Mot Rusgift 3-4/2010: Utvikling av avhengighet

Om Mot Rusgift nr 3-4/2010

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder

Stoltenbergutvalget og heroin


2011-02-28
Når du får dette nummeret av Mot Rusgift i postkassen, egentlig det siste nummeret i 2010, har vi nådd slutten av februar 2011. Den viktigste årsaken til dette er at vi ville gi deg siste nytt om utfallet av høringen om Stoltenbergutvalget, hvor tidsfristen var 7. januar. Du vil her finne hele FMRs høringsuttalelse, hvor svært mange andre forhold enn heroinutdeling er kommentert. Imidlertid har vi også fått mulighet til å gjennomgå de andre høringsuttalelsene som er kommet inn, og har sammenfattet deres syn på heroinutdeling i en egen artikkel. Og det er egentlig ikke mye støtte å få for forslaget.

ECAD newsletter

Avkriminalisering i Portugal – påvirket den narkotika-situasjonen?

2011-04-01
I 2001 ble Portugal det eneste landet i EU som avkriminaliserte forbruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer til eget bruk. Avkriminalisering betyr å nedgradere narkotika-bruk fra et strafferettsspørsmål til et spørsmål om administrative reaksjoner, men fortsatt innenfor rammen av et forbud. De som blir tatt for besittelse av illegale rusgifter til eget bruk, vil få stoffene beslaglagt og må framstille seg for en offentlig nemnd. Denne nemnda avgjør hva som vil være passe reaksjon: en bot, behandling, eller prøvetid.

Høringsuttalelse fra Forbundet Mot Rusgift

Stoltenbergutvalget: ”Rapport om narkotika”


2011-04-01
Fristen for å uttale seg om Stoltenbergutvalgets ”Rapport om narkotika” er gått ut. Vi gjengir her Forbundet Mot Rusgifts høringsuttalelse. Det gis først en generell kommentar, og deretter vurderes de enkelte forslagene i rapporten.

Stoltenbergutvalgets forslag om heroin-utdeling

2011-04-01
Forslag nr. 22 i Stoltenbergutvalgets rapport var: ” Åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR (forslag fra Andresen, Haga, Hagen, Skog Hansen og Stoltenberg). Et mindretall på 4 gikk imot dette (Hætta, Lae, Myklebust, Osberg).

Hvor mye vil heroin-behandlingen koste?


2011-04-01
I sin Statusrapport 2009 for LAR1, har Senter for rus- og avhengighetsforskning foretatt en sammenligning av kostnadene ved dagens LAR og ved en eventuell framtidig heroinstøttet behandling. Den viser en personalkostnad pr. pasient pr. år i dagens LAR på 34 500 kroner, mens en eventuell personalkostnad i et heroinprosjekt vil bli om lag 180 000 kroner pr. pasient. Det antas at det først og fremst er personalkostnadene som vil bli forskjellige.

Forskning:

Negative helseeffekter av cannabis-bruk

2011-04-01
I EMCDDAs årsrapport for 2010 ”Narkotikasituasjonen i Europa” gjennomgås situasjonen når det gjelder cannabis. I den sammenhengen har man også oppsummert en del av de siste års forsknings-resultater når det gjelder negative helseeffekter av
cannabis:

Forskning:

Cannabisbruk blant ungdom - hvordan ligger vi an?


2011-04-01
Det blir ofte påstått at norsk narkotikapolitikk er mislykket. Selv om mange mener at flere ting kunne vært bedre, bør vi også vurdere både hvilken vei utviklingen går, og hvordan vi ligger an internasjonalt.

Alkoholkonsum i Afrika

2011-04-01
Mer enn halvparten av afrikanere er total-avholdende når det gjelder alkohol. Bildet ellers er ikke spesielt entydig, men et moderat inntak er regelen. Men det varierer mye fra land til land.

Hva er narkotika-avhengighet – sett i et bruker- og praktiker- perspektiv?


2011-04-01
Mange vil mene at Leiv Holstad er mannen som ga narkotikaavhengighet et ansikt da han sent på 80-tallet kom med den første Marita-filmen. Filmen viser narkotikaavhengighetens virkelige tragedie. Holstad hadde selv ett liv i narkotikaens grep, og vet derfor meget godt hva narkotika-avhengighet er.

Utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet

2011-04-01
I denne artikkelen presenteres en del forskning som omhandler utvikling og opprettholdelse av rusmiddelavhengighet, skadevirkninger som følge av rusmiddelinntak og generelle prinsipper for behandling av rusmiddelavhengighet. Det er store individuelle forskjeller i utviklingen av rusmiddelavhengighet, noe som bl.a. har sammenheng med individuell sårbarhet, sosial integrasjon og type rusmiddel. Avslutningsvis sies det litt om hvilke konsekvenser dette medfører ift. gjennomføring av behandlingstiltak, og kompetansekrav i rus-/avhengighetsbehandling.