FMR ønsker deg et godt valg!

De siste ukene har Forbundet mot Rusgift trillet terningen på valgprogrammet til stortingspartiene. Til tross for at det har vært stort spenn i hvilket terningkast partiene har fått er FMR glad for at samtlige partier har funnet stor plass til narkotikapolitikk og/eller alkoholpolitikk i sine programmer. Denne uken kommer vi med våre betraktninger, og hvilke saker vi mener burde prioriteres etter 13. september. 

pARTILOGOER_300x120.png

Generelt oppleves de fleste av partiene som noe uklare og lite konkrete i partiprogrammene. Her finner vi formuleringer som å «styrke ettervernet», «styrke behandlingstilbudet for unge», «ha et økt tilbud». Det er ingen tvil om at partiene uttrykker velvilje, men det blir for lite konkret til å være særlig forpliktende. Det gjør også at ingen av partiene har fått toppkarakter, selv om KrF kommer best ut med en solid 5er.   

En annen fellesnevner er at partiene bruker langt flere programpunkter på narkotikaproblematikken enn alkoholpolitikken til tross for at alkohol er et langt større folkehelseproblem. Misforstå oss rett, FMR er glade for å se at partiene tar narkotikautfordringer på alvor, men vi skulle gjerne sett flere tiltak der skoen virkelig trykker. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. KrF, som eneste parti, ønsker å sette ned et utvalg for å finne ut hvordan Norge skal nå målet. Senterpartiet nevner også målsettingen i sitt program. Her etterlyser vi større engasjement blant resten av partiene.

Alkoholpolitikk:
I alkoholpolitikken kan vi dele partiene inn i to grupper; de som ønsker en liberalisering av alkoholpolitikken og de som ønsker å videreføre en restriktiv linje.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet kan enkelt plasseres i førstnevnte kategori. FrP går her lengst av alle partier, og ønsker å oppheve Vinmonopolet. Venstre og Høyre vil utvide både salgs- og skjenketider. Begge vil også beholde taxfree-ordningen. I tillegg går alle de borgerlige partiene inn for å tillate sterkøl i butikk, og gårdsutsalg av alkoholholdige drikkevarer.

Rødt, SV, MDG, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF ønsker å videreføre en restriktiv alkoholpolitikk. Her finner vi viktige punkter som å opprettholde Vinmonopolet, i tillegg til å endre taxfree-ordningen. Rødt og Senterpartiet vil at driften av taxfreesalget skal bli overført Vinmonopolet. De andre partiene ønsker å skrote taxfreeordningen helt.

Dersom valgresultatet blir slik meningsmålingene indikerer vil det bli et flertall også i kommende periode for en fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Det er positivt, da en liberalisering av alkoholpolitikken vil føre til høyere forbruk og flere alkoholskader. FMR håper også at flertallet av partiene følger opp punktet om å avvikle taxfreeordningen. Vi mener taxfreeordningen har utspilt sin rolle, og bidrar til å belønne de som reiser mye med billig øl, vin og sprit. Det er en usosial politikk, og gjør det mer attraktivt å fly til utlandet, noe som hverken tjener klima eller norsk reiseliv.

Narkotikapolitikk
I motsetning til alkoholpolitikken har problematikk rundt illegale rusmidler, behandlings- og hjelpetilbud stått høyere på agendaen hos partiene. Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse da debatten om rusreformen i stor grad har bidratt til økt oppmerksomhet. Partiene som har programfestet tiltak på området konsentrerer seg i hovedsak om hjelpetiltak som det kan være bred enighet om. Her er det mange gode punkter, og FMR er glad for at narkotikapolitikken er et prioritert tema i valgkampen.

