FNs internasjonale dag mot narkotika – 26. juni

Barn trenger beskyttelse mot narkotika

Publisert 2018-06-26

cannabisblad med kryss over

FNs antinarkotikadag markeres i dag over hele verden, til støtte for FNs narkotikakonvensjoner.Også legaliseringsbevegelsen forsøker å gjøre denne dagen til sin dag, mens den ekte narkotikamotstanden ikke er like synlig i Norge.

Konvensjonene oppfordrer alle stater som har ratifisert til å bekjempe omsetning og bruk av narkotika. Illegal omsetning, produksjon og dyrking av narkotiske stoffer skal være forbudt. Det samme gjelder også innehav og oppbevaring til eget bruk. Norge er bundet av disse konvensjonene.

FNs barnekonvensjon støtter seg på narkotikakonvensjonene når den i artikkel 33 krever en særlig beskyttelse av barn mot illegal omsetning og bruk av narkotiske stoffer.  Her heter det:

          «Artikkel 33 vern mot narkotika og psykotrope stoffer

Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivningsmessige, administrative, sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer.»

I tillegg har Stortinget tidligere også vedtatt barnekonvensjonen som norsk lov.

Vi ser nå at bruken av hasj og marihuana/cannabis øker igjen blant norske barn og unge. Vi vil hevde at dette har mindre med kriminelle ungdomsgjenger å gjøre. Bruken er dobbelt så utbredt på Oslos vestkant, hvor de mest velstående bor, som på Østkanten, hvor det har vært noen tilløp til gjengproblemer. Derimot har den avkriminaliseringdebatten som har pågått de seneste par årene skapt et inntrykk av at det nå nærmest er lov, og i alle fall relativt ufarlig å røyke cannabis. Dette er et negativt signal å sende til norske barn og unge. Undersøkelser fra Danmark viser at omtrent halvparten av drop-outs i videregående skole kan relateres til cannabisbruk (Simonsen, 2014). Man regner også med at cannabisbruk er innblandet i det store antall elever som faller ut av videregående skole i Norge (Vedøy & Skretting, 2009).

Vi minner om at narkotikakonvensjonene krever:

«…skal hver part vedta slike tiltak som kan være nødvendige for å etablere innehav, kjøp eller dyrking av narkotiske stoffer eller psykotrope stoffer til personlig forbruk som et kriminelt lovbrudd i henhold til sin nasjonale lov…».(FNs konvensjon om illegal omsetning av narkotiske og psykotrofe stoffer av 1988, artikkel 3: 2)

Forbundet Mot Rusgift ser med forventning fram til de resultater som det nyopprettede rusreformutvalget vil komme fram til neste år. Vi går ut fra at det ikke vil komme noen forslag som bryter med norsk lov og de internasjonale narkotikakonvensjonene.