Mot Rusgift nr 92/93 - utgave 3 og 4, 2009
Romancing opiates

Om Mot Rusgift nr 3 og 4/2009

2010-02-15
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift 3/4 2009:

Hva vil 2010 bringe i rusgiftpolitikken?


2010-02-15
Til å begynne med – godt nytt år til alle som ønsker seg en utvikling med færre rusgiftskader, færre barn som lider av foreldrenes alkoholbruk, færre rusgiftrelaterte trafikkulykker, færre voldsepisoder i utelivet, mindre organisert kriminalitet, og en utvikling hvor flere mennesker er villige til å ta et personlig ansvar for utviklingen også på det alkohol- og narkotikapolitiske innsatsområdet.

Bakgrunn

Utvalg med viktig oppgave

2010-02-15
Thorvald StoltenbergDen 6. mars 2009 nedsatte regjeringen et utvalg som skal vurdere hvordan rusgiftavhengige kan få bedre hjelp og hvordan kvaliteten på hjelpetilbudene kan bli bedre.

Analyse:

De fleste stoffavhengige drømmer om et stoff-fritt liv


2010-02-15
Stoltenbergutvalget gikk i 2009 ut og inviterte ulike instanser til å svare på et sett av spørsmål som gjaldt de mest forkomne stoffbrukerne i sentrum i de største byene. Hva skal vi gjøre med disse. Forbundet Mot Rusgift leverte en omfattende analyse av forholdene for disse brukerne, og vi gjengir denne i sin helhet. Noen mellomtitler er satt til av redaksjonen for å lette lesingen.

Analyse:

Innspill til en helhetlig rusgiftpolitikk

2010-02-15
I den offentlige debatten har det vært sterkt fokus på de synlige rusgiftproblemene i sentrumsområdene i de største byene våre. Men feltet er mye videre enn dette. Vi har forsøkt å foreslå tiltak på en del områder hvor vi opplever at det mangler offentlig aktivitet i dag, selv om disse forslagene på ingen måte vil gjøre rusgiftpolitikken komplett. Det nedsatte Stoltenbergutvalgets fokus på nettopp de mest langtkomne brukerne av illegale rusgifter gjør et sett av kompletterende innspill desto mer nødvendig.

Laila Dåvøy:

– Regjeringen er smålig overfor avhengighets-pasienter


2010-02-15
Laila Dåvøy representerer Kristelig Folkeparti fra Hordaland på Stortinget, og er medlem av Helse- og omsorgskomiteen, hvor hun sitter i sin andre periode. Hun har tidligere vært innom Kultur- og kirke-departementet som personlig sekretær, Kultur- og kirkedepartementet som statssekretær, og har vært statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og i Barne- og familie-departementet.

Intervju med Knut Storberget:

Progresjon i soningen – ny giv for innsatte med avhengighets-problemer

2010-02-15
Knut Storberget er inne i sin andre periode som justisminister, og har ansvar for politiet, strafferettspleien, kriminalomsorgen og innvandringssaker. Han har profilert seg på saker som å avvikle soningskøene, og å slå hardere ned på åpne narkotikascener. Han har store planer for kriminalomsorgen, og når han kommer inn på tiltak for rusgiftavhengige i fengslene, blir han til en snakkende mitraljøse.

Analyse:

Hvor går LAR?


2010-02-15
Helsedirektoratet sendte våren 2009 ut et utkast til ny forskrift for LAR-behandling, og et utkast til faglige retningslinjer for slik behandling. Forbundet Mot Rusgift avga i den forbindelse en høringsuttalelse, hvor det som det var verdt å kommentere i forskriftsutkastet, ble kommentert. Vi gjengir denne uttalelsen her. Enkelte mellomoverskrifter er satt til av redaksjonen.

Lavterskelbehandling ble døråpner

2010-02-15
Høsten 2006 startet Rusmiddeletaten i Oslo kommune et forsøksprosjekt med såkalt Lavterskel Legemiddelassistert Behandlingsprogram. På oppdrag fra kommunen har Linn Gjersing, sammen med Helge Waal og Thomas Clausen ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF, evaluert prosjektet. Linn Gjersing har vært hovedforfatter bak evalueringsrapporten.

Intervju med Unni Korshavn og Kristin Smedsrud, LAR-Midt

Frykter dårligere behandling


2010-02-15
Nye forskrifter vil føre til at flere og yngre opiatatbrukere vil bli avhengige av legemidler.

Intervju:

Øket LAR-tilgjengelighet betyr færre dødsfall

2010-02-18
Opiatavhengige har høyere dødelighet enn befolkningen ellers. Dødeligheten ligger på omtrent en til fire prosent årlig for ubehandlede heroinavhengige. En viktig målsetting med Legemiddelassistert rehabilitering, LAR, er å redusere overdosedødeligheten. Men gjør den det? Førsteamanuensis Thomas Clausen og kolleger ved SERAF, Senter for rus- og avhengighetsforskning under Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo har publisert studier på temaet.

Forventninger til og nytte av avhengighetsbehandling


2010-02-18
I 2004 ble ansvaret for å gi behandling til rusgift-avhengige overført til spesialisthelsetjenesten ved den såkalte Rusreformen. Denne spesielle delen av spesialisthelse-tjenesten ble kalt Tverrfaglig Spesialisert Behandling, TSB.

Analyse:

Målgrupper for avhengighets-behandling i spesialist-helsetjenesten og noen mulige tilnærminger

2010-02-19
Antallet personer med avhengighetsproblemer kan se ut til å vokse i samfunnet, spesielt som følge av økende alkohol-forbruk. Dersom ikke behandlingsapparatet skal komme helt til kort, blir det viktig både å se på hvilke pasienter som bør behandles i spesialisthelsetjenesten og hvilke pasienter som kan få sine hjelpetiltak forankret i kommunehelsetjenesten eller i NAV/sosialtjenesten i kommunene. Det er også grunn til å dvele litt ved hva som skjer før det er aktuelt med overgang til avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Analyse:

Noen utfordringer i tverrfaglig spesialisert avhengighets-behandling – TSB


2010-02-19
Ut fra massemedias fokus på den synlige rusgiftproblematikken i sentrum av de største byene, kan man få inntrykk av at det ikke er noe som nytter. Men selv om det i virkeligheten ikke er grunnlag for denne behandlingspessimismen, er det flere utfordringer i spesialisthelsetjenesten hvor det er et stort forbedringspotensiale når det gjelder avhengighetsbehandling. Mye at dette kan virke selvsagt, men det svikter ofte og må jobbes med.

Alt du vet om heroin er galt

– Introduksjon til boken ”Romancing Opiates”

2010-02-19
Bokomslag”Det blir ofte sagt at menneskene tenker i flokk, man vil se at de blir gale i flokk, mens de bare sakte gjenvinner sine sansers sunnhet, og bare en og en”
Charles Mackay
Memoires of Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds.

Festskrift i anledning Helge Waals 70-årsdag

Invitasjon til Tabula


2010-02-23
Professor Helge Waal fyller 70 år 24. april 2010. I den forbindelse vil vi markere hans faglige innsats gjennom et langt og engasjert yrkesliv ved å utgi et festskrift. I festskriftet har personer som kjenner og har samarbeidet med ham blitt bedt om å komme med bidrag som berører sider av Helge Waals profesjonelle karriere.