Det avgjørende skillet går likevel mellom partiene som går inn for en avkriminalisering, og de som ikke gjør det. På avkriminaliseringssiden samler Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt seg, mens KrF, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet går mot en generell avkriminalisering. Partiene har dermed ikke endret mening siden behandlingen i Stortinget i juni. KrF stemte riktignok for under avstemningen tidligere i år, men begrunnet det den gang med forpliktelser til regjeringsprosjektet. Arbeiderpartiet ønsket kun å fjerne straff for de tyngste brukerne, og forslaget har møtt mye motstand da det vil være vanskelig juridisk å skille mellom lette og tunge brukere.

FMR har det siste året skrevet mye om regjeringen sitt forslag til rusreform. Vårt standpunkt er krystallklart. Vi mener en avkriminalisering vil føre til mer narkotika i omløp, som igjen vil føre til flere avhengige. Det er en situasjon ingen ønsker seg. Vårt alternativ er en behandling- og oppfølgingsreform som styrker behandlingstilbudet, oppfølgingen og rehabiliteringen. Da kan vi hjelpe flere brukere ut avhengighet, og inn i gode og verdige liv. Det vil være det beste for brukere, pårørende og samfunnet som helhet. I tillegg ønsker vi en sterkere vekt på forebygging.

Det er knappe to uker igjen til valget. Husk å bruke stemmeretten din!   

Med ønske om et godt valg
Knut T. Reinås
Leder av Forbundet mot Rusgift
 

Terningkastene på partiene kan du lese her:

Rødt                                                  FMR TRILLER TERNINGEN: RØDT - FMR - Forbundet Mot Rusgift
SV                                                      FMR triller terningen: SV - FMR - Forbundet Mot Rusgift
MDG                                                 FMR triller terningen: MDG - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Arbeiderpartiet                              FMR triller terningen: Arbeiderpartiet - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Senterpartiet                                  FMR triller terningen: Senterpartiet - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Venstre                                             FMR triller terningen: Venstre - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Kristelig folkeparti                         FMR triller terningen: KrF - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Høyre                                                FMR triller terningen: Høyre - FMR - Forbundet Mot Rusgift
Fremskrittspartiet:                        FMR triller terningen: FrP - FMR - Forbundet Mot Rusgift

FMR triller terningen: Arbeiderpartiet

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk Høyre terningkast tre. Siste parti ut er Arbeiderpartiet.  
 

Arbeiderpartiet.png

Alkoholpolitikk 

Arbeiderpartiet sier selv at de vil føre en restriktiv alkoholpolitikk. Førsteinntrykket til programmet styrker denne oppfatningen, ved at partiet ønsker å videreføre dagens alkoholpolitiske linje. For å starte med det positive ønsker partiet å «opprettholde Vinmonopolets samfunnsrolle». Om dette i praksis betyr at alkoholpolitikken strammes inn eller ikke vil tiden vise. Videre ønsker partiet å sørge for retningslinjer på norske arbeidsplasser og økt forebygging i skolen. I arbeidsmiljøloven er norske arbeidsplasser allerede underlagt visse retningslinjer for alkoholbruk, om partiet ønsker å ta ytterligere skritt er opp til tolkning av den enkelte.  

Imidlertid bukker Arbeiderpartiet under for økonomiske krefter, da de likevel går inn for gårdssalg av lokalproduserte alkoholholdige drikker. Det kommer til å øke alkoholbruken og tilgjengeligheten av alkohol i samfunnet, som igjen bidrar til å undergrave Vinmonopolets legitimitet.  

 

Ellers skrives det lite om alkohol i Arbeiderpartiet program. Dette illustreres ved at de omstridte spørsmålene rundt tax-free og grensehandel ikke nevnes med et ord.  

Arbeiderpartiet snakker fint og flott om å innføre en restriktiv alkoholpolitikk og øke forebyggingsinnsatsen i skolen. Dessverre er partiprogrammet tynt, uten noen konkrete tiltak for å realisere dette. Vi skulle gjerne ha visst hvilke endringer Arbeiderpartiet faktisk ønsker å foreta. Den manglende evnen til å konkretisere gir oss ikke en annen mulighet enn å gi Arbeiderpartiet sin alkoholpolitikk en treer. 

