Mot Rusgift nr 1/2007

Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett

Om Mot Rusgift nr 1/2007

2007-04-18
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"


Mot RusgiftHer finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 1/2007, utgave 82 - Kunnskap om rusgifter er viktig – uansett.

Se PDF her (980 Kb)

Leder:

Russefeiringen - å velge bort kompetanse?

2007-04-17
Knut T. ReinåsNIFU-STEP har gjort en kartlegging av holdninger og atferd hos russen på Østlandet om russefeiringen. Undersøkelsen heter ”Bortvalg og kompetanse”.

En guide til en fantastisk russefeiring


2007-04-17
Guide til russefeiringHordaland fylkeskommune sitt arbeid for å skape en positiv russefeiring startet allerede i 1989. I høst la opplærings-direktøren ved Hordaland fylkeskommune fram dokumenter så andre fylkeskommuner kunne lære av tiltakene Hordaland har innført for å skape en positiv russefeiring.

Noen få ødelegger inntrykket

2007-04-17
- Positive tiltak som russen setter i gang blir overskygget av negativ omtale. Slik skal det ikke være! Det er trist at vi sitter igjen med et slikt inntrykk av dagens avgangselever, mener Ragnhild Lied Leder av seksjon for videregående i Utdanningsforbundet.


- Skolen kan ikke fraskrive seg ansvaret for russefeiringen


2007-04-17
- Når skolen tillater salg av russe-produkter på skolen, taler skolen med to tunger. Det er aldri pedagogisk klokt mener Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.

Norsk Lektorlag – og russefeiringen

2007-04-18
I en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med forslaget om lovregulering av reklame i skolen, er Norsk Lektorlag forbilledlig klare i sine synspunkter på russefeiringen og behovet for en regulering av denne.

Vil lage trygg og morsom russefeiring


2007-04-17
Som fersk russepresident for Hordaland og første kvinnelige russepresident på fire år har Iselin Stellberg prioriteringene klare i forhold til russetiden og sitt verv som russepresident.

Forankre rusgiftundervisning etter Kunnskapsløftet

2007-04-18
LærerMange har lurt på om rusgiftundervisning i tradisjonell forstand har noen plass i skolen etter at Kunnskapsløftet er blitt innført. Og det er riktig at det er lite å finne som spesifikt går på alkohol og narkotikaundervisning. Det vil derfor være de generelle vendiForankre rusgiftundervisning

Effektiv forebygging - finnes det?


2007-04-17
Det finnes forebyggingsprogrammer i skolen med dokumentert virkning. Men hvilke? Dette ville Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ha svar på. De ga derfor en forskergruppe i oppdrag å gjennomgå og vurdere 29 opplæringsprogram om problematferd og rusgiftforebyggende arbeid. Gruppen la fram resultatene av sitt arbeid i rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen”.

— Et godt læringsmiljø er den beste forebyggingen

2007-04-17
StudentFor noen måneder siden ble rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen” lagt fram, basert på arbeidet fra en forskergruppe, ledet av professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl.

Det heter her: ”Denne rapporten har til hensikt å gi skoleeier, skoleledere og lærere et godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen.”

Nyhetsbrev til russestyret ved skolen


2007-04-17
RussetogForbundet Mot Rusgifts holdningskampanje med mål om å skape en bedre russefeiring gir resultater.

Etter russefeiringens avslutning i 2006 viste en rundspørring til 26 politidstrikter at et stort flertall har hatt langt færre anmeldelser enn de foregående år. Ingen av de 26 politidistriktene melder om at russen har hatt en verre oppførsel enn tidligere.

Reaksjon fra Juvente, en frivillig programeier:

- Vi ønsker anerkjennelse av vår kompetanse

2007-04-17
Kjetil VesteraasNordahl-rapporten konkluderte med at mange rusgiftforebyggende programmer, både fra frivillig og offentlig side ikke holdt mål. .Blant "Program med god sannsynlighet for resultater" finner vi Juventes ”Fristil” og Stiftelsen Bergensklinikkenes "To do or not to do".

Kunnskapsminister Øystein Djupedal om Kunnskapsløftet, rusgiftundervsning og russefeiring

- Jeg er med på laget


2007-04-17
Øystein DjupedalI Soria-Moria-erklæringen heter det: ” Regjeringen vil styrke arbeidet med forebygging i vid forstand”, noe vi antar også gjelder alkohol- og narkotikaforebyggende tiltak i skolen. Det heter også: ” Innenfor rusomsorgen er det behov for å styrke kapasiteten både når det gjelder forebygging, behandling, oppfølging, rehabilitering, omsorg og ettervern.”

Etter Nordahl-rapporten:

Ble noen klokere?

2007-04-17
Det er nå gått en stund siden et forskerutvalg ledet av professor Thomas Nordahl la fram sin rapport om forebyggende innsatser i skolen. De par første dagene fikk Nordahl-utvalget stor oppmerksomhet om sin hovedkonklusjon: Det meste av det som drives av forebyggende innsatser i skolen, spesielt tiltak mot alkohol og narkotika, er virkningsløst.

Om rusgiftundervisning i skolen


2007-04-17
Elev og lærerForventningene om at skolen skal bidra vesentlig til å forebygge rusgiftproblemene i samfunnet synes sterkere enn noen gang. Bruken av rusgifter, både lovlige og ulovlige, er høy i samfunnet. Hvilken utfordring vi har i å forebygge bruk og dermed skader av disse stoffene er ofte undervurdert. Forventningene om hva skolen kan utrette er på den annen side ofte overvurdert.