HjemBloggOm FMRBli medArrangementerBestill materiellTidsskriftet Mot RusgiftPresseEnglish
10710610510410310210110099989796959492/939190898887AbonnementSe alle tidligere utgaver
Bli abonnent på tidsskriftet Mot Rusgift
 

Temaer fra A til Å


Alkohol Rusbrus Alkohol og helse Alkoholfri livsstil Alkoholpolitikk Arbeidsliv Behandling Bokanmeldelser Cannabis Det Nytter Fakta om rusgifter Foreldre og barn Forskning Historie Avhengighetsbehandling Internasjonalt Kvinner Skadereduksjon Legalisering Linker Lover Metadon m.m. (LAR) Narkotika Narkotikapolitikk Overdoser Ordbok Positiv rus Psykisk helse Publikasjoner Rusgiftpolitikk Russ Skole (lærere og elever) Sprøyterom Studenter Terminologi Test ditt alkoholforbruk Rusgifter i trafikken

Mot Rusgift nr 107 - En bedre rusgiftpolitikk

Om Mot Rusgift nr 2/2014

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder
Nasjonal dugnad for en bedre rusgiftpolitikk
2014-10-09
Knut T. Reinås

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å gjøre sin politikk forstått for flest mulig i det norske samfunnet.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Visjon og formål for kampen mot rusgift
2014-09-27

Nedenfor presenterer vi utkast til FMRs visjon for samfunnets rusgiftpolitikk og for sitt eget arbeid. Vi presenterer også FMRs generelle rusgiftpolitiske formål, og målene for politikken innenfor alkoholområdet, narkotikaområdet, medikamentområdet, dopingområdet og behandlings- og rehabiliteringsområdet. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger fra leserne. Se spørsmål på slutten av artikkelen. 


Prinsipper for rusgiftmotstand
Forbundet Mot Rusgifts allmenne verdigrunnlag
2014-09-27

I utkastet til prinsipprogram er det tatt inn et verdigrunnlag, som forsøker å plassere FMR i det etiske og politiske landskapet. Noen av verdiene er allmenne, verdier som det er stor enighet om i det norske samfunnet, som frihet og demokrati, positivt menneskesyn, mangfold og integrering og solidaritet. Men har vi en felles forståelse av hva slike verdier innebærer i praksis? Andre verdier, som alkoholfrihet, rusgiftfri samværskultur, passiv drikking  og allianse bruker-ikke-bruker av rusgifter vil det nok være større uenighet om. FMR mener likevel det er viktig å presentere et sammenhengende sett av verdier, som det grunnlaget organisasjonen arbeider ut fra. Så får enhver velge å slutte seg til eller stille seg skeptisk til disse verdiene, eller noen av dem.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Definisjoner
2014-09-27

I denne artikkelen forsøker man å definere hva som menes med de ulike begrepene som brukes i programforslaget. Vi er selvfølgelig klar over at det ellers i samfunnet brukes andre begreper, men vi har valgt dem vi syns er mest dekkende for vårt syn.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Hva er rusgiftskader?
2014-09-26

Vi er blitt så vant til å leve i et samfunn med rusgifter, at vi kanskje ikke reagerer sterkt nok på alle skadene som rusgiftbruken forårsaker. Skal vi kunne reagere mer hensiktsmessig, trenger vi å få en helhetsforståelse for hvilket omfang og hvilken karakter disse skadene har. I denne artikkelen forsøker programmet å beskrive dette.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Historikk
2014-09-14

Den historiske  utviklingen er viktig for å forstå nåtiden. Denne artikkelen tar for seg noen få utviklingstrekk som har ført oss fram til dagens situasjon på rusgiftfeltet.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Hva er årsaken?
2014-09-14

«Alle sier Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor Jeppe drikker» er et munnhell som ofte går igjen i alkoholdebatten. Men er det egentlig så enkelt? I dette avsnittet forsøker programmet å peke på noen årsakssammenhenger.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Finnes det positive sider ved alkoholbruken?
2014-09-14

Folk opplever helt klart positive effekter av sin alkoholbruk. Men hvordan skal vi vurdere disse effektene? Kan de oppveie de negative effektene?


Prinsipper for rusgiftmotstand
Alkoholpolitikk
2014-09-14

Alkoholpolitikken er et område de fleste har en mening om. I denne artikkelen legger vi fram hovedlinjene i det FMR mener bør være tilnærmingen til en offentlig alkoholpolitikk. 


Prinsipper for rusgiftmotstand
Narkotikapolitikk
2014-09-14

FMR har et eget narkotikapolitisk program. Men narkotikapolitikken hører også hjemme i et prinsippdokument. Her er det nevnt noen viktige grunner til også å bekymre seg om narkotikapolitikken.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Forebygging
2014-09-17

Forebygging er bedre enn behandling. Til tross for dette, blir lite penger brukt på rusgiftforebyggende tilak. Noen forebyggingstiltak koster imidlertid lite. I denne artikkelen blir fingeren satt på et par tiltak som sannsynligvis ville bidra til at alkoholforbruket blant unge ville gå nedover.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Behandlingspolitikk
2014-09-17

Antallet personer med avhengighetsproblemer kan se ut til å vokse i samfunnet, spesielt som følge av økende alkoholforbruk. Dersom ikke behandlingsapparatet skal komme helt til kort, blir det viktig både å se på hvilke pasienter som bør behandles i spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som kan få sine hjelpetiltak forankret i kommunehelsetjenesten eller i NAV/sosialtjenesten i kommunene. Det er også grunn til å dvele litt ved hva som skjer før det er aktuelt med overgang fra kommunen til avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten.


Prinsipper for rusgiftmotstand
Lavterskel helse- og omsorgstiltak
2014-09-19

I denne artikkelen settes det søkelys på en del såkalte skadereduksjonstiltak, og vurderes hvordan FMR skal stille seg til disse. 


Prinsipper for rusgiftmotstand
Sosialt ansvar – personlig alkoholatferd – avhold
2014-09-23

FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som stiller politiske krav til det samfunnet vi er en del av. Men vi stiller også krav til oss selv. Det handler denne artikkelen om.


FMRs fagdag 14. november 2014
Legalisering av cannabis - en utenkelig tanke?
2014-08-14

Det skjer stadig ny utvikling når det gjelder narkotikaområdet, og spesielt når det gjelder cannabis. For det første kommer det stadig nye vurderinger av hvor farlig eller lite farlig cannabis er.


 
Forbundet Mot Rusgift, Torggata 1, 0181 Oslo, tlf 23 21 45 26, faks 23 21 45 01, e-post: post@fmr.no