MotRusgift_0120_Forside_ingress2

Om Mot Rusgift nr 1/2020

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fr...
knut-lite

Leder

Tilhengerne av Rusreformutvalgets forslag snakker generelt om straff, som et onde, og som bringer tankene hen på fengsel og det som verre er. Men stra...
Skisse

Historisk oversikt over narkotika i Norge 191...

Historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger, samt lov- og regel endringer på narkotikafeltet fra 1912 (da Haagkonvensjonen ble vedtatt)...
AdobeStock_141601687-lite

Rusreformforslaget – kort fortalt

Rusreformutvalget la 19. desember 2019 frem sitt forslag til hvordan en avkrimina.lisering av narkotika kan gjennomføres i Norge. Utvalgets rapport ka...
AdobeStock_360077563

Rusreform – fra straff til hjelp

På linje med en rekke andre instanser og organisasjoner har også FMR avgitt en høringsuttalelse vedr. rusreformutvalgets forslag til ny rusreform. F...
AdobeStock_69469696

Hva andre mener

Vi har gjennomgått høringsuttalelsene om rusreformen til noen av de sentrale in.stansene i Norge. Vi gjengir nedenfor sitater fra noen av disse. Vi un...
AdobeStock_297854166-lite

Folkerettslige forpliktelser og internasjona...

Forfatteren har her foretatt en juridisk analyse vedr. kapittel 7 i rusreformutvalgets rapport, NOU 2019:26: ”Rusreform – fra straff til hjelp”. Her g...
2grafer

Hva vet vi om oppfatningen av avkriminaliseri...

I mandatet for rusreformutvalget brukes ikke ordet avkriminalisering, men uttrykket som «overføring fra justis til helse». Flere politikere har uttryk...
AdobeStock_21594555-lite

Rusreformutvalget og kommunenes situasjon

Bakgrunnen for rusreformen er et ønske om å gi bedre hjelp til de tunge rusavhengige og å forbedre deres livssituasjon. Tanken er at flere skal sluses...
AdobeStock_175116394-lite

Samfunnssikkerhet og strafferegisteret etter ...

Strafferammen knyttet til bruk og besittelse av narkotika gjør at brudd på forbudet i dag medfører oppføring i strafferegisteret (rullebladet) dersom ...
AdobeStock_228540630

Fakta om politiet og rusreformen

Forebygging er politiets primærstrategi, og politiets rolle er i dag å forebygge og avdekke rusbruk og sluse videre inn i helsevesenet. I dag blir ung...
AdobeStock_142050482

Hvordan vil rusreformen virke inn for dem so...

Ønsket om å lette livssituasjonen til mennesker med en kjent rusavhengighet, var en viktig drivkraft for å sette i gang arbeidet med en rusreform. 
AdobeStock_21400489-lite

Fakta om ruskontrakter

Bakgrunn: Ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder narkotika blir i dag tilbudt ruskontrakt som en del av påtaleunnlatelse med vilkår, i s...
Ruskontrakt_nettside

Ruskontrakter i alle kommuner i Trøndelag

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt midler som skal sikre barn og unge lik praksis når de får ruskontrakter. Arbeidet er et treårig rusprosjekt, som ogs...
AdobeStock_245217391

Dette må vi gjøre bedre – og det kan gjøres ...

Rusreformutvalget har dessverre lagt fram en utredning som foreslår en kraftig liberalisering av dagens narkotikalovgivning. Det etterlates et inntryk...
AdobeStock_241557793-lite

Foreldreoppropet mot narkotika

Mange foreldre, besteforeldre og andre voksne er bekymret for hva som vil skje med narkotikabruken blant barn og unge dersom Rusreformutvalgets forsla...