Mot Rusgift nr 107 - En bedre rusgiftpolitikk

Om Mot Rusgift nr 2/2014

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder

Nasjonal dugnad for en bedre rusgiftpolitikk


2014-10-09
Knut T. Reinås

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å gjøre sin politikk forstått for flest mulig i det norske samfunnet.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Visjon og formål for kampen mot rusgift

2014-09-27

Nedenfor presenterer vi utkast til FMRs visjon for samfunnets rusgiftpolitikk og for sitt eget arbeid. Vi presenterer også FMRs generelle rusgiftpolitiske formål, og målene for politikken innenfor alkoholområdet, narkotikaområdet, medikamentområdet, dopingområdet og behandlings- og rehabiliteringsområdet. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger fra leserne. Se spørsmål på slutten av artikkelen. 


Prinsipper for rusgiftmotstand

Forbundet Mot Rusgifts allmenne verdigrunnlag


2014-09-27

I utkastet til prinsipprogram er det tatt inn et verdigrunnlag, som forsøker å plassere FMR i det etiske og politiske landskapet. Noen av verdiene er allmenne, verdier som det er stor enighet om i det norske samfunnet, som frihet og demokrati, positivt menneskesyn, mangfold og integrering og solidaritet. Men har vi en felles forståelse av hva slike verdier innebærer i praksis? Andre verdier, som alkoholfrihet, rusgiftfri samværskultur, passiv drikking  og allianse bruker-ikke-bruker av rusgifter vil det nok være større uenighet om. FMR mener likevel det er viktig å presentere et sammenhengende sett av verdier, som det grunnlaget organisasjonen arbeider ut fra. Så får enhver velge å slutte seg til eller stille seg skeptisk til disse verdiene, eller noen av dem.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Definisjoner

2014-09-27

I denne artikkelen forsøker man å definere hva som menes med de ulike begrepene som brukes i programforslaget. Vi er selvfølgelig klar over at det ellers i samfunnet brukes andre begreper, men vi har valgt dem vi syns er mest dekkende for vårt syn.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Hva er rusgiftskader?


2014-09-26

Vi er blitt så vant til å leve i et samfunn med rusgifter, at vi kanskje ikke reagerer sterkt nok på alle skadene som rusgiftbruken forårsaker. Skal vi kunne reagere mer hensiktsmessig, trenger vi å få en helhetsforståelse for hvilket omfang og hvilken karakter disse skadene har. I denne artikkelen forsøker programmet å beskrive dette.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Historikk

2014-09-14

Den historiske  utviklingen er viktig for å forstå nåtiden. Denne artikkelen tar for seg noen få utviklingstrekk som har ført oss fram til dagens situasjon på rusgiftfeltet.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Hva er årsaken?


2014-09-14

«Alle sier Jeppe drikker, men ingen sier hvorfor Jeppe drikker» er et munnhell som ofte går igjen i alkoholdebatten. Men er det egentlig så enkelt? I dette avsnittet forsøker programmet å peke på noen årsakssammenhenger.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Finnes det positive sider ved alkoholbruken?

2014-09-14

Folk opplever helt klart positive effekter av sin alkoholbruk. Men hvordan skal vi vurdere disse effektene? Kan de oppveie de negative effektene?


Prinsipper for rusgiftmotstand

Alkoholpolitikk


2014-09-14

Alkoholpolitikken er et område de fleste har en mening om. I denne artikkelen legger vi fram hovedlinjene i det FMR mener bør være tilnærmingen til en offentlig alkoholpolitikk. 


Prinsipper for rusgiftmotstand

Narkotikapolitikk

2014-09-14

FMR har et eget narkotikapolitisk program. Men narkotikapolitikken hører også hjemme i et prinsippdokument. Her er det nevnt noen viktige grunner til også å bekymre seg om narkotikapolitikken.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Forebygging


2014-09-17

Forebygging er bedre enn behandling. Til tross for dette, blir lite penger brukt på rusgiftforebyggende tilak. Noen forebyggingstiltak koster imidlertid lite. I denne artikkelen blir fingeren satt på et par tiltak som sannsynligvis ville bidra til at alkoholforbruket blant unge ville gå nedover.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Behandlingspolitikk

2014-09-17

Antallet personer med avhengighetsproblemer kan se ut til å vokse i samfunnet, spesielt som følge av økende alkoholforbruk. Dersom ikke behandlingsapparatet skal komme helt til kort, blir det viktig både å se på hvilke pasienter som bør behandles i spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som kan få sine hjelpetiltak forankret i kommunehelsetjenesten eller i NAV/sosialtjenesten i kommunene. Det er også grunn til å dvele litt ved hva som skjer før det er aktuelt med overgang fra kommunen til avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten.


Prinsipper for rusgiftmotstand

Lavterskel helse- og omsorgstiltak


2014-09-19

I denne artikkelen settes det søkelys på en del såkalte skadereduksjonstiltak, og vurderes hvordan FMR skal stille seg til disse. 


Prinsipper for rusgiftmotstand

Sosialt ansvar – personlig alkoholatferd – avhold

2014-09-23

FMR er en rusgiftpolitisk organisasjon som stiller politiske krav til det samfunnet vi er en del av. Men vi stiller også krav til oss selv. Det handler denne artikkelen om.


FMRs fagdag 14. november 2014

Legalisering av cannabis - en utenkelig tanke?


2014-08-14

Det skjer stadig ny utvikling når det gjelder narkotikaområdet, og spesielt når det gjelder cannabis. For det første kommer det stadig nye vurderinger av hvor farlig eller lite farlig cannabis er.