Terningkast: 3   Terningskast 3_117x121.png 

Ruspolitikk 

I ruspolitikken har Arbeiderpartiet gått grundigere til verks enn i alkoholpolitikken, og har mange punkter som dekker både forebygging og oppfølgning.  

Det er flere gode tiltak i Arbeiderpartiets program. Partiet går imot avkriminalisering av narkotika, de vil heller gå inn for å styrke politiet og øke forebyggingsinnsatsen i skolen. De vil også gjøre mye for å styrke kompetansen i hjelpeapparatet, og gi de rusavhengige mer, bedre og tidligere hjelp. Arbeiderpartiet ønsker også å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Et sårt tiltrengt løft.

 

I tillegg går partiet inn for å heve kompetansen til sykepleiere innen rusomsorgen og gi helsesykepleiere generell henvisningsrett til BUP.  Arbeiderpartiet sier nei til avkriminalisering, men sier samtidig at de ikke ønsker å straffe ”tunge rusmisbrukere”. Dette er et juridisk vanskelig standpunkt for partiet, som vi oppfordrer dem på det sterkeste til å finne en konstruktiv løsning på. I programmet legger partiet også opp til at de vil evaluere ungdomskontraktene. Dette kan tyde på at de ønsker å videreføre disse. Vi er også svært fornøyde med at de vil øke ressursene til politiets innsats mot narkotikasalg og -kriminalitet.  

På flere punkter i programmet er partiet derimot alt for uklare, og dette trekker resultatet ned. Når de vil «bedre livssituasjon og verdighet og redusere stigma for personer med rusproblemer» kan man undre seg på hvordan dette skal skje. Det samme gjelder når partiet vil «forsterke kommunenes økonomi og ressurser slik at de kan tilby helse- og sosialfaglige oppfølgingssamtaler». Hvor havner disse midlene? Vil de gå inn i kommunenes rammebevilgning, det vil si inn i det store sluket, eller bli øremerket formålet? Et gapende hull i partiprogrammet er også mangelen på politikk for rusavhengige innenfor kriminalomsorgen.   

 

Alt i alt er det mye bra i ruspolitikken til Arbeiderpartiet. Partiet er mot rusreformen, de har et klart ønske om å styrke politiets arbeid og går inn for å styrke hjelpeapparatet både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det er derimot noe uklart hvordan de skal oppnå dette. Disse uklarhetene i programmet trekker noe ned. I denne omgang triller vi derfor en femmer for Arbeiderpartiet sin ruspolitikk.  

Terningkast: 5   terningkast_5_100x100[1].png 

Oppsummering 

FMR sin vurdering er at Arbeiderpartiet leverer et helt middels program, ruspolitikken trekker opp og alkoholpolitikken trekker ned.  

Selv om Arbeiderpartiet skal ha honnør for å ha utviklet hele 21 punkter til deres alkohol- og narkotikapolitikk, sitter FMR igjen med flere spørsmål enn svar. Både samlet og separat er tiltakene uklare og tvetydige, som gjør det vanskelig å forstå hva partiet faktisk ønsker å gjennomføre. Intensjonene og noen av tiltakene er gode, men samlet gjør ikke dette opp for helheten, som kan sies å være slapp og lite konkret.  

På denne bakgrunnen må vi gi partiet samlet en terningkast 3.  

Terningkast: 3   Terningskast 3_117x121[1].png 

FMR triller terningen: Høyre

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Nest siste parti ut er Statsministerens eget parti, Høyre.

Høyre.png

Alkoholpolitikk:

Det er tydelig at Høyre er et alkoholliberalt parti. Konsekvensen om partiets politikk ble gjennomført slik den står beskrevet i partiprogrammet er at tilgangen på alkohol i det norske samfunnet vil øke betraktelig. Vi vet alt for godt hvilke konsekvenser dette har: flere alkoholskader, mer alkoholmisbruk og ødelagte enkeltskjebner og familier.

