Mot Rusgift nr 108 - Offentlig rusgiftpolitikk

Om Mot Rusgift nr 1/2016

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 4 nummer, fritt tilsendt.


Leder:

Offentlig rusgiftpolitikk


2016-12-17
Knut T. Reinås

Det er en glede å igjen kunne levere et nummer av Mot Rusgift til trykking. Et fravær på snart to år er blitt rapportert som et savn av svært mange, også av våre abonnenter. 


Ny opptrappingsplan for rusgiftfeltet – hva er situasjonen?

2016-12-17

Dagens situasjon: Regjeringen la i fjor fram en melding om en opptrappingsplan for rusgiftfeltet.
Meldingen har bl.a. følgende formål: Å øke brukerinnflytelsen, tidligere inngripen ved begynnende rusgiftproblemer, et differensiert behandlingsapparat og økt bruk av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 


FMRs syn på opptrappingsplanen for rusgiftfeltet


2016-12-17

Forbundet Mot Rusgift har avgitt en høringsuttalelse om noen sider ved opptrappingsplanen som regjeringen la fram i 2015. I denne uttalelsen heter det at Forbundet Mot Rusgift er fornøyde med at det er kommet en opptrappingsplan for rusgiftfeltet, og at hovedvekten her er lagt på kommunenes innsats. 


Mestring og muligheter:

Folkehelsemeldingen

2016-12-16

Det var tidlig varslet at regjeringen ville legge fram to dokumenter, en folkehelsemelding og en opptrappingsplan for rusgiftfeltet. Den siste ville først og fremst konsentrere seg om behandlingsproblematikk, mens Folkehelsemeldingen ville ta for seg forebyggingsaspektene. Vi har nå en oversikt over begge dokumentene. Her er den uttalelsen FMR kom med i samband med Folkehelsemeldingen.


Mulige endringer i bruk av tvang innenfor rusgiftfeltet


2016-12-16

Forbundet Mot Rusgift har uttalt seg om noen av forslagene. Vi gjengir nedenfor disse synspunktene.


Hvordan redusere drop-out fra avhengighetsbehandling

2016-12-16

Hvorfor avslutter mange pasienter avhengighetsbehandling før planlagt? Og hva kan gjøres for å hindre drop-out? Andelen drop-out er mye høyere i tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling (TSB) enn på mange andre helseområder. 


Ikke i min skolegård


2016-12-15

Det har den siste tiden kommet avismeldinger om at narkotika omsettes i skolegården, brukes i frikvarterene, og at enkelte elever er påvirket i skoletiden. Politiet er bekymret, og i noen kretser kreves det igjen at narkotikahunder skal tas i bruk for å avsløre elever som bruker/omsetter narkotika. Men forebygging kan også være mye mer enn det. 


Sven Aarrestad: «Spredte trekk fra kampen om forbudet i Norge»

Hvem var Sven Aarrestad?

2016-12-15

Sven Aarrestad (1850-1942) var en framtredende politiker  (bl.a. stortingsrepresentant for Venstre, landbruksminster, og amtmann og også i perioden 1900-1909 medlem av Venstres landsstyre. Han vil i ettertiden også være kjent som redaktør av avholdsbladet «Menneskevennen» fra 1883, og i perioden 1887-1927 var han også formann i Det Norske Totalavholdsselskap – DNT. Bl.a. falt hans formannsperiode sammen med brennevinsforbudet under og i årene etter første verdenskrig. 


Prinsipper for rusgiftmotstand

I Narkovoldens rike


2016-12-15

Narkotikatrafikken gjør Latin-Amerikas storbyer til verdens farligste. Søkkrike nar- kobaroner, korrupte myndigheter og et stort marked, gjør det vanskelig å se noen ende på volden. I mange av Latin-Amerikas byer er det lokale narkotikabander som har makten på gata, og politiet står maktesløse. 


Heroinrøyking – mer til skade enn til gagn

2016-12-15

Det er viktig å redusere overdosedødsfallene som skyldes opioidforgiftninger.
Her er en nullvisjon på sin plass. Regjeringen skal ha ros for at den har lansert et program for å få ned overdosetallene i Norge, som et ledd i opptrappingsplanen for rusgiftfeltet. Ett av programinnslagene heter «Switch», og innebærer opplæring av injiserende stoffbrukere til å røyke heroin istedenfor å injisere.