Mot Rusgift nr. 69 - desember 2002

Det nytter

Om Mot Rusgift nr. 69

2003-01-10
Det nytter utgitt Desember 2002 av Forbundet Mot Rusgift.

Mot Rusgift støtter Wien-erklæringen


2003-01-10
Redaksjonen i tidsskriftet Mot Rusgift er bekymret for den internasjonale narkotikapolitiske utviklingen. Vi inviterer deg derfor til å benytte anledningen og støtte FNs narkotikakonvensjoner (1961, 1971 og 1988) og FN-konvensjonen om barns rettigheter, ved å underskrive Wien-erklæringen av 2003.

Rusreform II - kommunene får resten

2003-01-10
Når fylkeskommunenes ansvar for tiltak som i hovedsakelig driver spesialiserte helsetjenester blir flyttet til staten 1/1 2004, foreslår Sosialdepartementet at resten overføres til kommunene. Dermed er en tilbake til en situasjon med bare to forvaltningsnivåer.

Feltpleien i Oslo - helse-sosial i integrert omsorg


2003-01-10
Bakgrunnen for opprettelse av Feltpleien, helsestasjoner for rusgiftavhengige, i februar 1999 var den store økningen i antall overdosedødsfall, pluss at Rusmiddeletaten erfarte at mange av klientene hadde en meget dårlig helsetilstand og ikke i tilstrekkelig grad ble ivaretatt av det etablerte helsevesenet. Dette gjaldt så vel primærhelsetjenesten som sykehusene.

Aksjonsuka mot narkotika 2002: Bruk makta di

2003-01-10
Under dette militante slagordet gikk årets Aksjonsuke mot narkotika av stabelen i perioden 14-20. Oktober, med ca. 300 arrangementer over hele landet. Aksjonsuka er en landsdekkende kampanje rettet mot ungdom i alderen 15-18 år. Bak årets arrangement sto 21 frivillige og politiske organisasjoner.

Lang dags ferd mot natt


2003-01-10
Stortingsrepresentanten John Alvheim hadde 16. februar 1999 en interpellasjon til Sosialministeren om overdosedødsfallene blant de narkomane og de narkomanes krav på livskvalitet og differensierte hjelpetiltak. Han etterlyste tiltak som sprøyterom, sammen med blant andre Gunnhild Øyangen fra Arbeiderpartiet. Dette var opptakten til en lang prosess som foreløpig er konkludert med at Stortinget instruerte regjeringa til å legge til rette for forsøk med sprøyterom. Knut Reinås redegjør her for det som har skjedd så langt.

Buprenorfin - «medisin som kan gjøre dem friske og rusfrie?»

2003-01-10
Flere sentrale "dokumentar-" og debattprogrammer på NRK og TV2 den siste tida, er nærmest blitt brukt som virkemidler for å få Subutex i ordinær bruk også blant de som ikke er gamle nok i henhold til regelene for medikamentassistert behandling. Subutex er framstilt som et vidundermiddel, nesten uten alternativer. Det er imidlertid ingen ting som tyder på at medikamentet fortjener en slik status.

Kunnskap og kunnskap, fru Blom


2003-01-10
Regjeringa har lagt fram en ny Handlingsplan mot rusmiddelproblemer. Hver gang noe slikt skjer, er det grunn til å feire. Blant annet fordi slike utspill gir en kjærkommen anledning til prinsipiell tenkning og debatt rundt rusproblemene. Nyvalgt styreleder for Rusfeltets samarbeidsorgan (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) har reflektert rundt regjeringas bruk av kunnskapsbegrepet.

Rusgiftene tar livet av 2 millioner hvert år

2003-01-10
Alkohol er ansvarlig for 3,2 prosent av alle dødfall i verden – totalt ca. 1,8 millioner mennesker, viser WHOs World Health Report for 2002 som nylig ble lagt fram. Andre narkotiske stoffer tar livet av 200.000 som tilsvarer. Tobakken overgår begge når det gjelder dødsfall – 4,9 millioner hver år.

Regjeringas handlingsplan mot rusproblemer


2003-01-10
Regjeringa har altså lagt fram en lenge bebudet handlingsplan mot rusproblemer. Også den forrige regjeringa hadde ambisjoner om å gjøre dette, men rakk bare å legge fram et strateginotat før den fikk avløsning av Bondevik II-regjeringa. Dette var til gjengjeld på mange måter et mer spennende dokument enn det som nå er lagt fram. Her gir journalist Eivind Jahren en omtale av begge dokumentene.

Tida vi lever i

2003-01-10
Postmodernismen kalles av og til den tida vi lever i. Først kom modernismen (etter den siste verdenskrigen) som var til å bli klok på. Det handlet om politiske ideologier som innbyrdes hang sammen, det handlet om forbruk og statussymboler. Hverdagen var forståelig og folk trodde på ett eller annet. Journalist Eivind Jahren forsøker seg på en oppklaring.

Når kunnskap blir avmakt


2003-01-10
«Kunnskapsbasert» er regjeringas mantra i den framlagte handlingsplanen mot rusproblemer. Det er vel og bra. Gjennomgangstemaet er at en skal forske seg fram til det som er best mulig praksis og bruke resultatene til å oppnå optimal effekt av de ressursene en stiller til disposisjon. Men vel å merke: En er svært selektiv i valget av områder som skal styres av det kunnskapsbaserte.