Psykisk helse

Her tar vi for oss rusgift og psykisk helse

Merkes spesielt godt når familien er mye sammen

Om barn og foreldres rusing i ferien

2014-04-16

Hvordan oppleves det og hva hjelper?  Her er noen svar.


Sønnens overdose på GHB ble et vendepunkt

En mor forteller


2013-03-24

Brukerorganisasjoner får støtte.

Medisinfrie tilbud innen akuttpsykiatrisk behandling

2012-06-20
Forbundet mot Rusgift har gått inn for et "Nei til kjemikalisering av folks følelsesliv". Mange blir også forvirret og krenket over at de først og fremst blir møtt med medisinering som løsning i en menneskelig sett uoversiktlig situasjon. Brukerorganisasjoner innen psykisk helse støtter derfor ønsket om medisinfrie behandlingstilbud, basert på trygt miljø og gode samtaler.

Den velværefølelsen som kalles hverdagslykke


2012-03-22

Det er fem ting som har vist seg å være virksomme i lykkelige menneskers liv. Å gjøre disse tingene vil bidra til hverdagslykke - et av temaene som blir viktige under markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i 2012.


Leder i Mot Rusgift nr 83

Avhengighetsbehandling og psykiatri

2007-07-18
Psykisk helsevern har sin egen lovgivning. Men i Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a er det tatt inn at de regionale helseforetakene også er forpliktet til å tilby spesialisert helsehjelp til rusgiftavhengige. Ved etableringen av Rusreformen fra 1. januar 2004 lå det i kortene mange steder at avhengighetsbehandling skulle underlegges og bli en del av psykiatrien.

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser


2007-07-18
Mange rusgiftavhengige har psykiske lidelser i tillegg til rusgiftproblemet. Disse lidelsene kan være en medvirkende årsak til at enkelte forsøker å "selvmedisinere" seg med rusgifter, døyve de psykiske problemsymtomene, og på den måten pådrar seg et avhengighetsproblem. Med rusgiftavhengige menes her personer som er avhengige av alkohol, narkotika, eller som har et overforbruk av beroligende og bedøvende legemidler.

Intervju med Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

Psykofarmaka, rus og psykiatri

2007-07-18
Jørgen BranmessJørgen G. Bramness er dr. med, spesialist i psykiatri, og er nå forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi. Bramness arbeider med Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister, oftest kalt Reseptregisteret. I sin forskning har han vært spesielt opptatt av benzodiazepiner og andre beroligende medisiner. Vi spurte ham om medikamentbruk i samband med avhengighetsbehandling, spesielt i forhold til personer med både avhengighet og psykiske lidelser.

Mellom to stoler - en fortelling fra virkeligheten


2007-07-18
Audhild Hjellerup LønneSNAKKER AV ERFARING: Adhild Hjellup Lønne er sosiolog, og jobber som rådgiver og prosjektleder i Psykiatrien i Vestfold. Hun har også en i nærmeste familie som lider av en psykisk lidelse og et avhengighetsproblem, og vet hva det vil si å være pårørende til en person med dobbeltdiagnose.

Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling - et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten

2007-07-18
John Agnar Johansen er psykologspesialist og faglig nestleder ved Trasoppklinikken i Oslo. Han har mangeårig erfaring også fra offentlig helseforvaltning, bl.a. i Helsetilsynet, og fra etablering av tverrfaglig, spesialisert avhengighetsbehandling, som leder for ruspoliklinikkprosjektet ved Aker Universitetssykehus i 2005-2006. Han mener at behandling av pasienter med avhengighetsproblemer er så sammensatt at det bør bli et eget, selvstendig fagfelt. Han mener også at feltet skal få en egen videreutdanning for leger, psykologer, sykepleiere og sosionomer. I dag synes han at den tverrfaglige kompetansen er for dårlig.

Cannabis og mentale lidelser (psykoser/schizofreni)


2007-07-18
Mary BrettDet pågår mye debatt og uenighet om cannabis faktisk forårsaker psykoser og schizofreni. I denne artikkelen gjennomgår biolog Mary Brett forskningslitteraturen rundt dette temaet, som fort kan bli et hovedspørsmål også i norsk psykiatri og avhengighetsbehandling i årene framover.