Mot Rusgift nr 85, 4/2007

Om Mot Rusgift nr 4/2007

2008-02-26
CollageBli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift nr 85

Alkoholpolitikk


2008-02-26
I Mot Rusgift nr 85 har vi tatt for oss alkoholpolitikken og dens muligheter. Her forstått som den salgs- og skjenkepolitikk for alkohol som norske kommuner fører, de muligheter Alkoholloven gir for å føre en ansvarlig alkoholpolitikk, og hvilke konsekvenser det får dersom politikerne bare lar humla suse.

Hva skjer med byen når alkoholen flyter?

2008-02-26
Øyvind HorverakSIRUS arrangerte for noen måneder siden et seminar om skjenkevirksomhetens betydning for utelivet og utelivsdeltakernes aktivitet i det offentlige rom. Øyvind Horverak, forsker på SIRUS, holdt nedenstående innlegg. Selv om artikkelen omhandler Oslo spesielt, er artikkelen av relevans for alle store og mellomstore bykommuner i Norge

Hvordan er alkoholmarkedet sammensatt?


2008-02-26
Det har vært hevdet at store andeler av alkoholforbruket i Norge foregår i form av hjemmebrenning, smugling, taxfree-salg og privatimport. Statens Institutt for Rusmiddelforskning, SIRUS har sett på dette i forbindelse med sin landsomfattende spørreundersøkelse i 2004. Vi har fått hjelp av forsker Øyvind Horverak til å sette opp en oversikt over det registrerte og det uregistrerte alkoholforbruket på dette tidspunktet.

Alcohol - No Ordinary Commodity:

FMR-kurs for politikere

2008-02-26
BokforsideForbundet Mot Rusgift gjennomførtei januar/februar 2008 en serie kurs for bydelspolitikere og bydels-administrasjoner i Oslo. Kurset baserte seg på ”Alkoholpolitisk verktøykasse” og rusgiftpolitisk bydelsplan. Som bakgrunnsstoff brukes blant annet den internasjonale alkoholpolitikkrapporten ”Alcohol – No Ordinary Commodity”.

Kaldt alkoholfritt øl, fortsatt en sjeldenhet


2008-02-26
ØlglassI en høringsuttalelse fra 2005 stilte Helsetilsynet krav om at alkoholsvake produkter må inn i butikkenes kjøleskap, på lik linje med kald pils.

Nordmenn drikker mer og mer - og alkoholskadene øker!

2008-02-26
Olaf G. Aasland– Vi må innrette all opplysningsvirksomhet mot å øke folks aksept for flere restriksjoner. Forskning viser at dagens opplysningsarbeid har ingen eller lav virkning. Vi må forklare hvorfor restriksjoner er nødvendig for å få en bredest mulig tilslutning for disse tiltakene, sier professor Olaf Gjerløw Aasland, instituttsjef ved Legeforeningens forskningsinstitutt.

Forebyggingsparadokset i alkoholpolitikken


2008-02-26
StortingetI 1995 kom utredningen ”Alkoholpolitikken i endring”, et dokument som blant annet gikk forut for revisjon av Alkoholloven. Utredningen viser blant annet at det ikke er bare totalforbruket som har interesse i alkoholpolitikken, men også måten det drikkes på. Disse sammenhengene beskrives så godt i meldingen, at vi tillater oss å gjengi dem her.

Alkohollovens begrensninger i bevillingspolitikken

2008-02-26
Lovbok§ 1-1. Lovens formål
Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Bevillingspolitikk - hva kan du som lokalpolitiker gjøre?


2008-02-26
Anne-May HogsnesLokalpolitikere kan av og til føle maktesløshet når de skal ta avgjørelser i bevillingssaker. Vi har bedt Anne-May Hogsnes, nestleder i FMR, som har 8 års fartstid i Tønsberg kommunestyre, om å gi noen råd.

Omsetningen av alkoholfritt øl øker

2008-02-26
Forbundet mot rusgift stilte bryggeriene Aass, Ringnes og Hansa noen spørsmål om lettøl og alkoholfritt øl. Vi fikk ikke svar fra Hansa, men Aass og Ringnes svarte. Generelt for de to bryggeriene er at omsetningen av alkoholfritt øl har økt flere ganger mer enn annet øl. Begge bryggeriene gir dagligvarebutikkene ansvaret for at det så sjeldent tilbys nedkjølt lettøl og alkoholfritt øl i butikkene.

Nordmenn drikker mer alkoholfri vin


2008-02-26
Alkoholfri vinI tredje kvartal i 2007 økte salget av alkoholfri vin mest med 8,8 %. Det er en mye større prosentvis økning enn for de andre produktkategoriene i vinmonopolets utvalg.
- De reelle tallene er forsvinnende små sammenlignet med annet salg, men det er en økning, sier informasjonssjef i Vinmonopolet Halvor Bing Lorentzen.

Nei til pol i Lier

2008-02-26
Leser bokSom i mange kommuner, pågår det nå også i Lier en debatt om lokalisering av nytt Vinmonopolutsalg. Artikkelforfatteren, tar ikke stilling til lokaliseringen, men reiser et mer generelt spørsmål om tilgjengelighetens betydning, og om alle alkoholbrukere virkelig ønsker økt tilgjengelighet.

Bokomtale:

Theory of addiction


2008-02-26
BokomslagFor å kunne forstå avhengighet er det også viktig å forstå avhengighetsteoriene. West begynner teoribyggingen ut fra en enkel, rasjonell avhengighetsmodell, og tilføyer elementer som vaneutvikling, kontrolltap og tvangsmessighet for å forklare ”de store oppdagelsene” på feltet.

Bokomtale:

Avhengighet

2008-02-26
BokomslagAvhengighet er en av de mest utbredte lidelser vi står overfor i dag. Mens man tidligere mente at avhengighet dreide seg om alkohol og narkotika, ser vi nå at avhengighet kan anta mange former. Man kan være avhengig av spill, mat shopping, sex eller arbeid.

Bokomtale:

Excessive Appetites


2008-02-26
BokomslagI årene siden første utgave av denne boken kom ut i 1980 har Orfords bok forblitt en grunnleggende tekst innenfor avhengighetsfeltet. Denne nye utgaven er en fullstendig og omfattende revisjon, som legger fram en oppdatert og autoritativ presentasjon av kjernekunnskapen på feltet, for studenter, akademikere, fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, sosialt arbeid og andre relaterte helse- og sosialfag.

Bokomtale:

Overvinn ditt alkohol- eller rusproblem - Effektive løsningsstrategier

2008-02-26
BokomslagEr du avhengig av alkohol, piller, narkotika eller tobakk og har tatt en livsforandrende avgjørelse om å bryte mønsteret? Denne arbeidsboken kan bidra til at du holder deg rusgiftfri.