Mot Rusgift nr. 62 - Mai 1999

Overdose

Om Mot Rusgift nr. 62

1999-05-18

Leder: Lengre enn nesa rekker


1999-05-18
Overdoseproblematikken stiller oss overfor to utfordringer. Den første utfordringen er å finne løsninger som kan redde liv. Den andre er å hindre at overdoser blir gjort til den eneste målestokken for hvorvidt vi har en fungerende narkotikapolitikk.

Kriminalitet og maktesløshet

1999-05-18
Vi er antakeligvis mange som har latt oss skremme av volds- og ransutviklingen i Oslo det siste året. Den prosentvise økningen av antall ran er alarmerende. Knivstikking og voldsepisoder ble i lange perioder rapportert nærmest daglig i mediene. Sett i internasjonal sammenheng er Oslo fortsatt ingen utrygg by for folk flest, men utviklingstendensen er svært negativ.

Organisasjonene og det sivile samfunnet


1999-05-18

Bernt Bull er generalsekretær i Avholdsfolkets Landsråd

I 1997 la regjeringen Jagland fram den lenge etterlengtede stortingsmeldingen om de frivillige organisasjoner. Prinsipielle synspunkter på organisasjonenes rolle og forholdet mellom dem og forvaltningen har vært reist i ulike sammenhenger og fra ulikt hold gjennom mange år og i forhold til forskjellige sektorer.


Metadon er ingen frelse

1999-05-18
Metadonassistert behandling hører absolutt hjemme i et samlet behandlingstilbud.. Med de multi-faktorelle årsaksforholdene som skjuler seg bak stoffbruk, og det spennet av ulike behov som finnes hos brukeren, vil metadon kunne være et egnet hjelpemiddel for noen i en kortere eller lengre fase, hevder Tore Bareksten. Men han reagerer på den Halleluja-stemningen som enkelte debattanter forsøker å skape omkring metadon.

Hvor lenge kan en leve som sprøytenarkoman?


1999-05-18
Hvis vi for alvor skal legge om narkotikapolitikken til først og fremst å hindre at folk dør av narkotikabruk, presses nye problemstillinger frem. Hvor lenge kan en egentlig regne med å leve som aktiv sprøytebruker? For de dramatiske tallene for overdosedødsfall tyder også på at dagens narkotikabrukere har flere år som aktive sprøytebrukere bak seg.

Kampen mot overdosedødsfall - politiske og faglige føringer

1999-05-18
Den dramatiske virkeligheten som skjuler seg bak overdosetallene bidrar til fornyet engasjement i narkotikadebatten. Dramatikken lokker flere ut på banen. Mot Rusgift har tidligere pekt på at tiden med nasjonal enighet om narkotikapolitikken er over. Dette avspeiles også i Stortinget. Et forholdsvis omfattende forslag om tiltak mot overdosedødsfall er lagt fram. Vi har valgt å gi FMRs leder spalteplass til en gjennomgang.