Rundskriv

Vanedannende legemidler Forskrivning og forsvarlighet

Fra Statens Helsetilsyn Rundskriv IK-2755 av 14. september 2001: "Vanedannende legemidler
Forskrivning og forsvarlighet". Viser bl.a. Helsetilsynets synspunkt på i hvilken grad allmenleger kan forskrive medikamenter som metadon og buprenorfin (Subutex) til opiatavhengige, utenfor eller i samarbeid med de regionale metadonsentrene.

Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere

Fra Sosialdepartementet: Rundskriv I-35/2000 (Erstatter Rundskriv I-25/98)
Retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere Retningslinjene forklarer hvem som er aktuelle for medikaentassistert rehabilitering, hvem som kan forskrive f-eks. metadon, og hvordan sosialtjenesten og kommunene skal forholde seg.

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Fra Helsetilsynet: RUNDSKRIV IK-15/2000 av 18. september 2000
Rundskrivet forklarer hvordan leger og apotek nå skal forholde seg til de nye retningslinjene for legemiddelassistert rehavilitering
 

Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere 
  
Rundskriv  RI 33/2001 fra Helsedepartementet som i større grad tar sikte på integrering av MAR-klienter i det ordinære helse- og sosialapparatet, for å korte ned på køene til medikamentassistert behandling.
 

  Legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere - nærmere om inntakskriteriene og unntak fra disse  

RundskrivI-5/2003 fra Helsedepartementet
Sosialdepartementet og Helsedepartementet vil med dette rundskrivet presisere at retningslinjer for legemiddelassistert rehabilitering av narkotikamisbrukere punkt 7 gir hjemmel for unntak fra de generelle inntakskriteriene i punkt 6 a-c jf. rundskriv I-35/2000.
 

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk - Endring i utleveringsforskriften

Rundskriv IK-24/2000 
Endringen i utleveringsforskriften sidestiller ethvert annet legemiddel til bruk ved legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk med metadon. Rekvirering til andre formål berøres ikke av endringen.
 

Regler for metadonassistert rehabilitering av rusmiddelmisbrukere i fengselsvesenet

Rundskriv fra Justisdepartementet av 17.01.2000

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Forskrift 1998-04-27 nr 455