Høyre ønsker å åpne for salg av varer som inneholder opptil 8% alkohol i vanlige dagligvarebutikker, i motsetning til dagens grense på 4,7 %. Det er ikke noe rop i Norge om å selge sterkøl i butikk etter at det i en god del år er blitt omsatt på Vinmonopolet. Sterkøl er i større grad enn vanlig øl enn rusdrikk. Å øke tilgjengeligheten for sterkere alkohol vil øke alkoholforbruket, og sannsynligvis øke skadeomfanget for spesielt ungdom og unge voksne. Når de samtidig ønsker å utvide åpningstidene på Vinmonopolet og la butikkene selge øl til klokken 23, samt opprettholde taxfreeordningen er det lite moderasjon og ansvarlighet å spore i Høyres alkoholpolitikk. Her gjelder det å sette kranene på fullt, og å svekke de få alkoholpolitiske virkemidlene vi har.

Videre ønsker partiet å tillate alkoholservering på idrettsarrangementer, noe som vil bryte med et viktig norsk prinsipp om at idrett og alkohol skal holdes adskilt. Høyre ønsker også å åpne for alkoholbruk på offentlige steder, noe som vil skape færre alkoholfrie soner. Da er det dessverre ingen annen mulighet enn å gi Erna Solberg og Høyres alkoholpolitikk terningkast 1. 

Terningkast 1_75x84.jpg                                     

Ruspolitikk

For å starte med det positive har Høyre en rekke programpunkter der de ønsker å gi de pårørende til rusavhengige bedre tilgang til informasjon, et bedre avlastningstilbud, og innflytelse i behandlingsprosessen. Dette er vi enige i, med forbehold om at alle rusavhengige og pårørende er forskjellige, og har ulike behov og forutsetninger. Vi heier også på Høyres ønske om å styrke samarbeidet om behandling og ettervern mellom psykisk helsevern, rusbehandling og somatisk helsetjeneste. Videre støtter vi partiets initiativer for å forebygge skadelig rusbruk blant barn og unge.

Høyre har også det vi oppfatter som et genuint og oppriktig engasjement for et bedre behandlingstilbud. Likevel fremstår det som aller mest sentralt for Høyre at private aktører skal ha anledning til å levere sine tjenester. Fra vårt ståsted ønsker vi et samlet behandlingstilbud som er godt nok, uavhengig av om dette drives av det offentlige eller av private, ideelle organisasjoner og stiftelser. Vi er imidlertid mer skeptiske til at private, profittbaserte tjenester skal overta mer av behandlingstilbudet.

Ellers går Høyre til valg på å gjennomføre den havarerte rusreformen, og med det å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Det vil både øke tilgangen på narkotiske stoffer, føre til mer narkotikamisbruk og samtidig gjøre det vanskeligere for politiet å bekjempe narkotikakriminalitet. Det er et blindspor, og et eksperiment med ungdommene våre, som vi som samfunn ikke har råd til.

På tross av at partiet går til valg på en avkriminaliseringsreform er det mange gode punkter i Høyres ruspolitikk,   og her når de helt opp til en firer på terningen. 

Terningkast-4-500x500_100x100.png 

Oppsummering:

En oppsummering av Høyres alkohol og narkotikapolitikk blir litt schizofren. Alkohol er det mest utbredte, og dermed skadeligste rusmiddelet i Norge. Høyres alkoholpolitikk vil med sikkerhet øke alkoholproblemene ytterligere, til skade for barn, familier, arbeidsplasser og fritidsmiljøer. På den andre siden engasjerer partiet seg sterkt i narkotikapolitikken, med et genuint og ektefølt ønske om å hjelpe mennesker med narkotikaproblemer. Vi savner imidlertid en konkretisering av denne politikken. Samtidig evner ikke partiet å begrave den feilslåtte avkriminaliseringspolitikken, noe som er den klart største bristen i Høyres ruspolitikk.

Samlet sett får partiet derfor terningkast 3. 

Terningskast 3[1].png

FMR triller terningen: SV

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk FrP terningkast to. Denne uken er det SV sin tur til å få terningkast. 

SV.png

Alkoholpolitikk:

I programmet foreslår SV totalt fire punkter til ny politikk. Her er det lite nytt å finne, men partiet ønsker å bevare de viktige hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk. Blant punktene vi finner er å «bevare vinmonopolet, avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten». Alle disse punktene bidrar til å trekke opp karakteren, men særlig forslaget om å avskaffe taxfree-ordningen er positivt. Flere andre partier har tidligere i kåringen gått inn for å fjerne eller endre ordningen, og det er et godt signal innenfor høstens valg. Videre ønsker SV å «føre en avgifts- og skjenkepolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader», styrke kontroll av alkoholsalget og differensiere avgiften mellom butikksalg og servering. Punktene er gode og signaliserer en ønsket retning i alkoholpolitikken, men FMR savner mer konkrete ambisjoner og forpliktelser i programmet. Hvor mye skal alkoholskadene reduseres med? Hvor mange prosent skal forbruket ned?  Hvor mye skal avgiftene opp? Hadde disse problemstillingene vært adressert hadde også programmet vært mer bindende enn hva det er for øyeblikket. FMR etterlyser også tanker rundt forebygging av alkoholforbruk, spesielt blant barn og unge som ikke er nevnt i programmet.

Til tross for gode intensjoner og punkter er programutkastet til SV for tynt og lite spesifikt til å få toppkarakter. Partiet har ingen punkter som trekker ned, men altfor få punkter til å trekke nevneverdig opp. Dermed ender vurderingen midt på treet.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

Ruspolitikk:
I ruspolitikken har SV gått grundigere til verks enn i alkoholpolitikken, og har mange punkter som dekker generell retning, behandling og oppfølging. Partiet skal ha ros for et sterkt engasjement for de rusavhengige, og peker på viktige forbedringspunkter når det gjelder behandling og pasientinteresser. Sømløse overganger mellom behandlings- og hjelpeinstanser uten tidsavbrudd eller ventetid er svært viktig, og noe FMR er glad SV ønsker å sette søkelyset på. Også kravet om brukerstyrte plasser er svært viktig for å forhindre tilbakefall eller forverring av avhengighetslidelsen. Her har SV flere gode punkter som er med på å trekke vurderingen opp.

Til tross for at SV har mye godt i programmet, går de også noe overraskende inn for å avkriminalisere narkotika til eget forbruk. En narkotikapolitikk uten rammer eller konsekvenser, hverken fra helse- eller justissiden, vil føre til økt bruk, og kommer først og fremst til å ramme de som står svakest fra før. Når partiet i tillegg ikke leverer noen forebyggende tiltak er det med å trekke ned vurderingen på en ruspolitikk som i utgangspunktet har mange gode punkter og intensjoner.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

Vurdering:
Alt i alt leverer SV et noe sprikende program. I alkoholpolitikken verner de om de viktige hovedlinjene som vinmonopolet, samt føre en avgiftspolitikk som vektlegger forebygging av alkoholskader. Det er positivt, og det er i realiteten ingenting som trekker ned med unntak av mangelen på tydeligere ambisjoner og tiltak. Dersom disse punktene hadde vært bedre konkretisert kunne programmet kvalifisert til toppkarakter. FMR er likevel svært trygge på at SV vil føre en fornuftig alkoholpolitikk dersom partiet havner i regjering.

I narkotikapolitikken kommer SV med flere fornuftige tiltak på behandlingssiden som fortjener annerkjennelse. Likevel trekkes helhetsvurderingen ned av liberalisering og mangel på forebyggende tiltak.
Terningkast: 3  Terningskast 3_117x121[1].png

FMR triller terningen: FrP

Hver uke frem mot valget skal FMR trille terningen på stortingspartienes rus- og alkoholpolitikk. Forrige uke fikk MDG terningkast to. Denne uken er det FrP som skal vurderes.

Frp_200x51[1].png

Alkoholpolitikk:
Da Fremskrittspartiet ble etablert i 1973 var det under navnet «Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep». Disse prinsippene har ikke blitt glemt i arbeidet med nytt partiprogram. Å redusere avgifter og liberalisere regelverk er gjennomgående i samtlige punkter i programmet. FrP ønsker å oppheve Vinmonopolet, utvide salgs- og skjenketider, tillate gårdssalg av alkoholholdig drikke uavhengige av styrke og redusere aldersgrensen på brennevin fra 20 til 18 år. I tillegg ønsker partiet å harmonisere avgiftene på alkohol med Sverige for å stoppe handelslekkasjen. Det er mulig forslaget vil ha en positiv effekt på næringslivet, men forskningen er tydelig på at lavere priser fører til økt forbruk og dermed også flere alkoholskader. Det er ikke Norge tjent med.

Utover punkter som enten liberaliserer lovgivningen eller senker avgiftene har FrP ingenting å tilføre. Alkohol er et langt større folkehelseproblem enn narkotika. Da er det ekstra skuffende at partiet ikke har funnet plass ett eneste punkt om forebygging, behandling eller oppfølging. Det gjør at FrP får kåringen sin første bunnkarakter.  

Terningkast: 1  Terningkast 1_75x84.jpg

Ruspolitikk:
I ruspolitikken viser Frp helt andre tendenser enn i alkoholpolitikken. Partiet var sentral i å hindre at regjeringens forslag til rusreform ble vedtatt, og de samme ideene er videreført i det nye partiprogrammet. FrP ønsker blant annet å styrke det forebyggende arbeidet, videreføre fritt behandlingsvalg, øke tilgang til krisesenter og styrke oppfølgingen av barn med rusavhengige foreldre. I tillegg foreslår FrP å øke bruken av Nalokson nesespray, et virkemiddel som bidrar til å hindre overdoser. Langtidsvirkende naltrekson har lenge vært et tilbud FMR har etterlyst i rusbehandlingen, og vi er svært glade for gjennomslag i det nye partiprogrammet.
 

FrP er også tydelige på ønsket om strengere straffer for bakmenn. I programmet går de inn for å «gi gjengkriminelle dobbeltstraff etter dansk modell». Det er ingen tvil om at partiet ønsker å straffe, dobbeltstraffe, eller til og med firedoble straffene for gjengkriminalitet. Likevel mener vi bildet er noe mer nyansert. FMR støtter at bakmenn skal få strenge reaksjoner, men det må skilles mellom gjengkriminalitet på begynner- og ungdomsnivå, og gjenger styrt av store organiserte nettverk. Straff må i alle tilfeller tildeles etter faste lovrammer, og bør ha rehabilitering som et styrende prinsipp. Til tross for at FrP både er noe vage og unyanserte er ideene i ruspolitikken gode. Det gir solid utslag på terningen.
Terningkast: 4  Terningkast-4-500x500_100x100.png

 

Vurdering:
FrP leverer et godt utkast til ruspolitikk. Spesielt oppfølgingen av behovene til de rusavhengige, forebygging og økt bruk Nalokson nesespray og langtidsvirkende Naltrekson er positive tiltak. Her har partiet gjort et solid arbeid i programprosessen. Likevel trekker en svært umoden og uvitenskapelig holdning til alkohol ned helhetsvurderingen. Dersom WHOs mål om å redusere den skadelige alkoholbruken med 10 prosent innen 2025 skal innfris er ikke FrPs alkoholpolitikk riktig vei å gå. Høyt alkoholforbruk er et langt større folkehelseproblem enn rusavhengighet. Det bør gjenspeiles i politikken. Ettersom FrP ikke har et eneste svar på disse utfordringene blir helhetsvurderingen lavere enn hva den kunne ha blitt.

Terningkast: 2  terningkast-2 (1)_100x117.png

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter