Melding fra Folkehelseinstituttet

Metadon påvirker hjerneceller

Publisert 2012-08-09

Det er nylig publisert to studier fra Folkehelseinstituttet der forskere har undersøkt mulige endringer i hjernen etter langvarig metadonbehandling. Resultatene viser at slik behandling kan påvirke nerveceller i hjernen. Studiene er en oppfølging av at metadon tidligere er vist å kunne påvirke kognitiv funksjonsevne, det vil si evnen til blant annet læring og hukommelse.

Ettersom det er vanskelig å gjøre kontrollerte studier av metadonpasienter og etisk uforsvarlig å gjøre forsøk på friske frivillige, er det i de to studiene som omtales her gjort studier med rotter. Tidligere forskning har vist at metadon kan påvirke kognitiv funksjonsevne både hos mennesker og forsøksdyr.

Kraftig reduksjon i sentralt signalmolekyl

I begge studiene ble rotter gitt en daglig dose metadon i tre uker. Etter avsluttet behandling ble områder i hjernen, som er sentrale i forbindelse med læring og hukommelse, tatt ut og undersøkt for mulige nevrobiologiske endringer eller skader.

I den ene studien ble det dagen etter siste eksponering for metadon funnet en kraftig reduksjon (rundt 70 prosent) i nivået av et signalmolekyl, som er viktig i forbindelse med læring og hukommelse, både i hippokampus og i det frontale området av hjernen. Denne reduksjonen sammenfaller med funn fra en tidligere studie (Andersen et al., 2011) hvor det ble funnet svekket oppmerksomhet hos rotter på det samme tidspunktet. På dette tidspunktet er ikke metadon lenger til stede i hjernen. Dette indikerer at metadon kan føre til forandringer på cellenivå, som påvirker kognitiv funksjonsevne, etter at stoffet er ute av kroppen, noe som kan være grunn til bekymring.

Ingen effekt på nydannelsen av celler

I den andre studien, som har vært et samarbeidsprosjekt med Southwestern University i Texas, ble det undersøkt om metadon påvirker nydannelsen av nerveceller i hippokampus. I motsetning til hva man har trodd tidligere, er det vist at det skjer nydannelse av nerveceller i dette området hos både voksne mennesker og rotter, og at denne nydannelsen antakelig er viktig for læring og hukommelse. Det er videre vist at andre opiater, som morfin og heroin, kan hemme denne nydannelsen. Det var derfor nærliggende å tenke seg at metadon, som også er et opiat, ville kunne ha den samme effekten.

Forskerne fant imidlertid ingen endring i nydannelsen av nerveceller etter langvarig metadonbehandling. Hvis det samme er tilfelle hos mennesker, er dette antakelig positivt for metadonpasienter sammenliknet med om de hadde fortsatt med heroin. Forskerne vet imidlertid ikke hvilken effekt metadon har på nerveceller som tidligere har blitt eksponert for heroin.

Du kan lese mer hos Folkehelseinstituttet