspartiet vil:
·        gå inn for økt bruk av frivillige og ideelle organisasjoner i det forebyggende området ovenfor barn og unge
Kommentar:
Da kan vi kanskje vente forslag om en opptrapping av støtteordningene til de frivillige organisasjonene fra statens side?
·        gripe inn tidlig og ha tett oppfølging med de som er i ferd med å komme inn i en kriminell løpebane
·        styrke samarbeidet mellom skole, barnevern og politiet
·        at foreldrene, skolen og politiet samarbeider for å hindre rekruttering til rusmiljøene
·        styrke kompetansen i helsetjenesten, skolene, barnehagen, barnevernet og politiet, slik at en i større grad kan avdekke barn som blir utsatt for vold, overgrep og annen form for omsorgssvikt
Kommentar:
Enig, men hvordan?
 
Kontrollpolitikk
Fremskrittspartiet vil:
·        møte unge lovbrytere med raske reaksjoner for å forebygge at unge begår nye lovbrudd. Vi vil opprette en ungdomsdomsstol, og sørge for at det settes tydelige krav til den enkelte når straffereaksjonen skal iverksettes
Kommentar:
Jeg er usikker på om det bør opprettes en ungdomsdomstol? Hvis partiet tenker på de sk. ”Drug courts” fra USA, Skottland og Irland, så har vi allerede forsøk med dette i Norge, gjennom det s.k. ”Narkotikaprogram med domstolskontroll”, men dette er ikke begrenset til bare å gjelde ungdom. Det bør det heller ikke være.
·        opprette egne ungdomsfengsler slik at en ikke blander ungdom som ikke har utviklet en omfattende kriminell karriere med hardbarkede kriminelle
Kommentar:
Vi hadde ungdomsfengsel i Norge i gamle dager. Det ble nedlagt. Men påpekningen av at unge og garvede kriminelle ikke bør plasseres sammen er riktig. En løsning på dette er at kriminelle med rusgiftproblemer blir dømt til behandling.
·        liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier
Kommentar:
Alkoholloven angir i dag hvilke objektive kriterier som må fylles for å få skjenkebevilling. Programpunktet skaper inntrykk av at bevillinger blir gitt rent vilkårlig. Sannheten er at det omtrent ikke finnes andre offentlige tillatelser som har så klare kriterier for tildeling. Og dersom disse er til stede, er det ingen kommune som tør avslå en søknad, av frykt for rettslige etterspill. Skivebom fra Fr.P.
·        avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger. Dette forutsetter et tilfredsstillende kontrollsystem for å sørge for at lovreguleringer overholdes
Kommentar:
Vinmonopolordningen er populær i Norge, også hos forbrukerne, bl.a. på grunn av det store vareutvalget, som ikke vil være tenkelig dersom dagligvarebutikkene skulle overta salget. Men det ville være enda lettere å gå på fylla om brennevin skulle selges i dagligvarebutikkene. Er det det, Fr.P. vil? Programpunktet om tilfredsstillende kontrollsystem er lagt til for å gi forslaget et skinn av ansvarlighet. Kontrollen av øl-salget i butikkene har ikke forhindret at øl selges til mindreårige i stor stil.
·        at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen
Kommentar:
Aldersgrensen er lik myndighetsalderen for kjøp og skjenking av øl og vin. Brennevinet, som har et ekstra stort skadepotensiale, har en aldersgrense på 20 år. Hvorfor sier ikke partiet at de vil senke aldersgrensen for å kjøpe brennevin? Etter min mening burde også aldersgrensen for kjøp av øl og vin vært hevet til 20 år. Hjernen hos unge er langt mer sårbar for alkoholvirkningene, og er faktisk ikke ferdig utviklet før i 25 års-alderen. I USA har ganske mange stater 21 års aldersgrense, og dette har medført en kraftig nedgang i trafikkulykker blant unge.
·        sette ned avgiften på alkohol og tobakk slik at den kommer på linje med våre naboland, for å unngå handelslekkasje og smugling
Kommentar:
Avgiftene på alkohol er ett av de virkemidlene som har best dokumentert virkning når det gjelder å holde alkoholforbruket nede, og dermed forebygge en rekke skader og ulykker. Den ulovlige grensehandelen og smugling av alkohol bør man innrette egne tiltak mot. For eksempel kunne det kanskje være en ide å bevilge så mange penger at tollstasjonene at de kan være døgnbemannet, og at de scannerne som er innkjøpt kunne være i aksjon hele tiden.
·        tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for forretninger som har alkoholbevilling
Kommentar:
Også dette forslaget faller inn i det generelle mønsteret for FrPs alkoholpolitikk – størst mulig tilgang.
 
Behandling/rehabilitering
Fremskrittspartiet vil:
·        at staten skal finansiere hjelpeapparatet for rusmiddelmisbrukere i aktiv rus, behandling og ettervern
Kommentar:
I praksis er det jo staten som betaler. Se kommentar under avsnittet om ”rusomsorg”
·        opprette tverrfaglige team som koordinerer tilbud og gir hjelp til personer med rusavhengighet og psykiatrilidelser, og at finansieringsansvaret overføres til NAV
Kommentar:
Tverrfaglige team trengs. Jeg tror det er dumt å blande NAV inn i dette, foreløpig har de mer enn nok med det de holder på med. Slike team bør først og fremst brukes til å bygge bru mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene, slik det p.t. også foregår forsøksvirksomhet med gjennom de s.k. ACT-teamene.
·        stille krav til den enkelte for å få til en positiv utvikling
Kommentar:
Hva er dette for noe? Uklart hva partiet mener. Er det det motsatte av å sy puter?
·        gjøre det lettere å få legemiddelassistert behandling
Kommentar:
Det er uklart hva som menes her. Det er allerede relativt lett for opiatavhengige å få legemiddelassistert rehabilitering – LAR, mye lettere enn å få medikamentfri behandling. Nye forskrifter er nettopp kommet på plass, og disse gjør det enda lettere. Mener partiet eventuelt at man ikke skal stille noen krav, jfr. forrige kulepunkt.?
·        gi et bedre tilbud til de med et rusmisbruk og psykiske lidelser
Kommentar:
Enig. Men hva innebærer det?
·        åpne for større bruk av tvang i rehabiliteringssammenheng
Kommentar:
Enig, her også, men hva slags tvang, og for hvem? Se kommentaren til ”Rusomsorgen”
·        åpne for bruk av tvangsbehandling av rusmisbrukere som en sanksjonsmulighet, og å legge til rette for en helhetlig oppfølging etter endt soning
Kommentar:
Dersom partiet med dette mener en større bruk av alternativ soning for rusgiftavhengige lovbrytere, så OK.
 
Oppsummering:
Fremskrittspartiet har en del gode programpunkter på narkotikapolitikk og behandling, men en inkonsekvent og liberal alkoholpolitikk. Partiet forstår ikke at disse sakene henger sammen, og at en liberal alkoholpolitikk vil føre til et høyere og mer utbredt alkoholkonsum, som igjen går sammen med økt bruk av illegale rusgifter. Dessuten er partiet heller ikke konsekvente i narkotikapolitikken, jfr. støtten til sprøyterom, som FrP-velgerne kanskje ikke liker alt for godt, og som derfor heller ikke er tatt med i programmet.
 
Med dette er partiprogramprosjektet mitt avsluttet. Håper noen har hatt utbytte av det.
Nye blogger kommer. Følg med.

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter