Høyre og rusgiftpolitikken

Det er en overkommelig oppgave å blogge om Høyres rusgiftpolitiske program. Oppsummert kan man si at hovedinntrykket er: Liberalt i alkoholpolitikken, restriktivt i narkotikapolitikken.

Kilde:”MULIGHETER for alle

Høyres Stortingsvalgprogram 2009–2013. Vedtatt av Høyres landsmøte 2009”
 
Partiet har ikke noe eget avsnitt om rusgiftpolitikk i partiprogrammet. Men man finner formuleringen her og der. Som for de øvrige partiene gjengir jeg hovedformuleringen, som man finner under programkapittelet ”Helse og omsorg”. Ellers finner vi formuleringer under enkeltkapitler som kulepunkter. Disse har jeg tillatt meg å gruppere under rubrikkene Forebygging, Kontrollpolitikk og Behandling/omsorg.
 
Kapittel 8: Helse og omsorg:
“Lokalsykehusene og de distriktsmedisinske sentrene må videreutvikles for å styrke helsetilbudet til store pasientgrupper som trenger nærhet til sitt helsetilbud, bl.a. kronisk syke, syke eldre og pasienter som trenger rehabilitering og rusbehandling.” “Rusavhengige er blitt systematisk diskriminert i helsetjenesten, og må prioriteres
spesielt. Høyre ønsker en mer verdig og rettferdig behandling. Det krever en egen opptrappingsplan for behandlingstilbudet, holdningsendringer i helsevesenet og et mangfold av behandlingstilbud. Rusmiddelavhengighet må møtes med både spesialisert tverrfaglig medisinsk behandling og langvarig sosial rehabilitering. Høyre vil gjenoppta samarbeidet med de private institusjonene.”
 
Kommentar: Her finner man intet om forebygging, og intet om kontrollpolitikk. Bare når folk har pådratt seg rusgiftproblemer, skal de få behandling. Det er imidlertid godt å se at partiet påpeker at rusgiftavhengige er blitt systematisk diskriminert i helsetjenesten, og skal prioriteres spesielt. Jeg merker meg også at partiet ønsker en opptrappingsplan for behandlingstilbudet, mens regjeringen og de andre partiene ønsker seg en opptrappingsplan for hele feltet, altså inkludert forebygging og kontrollpolitikk.
 
Forebygging
8.6 For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre:
• styrke det målrettede, forebyggende arbeidet overfor barn og unge.
Kommentar:
Hvilket målrettet, forebyggende arbeid? Dette er hyggelig sagt, men svært upresist, og jeg antar få vil forstå hva Høyre mener med dette.
 
8.7 For å styrke folkehelsearbeidet vil Høyre:
• styrke det forebyggende helsearbeidet, særlig for å motvirke utvikling av livsstilsrelaterte helseproblemer.
Kommentar: Igjen, hyggelig sagt, men svært ullent.
 
• bidra til god informasjon om forebyggende tiltak til utsatte grupper i samfunnet.
Kommentar: Utsatte grupper trenger nok mer enn informasjon om forebyggende tiltak. Sikkert ikke sånn ment, men jeg kunne gjerne ha ønsket meg noe mer konkret.
 
Kontrollpolitikk
 
8.6 For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre:
• si nei til legalisering av narkotika, herunder utdeling av heroin.
Kommentar: Dette er jeg enig i. Det sies at man kan stole på de konservative i narkotikapolitikken. Det holder ikke alltid stikk, men så lenge Erna er ved roret, holder vel i alle fall dette standpunktet seg.
 
10.2 For å styrke kommunene vil Høyre:
• gi kommunene rett til selv å bestemme skjenketidene.
Kommentar: Endelig et konkret alkoholpolitisk standpunkt: Høyre vil ikke ha noe av endringer i Alkoholloven som innskrenker skjenketidene.
 
Men det var også alt om kontrollpolitikk.
 
Behandling/rehabilitering
8.6 For å redusere omfanget av rusproblemer vil Høyre:
• sikre raskere og bedre hjelp for rusavhengige ved å gjennomføre en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om rusbehandling, omsorg, lavterskel helsetilbud og ettervern.
Kommentar: Selvfølgelig enig. Betyr det at Høyre også er villig til å være med på å bevilge de ca. 2 milliarder kroner mer årlig som skal til for å få rusgiftfeltet opp å stå?
 
• styrke tilbudet om støttetiltak til rusavhengiges pårørende, særlig for barn og unge.
Kommentar: Dette er det behov for, det er jo ikke overvettes mye av slike tilbud pr. i dag.
 
• styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet for dem som deltar i legemiddelassistert rehabilitering.
Kommentar: Selvfølgelig enig i dette også. Men er det ikke litt lite konkret? Hva har for eksempel Høyre gjort for å styrke dette tilbudet i Oslo? Noe, men alt for lite.
 
• avvikle ordningen med sprøyterom.
Kommentar: Også dette er jeg enig i. Men da bør man kanskje sette noe annet i stedet.
 
• åpne flere mottakssentre for rusmiddelavhengige i de største byene ved behov.
Kommentar: Det er nok kanskje behov for flere mottakssentre, men først og fremst er det behov for bolig- og oppfølgingstiltak i bydelene. Det står det lite om i Høyres program.
 
For å bekjempe fattigdom vil Høyre:
• styrke langsiktige og varierte tiltak innen rusbehandlingen.
Kommentar: Det er bra at Høyre husker på at rusgiftavhengighet er en del av fattigdomsproblematikken. Men først og fremst er dette veldig vagt og uforpliktende. Hva vil Høyre gjøre?
 
8.4 For å styrke det psykiske helsevernet
vil Høyre:
• styrke det tverrfaglige samarbeidet og ettervernet på tvers av rusbehandling og psykisk
helsevern for å sikre et helhetlig tilbud til store grupper med sammensatte lidelser.
Kommentar: Hva vil Høyre gjøre? Slå sammen avhengighetsbehandling og psykiatri, opprette samarbeidsgrupper, lage hospiteringsordninger? Det er veldig vanskelig å få noen klar oppfatning om hva Høyre vil gjøre på dette området.
 
9.3 For å bidra til forebygging, forbedring og bekjempe tilbakefall vil Høyre:
• at innsatte ved løslatelsen sikres oppfølging i form av bolig- og aktivitetstilbud og videreføring av programmer f.eks. knyttet til rusavvenning eller utdanning.
Kommentar: Det er bra at Høyre vektlegger kontinuitet og oppfølging etter løslatelse fra fengsel. Men man har bare en vag følelse av hva dette skal bestå i.
 
Oppsummering:
Man må lete med lys og lykte i Høyres program for å finne særlig mye om rusgiftpolitikk. Inntrykket man sitter igjen med, er at området ikke er særlig viktig for partiet, og at partiet er ærlig på det. Men rusgiftpolitikk betyr mye for folk, og dette området var vel ikke noe Høyre fikk mange nye stemmer på ved høstens valg. Vi som ønsker et større offentlig engasjement i rusgiftpolitikken, finner lite konkret å glede oss over i Høyres partiprogram. Men i den grad det er noe, så er det at Høyre tydeligvis fortsatt er restriktive i narkotikapolitikken, og liberale når det gjelder alkohol. Jeg holder imidlertid muligheten åpen for at man ikke har lagt nok arbeid i programformuleringer på rusgiftområdet denne gangen, men at man vil komme sterkere tilbake ved neste korsvei.
 
Neste gang: FrP og rusgiftpolitikken.

Linker

Du kan følge meg på Twitter her:
www.twitter.com/kreinas

Du finner Forbundet Mot Rusgifts nettsted her:
www.fmr.no

Tidsskriftet Mot Rusgift finner du i fulltekst her:
www.fmr.no/mr

Du kan kontakte meg på e-post:
kreinas@online.no

Siste innlegg

kreinas @ Twitter