Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 114 - Norsk Narkotikahistorie - Rusreformen

Mot Rusgift nr 114 - Norsk Narkotikahistorie - Rusreformen

MotRusgift_0120_Forside_ingress2

Om Mot Rusgift nr 1/2020

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
knut-lite

Leder

Tilhengerne av Rusreformutvalgets forslag snakker generelt om straff, som et onde, og som bringer tankene hen på fengsel og det som verre er. Men straff kan også være reaksjoner, strenge eller mindre strenge, innenfor og utenfor kriminalomsorgen.  

Les mer...
AdobeStock_141601687-lite

Rusreformforslaget – kort fortalt

Rusreformutvalget la 19. desember 2019 frem sitt forslag til hvordan en avkrimina.lisering av narkotika kan gjennomføres i Norge. Utvalgets rapport kan lastes ned og leses i sin helhet, se slutten av artikkelen.

Les mer...
AdobeStock_360077563

Rusreform – fra straff til hjelp

På linje med en rekke andre instanser og organisasjoner har også FMR avgitt en høringsuttalelse vedr. rusreformutvalgets forslag til ny rusreform. FMRs uttalelse legger større vekt på situasjonen for barn som følge av forslaget, og vurderer lovlig- heten av forslaget i lys av FNs barnekonvensjon og FNs narkotikakonvensjoner.

Les mer...
AdobeStock_69469696

Hva andre mener

Vi har gjennomgått høringsuttalelsene om rusreformen til noen av de sentrale in.stansene i Norge. Vi gjengir nedenfor sitater fra noen av disse. Vi understreker at det er mye mer å hente i disse uttalelsene.

Les mer...
AdobeStock_297854166-lite

Folkerettslige forpliktelser og internasjonale anbefalinger i narkotikapolitikken

Forfatteren har her foretatt en juridisk analyse vedr. kapittel 7 i rusreformutvalgets rapport, NOU 2019:26: ”Rusreform – fra straff til hjelp”. Her gjennomgår hun rus.reformutvalgets utredning om Norges forpliktelser når det gjelder FNs barnekon.vensjon, narkotikakonvensjonene og andre menneskerettighetsinstrumenter som er relevante for narkotikadiskusjonen og forslaget om avk...

Les mer...
2grafer

Hva vet vi om oppfatningen av avkriminalisering?

I mandatet for rusreformutvalget brukes ikke ordet avkriminalisering, men uttrykket som «overføring fra justis til helse». Flere politikere har uttrykt bekymring for å bruke ordet, fordi det er lett å misforstå. Avkriminalisering er også gjennomført på ulike måter i de landene som har gjennomført en slik endring.   

Les mer...
AdobeStock_21594555-lite

Rusreformutvalget og kommunenes situasjon

Bakgrunnen for rusreformen er et ønske om å gi bedre hjelp til de tunge rusavhengige og å forbedre deres livssituasjon. Tanken er at flere skal sluses inn i helsevesenet og til behandling gjennom samtaler med de kommunale rådgivningsenhetene. Men rusreformutvalget foreslår ingen nye tiltak, forbedringer eller endringer i tiltaksapparatet. Brukerne vil henvises til det samme sys...

Les mer...
AdobeStock_175116394-lite

Samfunnssikkerhet og strafferegisteret etter rusreformen

Strafferammen knyttet til bruk og besittelse av narkotika gjør at brudd på forbudet i dag medfører oppføring i strafferegisteret (rullebladet) dersom man avdekkes av politiet. Med utvalgets forslag, vil narkotikabruk eller -besittelse ikke lenger være straffbart, og dermed heller ikke bli ført i strafferegistret. Utvalget foreslår at lovendringen også gis tilbakevirkende kraft,...

Les mer...