Mot Rusgift nr. 60 - februar 1998

Forebygging

Om Mot Rusgift nr. 60

1998-02-18

Leder: Forebygging for n-te gang


1998-02-18
Begrepet forebygging blir mer og mer meningsløst, jo flere som klamrer seg til det. Ropet om forebygging tjener i dag både som avledningsmanøver, redningsplanke og som kreativ beskrivelse for organisasjoner og etater som vil ha mere penger til sine tiltak. En kan få inntrykk av at ordet bare unntaksvis avspeiler aktiviteter med hovedsiktemål å hindre et onde.

Mot narkotika, uten enighet

1998-02-18
Den narkotikadebatten som har pågått de siste par årene har vist at enigheten som tidligere fantes i det norske samfunnet er i ferd med å slå sprekker. Dette gjelder ikke bare enighet om narkotikapolitikken.

Alkoholindustrien - på hissig markedsjakt i den tredje verden


1998-02-18
Alkoholforbruket i den vestlige verden har de siste årene enten gått ned, eller stagnert. Gjennom aggressiv markedsføring, der prestisjefaktoren ved å drikke øl og brennevin fra Vesten blir framhevet, forsøker alkoholprodusentene nå å skape nye markeder, i første rekke i den tredje verden.

Hvorfor er ikke marihuana en medisin?

1998-02-18

Ifølge amerikansk føderal lov kan ikke et stoff markedsføres før det er vitenskapelig dokumentert at det er sikkert og effektivt. Marihuana er aldri blitt dokumentert å være en sikker, effektiv medisin for behandling av noen tilstand1.


Språket og kulturen omkring alkoholbruk


1998-02-18
Det er med utgangspunkt i kategoriane menneska opplever verda. Derfor ser "folk" forskjellige ting. Hadde me hatt dei same kategoriane, hadde me, eller rettare sagt kunne me, sett det same.

Ungdommen - stadig en skyteskive

1998-02-18
Gi ikke ungdommen skylda for det gale voksne gjør! Den lemfeldige bruken av begrepet ungdom fører til stigmatisering og stempling av hele ungdomsgruppa, skriver Kari Anne Moe, 20 år og ung voksen.

Beretninger om narkotika i Norge - fra Knut Gribb til "Blind gudinne"


1998-02-18
Fra boka om Knut Gribb og "Dødsvampyren" (forfatter Øyulv Gran, 1938) til filmatiseringen av Anne Holts roman "Blind gudinne" er det ca 60 år, og et tilsynelatende stort sprik i synet på narkotikapolitikken. Men på ett punkt er Gran og Holt på linje: De mener at narkotikascenen er at spill med kyniske bakmenn og deres ofre i hovedrollene.

Farrakhans puritanisme - en fremtidig overlevelsesstrategi?

1998-02-18
Nedbyggingen av det offentlige velferdssystemet truer med å overgi flere til intensivt rusgiftbruk, kriminalitet og virkelighetsflukt. I fargede miljøer i USA vokser det fram en bevegelse bygget på en overlevelsesstrategi med klare fellestrekk med nordisk folkebevegelse. Puritanismen er på frammasj.