Mot Rusgift nr. 54 - januar 1992: Idrett og alkohol

Bokanmeldelse:

Alkoholens kilder

1992-01-29
Ei lita bok på 135 sider som gir deg en bra oversikt over nordmenns alkoholforbruk i 1989. (Noe som antagelig ikke er mye forandra siden da!) Boka tar for seg både det registrerte og det uregistrerte alkoholforbruket. Den viser at det uregisterte forbruket er høyt, og at en gjennomsnitts nordmanns alkoholforbruk kan beregnes til ca. 3 liter mer enn vi trodde!

Bokanmeldelse:

Alkohol og vold - lang tradisjon i Norge


1992-01-29
Jørn Sandnes, som er historieprofessor, har for ca. ett år siden utgitt boka "Kniven, ølet og æren". Vi får her en beskrivelse av kriminaliteten og samfunnsutviklinga i Norge på 1500- og 1600-tallet. Sandnes finner en vesentlig forskjell på kriminaliteten ute i Europa og i Norden. I Norden dominerer voldsforbytelsene, mens kriminaliteten i Europa ellers er preget av vinningsforbrytelser.

Orkidekampansjen 1992:

En orkidé mot rusgift

1992-01-29
Orkidékampanjen er et både engasjerende og tradisjonsrikt tiltak i norsk rusgiftarbeid. Ikke minst er salget av levende orkideer i mars/april blitt et høydepunkt for mange skoler og organisasjoner.

Debatt: Mer om straffene for narkotikalovbrudd


1992-01-29
I forrige Mot Rusgift krevde leder i Ungdom Mot Narkotika, May-Elin Stener, at strafferammene for narkotikakriminalitet skulle senkes. Hun får her tilsvar fra Gro Strand, som til daglig arbeider ved Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) sier ifra

1992-01-29
I Norge har ikke folk flest vært like godt orientert om de nye legaliseringstendensene som pågår ute i verden. Men i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk følger de årvåkent med, og forsøker etter beste evne å slå alarm. Mot Rusgift tok en tur ned på LMS-kontoret, og traff der generalsekretær i LMS, Gro Strand, daglig leder i Ungdom Mot Stoff, Anita Hus og Marguerite Ugland, Europe Aaginst Drugs, EURAD.

Bokanmeldelse:

Ujevn melding med uklart budskap


1992-01-29
Sosialdepartementet under ledelse av den kjente departementsråd Jon Norbom la i 1991 fram en ny offentlig utredning om forebyggingsstrategier - NOU 1991:10. Med et Soria Moria slott på utsiden har den fått den trivelige tittelen "Flere gode leveår for alle". Det høres for godt ut til å være sant - og er det dessverre heller ikke.

Rusmiddeldirektoratet i fare sammen med Helsedirektoratet

1992-01-29
En styringsgruppe for gjennomgang av den statlige helseforvaltning har nylig kommet med sin innstilling. Utvalget er fra avisene kjent som Norbomutvalget oppkalt etter departementsråd Jon Norbom som har ledet utvalget. Fra tidligere vil lesere av Mot Rusgift kjenne forslaget om å legge ned Helsedirektoratet. Utvalgets innstilling omfatter i tillegg også forslag om å legge ned Rusmiddeldirektoratet.

Holmgang ungdomsorganisasjonene - Sosialdepartementet:

Skal vi ha to sett av språkbruk her i landet?


1992-01-29
Pressen var invitert til en verbal boksekamp mellom statssekretær Bjørn Martin Aasen i Sosialdepartementet og leder i Ungdom Mot Narkotika, May-Elin Stener på Ryktebørsen i Oslo. "Kampdommer" var stortingsrepresentant Kjell Magne Bondevik. Bakgrunnen var uenigheten om perspektivene og terminologien i rusgiftdebatten.

Uenighet om språkbruk: Organisasjonene og Sosialdepartementet på kollisjonskurs

1992-01-29
Debatten om rusgift-begrepet sprer seg til nye fora. Seks rusgiftpolitiske ungdomsorganisasjoner henvendte seg i høst til Sosialdepartementet med forslag om et offentlig terminologiskifte.

For lett, Tove...


1992-01-29
I forrige Mot Rusgift nevnte vi en henvendelse Forbundet Mot Rusgift har gjort til Sosialdepartementet for å få slutt på reklamen for lettøl og lettvin. Begrunnelsen var at denne reklamen fungerer som snikreklame for vanlig øl, og at den har motsatt effekt av det som opprinnelig var hensikten, nemlig å dreie forbruket mer i retning av lette alkoholdrikker.

Forbruket av alkoholfritt øl og lettøl i Norge

1992-01-29
Alkoholfritt øl smaker ikke godt, hevder mange. Dette til tross for at blindtester har vist at ikke alle greier å skille alkoholfritt øl fra alkoholholdig øl. Et panel av "eksperter" sendte f.eks. det alkoholfrie ølet "Clausthaler" til finalen i et ølsmakeforsøk som Stavanger Aftenblad arrangerte for ett år siden.

Livets meny


1992-01-29

Idrettsetisk råd i Norges Idrettsforbund

1992-01-29
Spørsmål knyttet til idrett og alkohol sorterer i Norges Idrettsforbund inn under det som heter Idrettsetisk råd. Dette rådet har 8 medlemmer og oppnevnes av NIF's styre med representanter for særforbundene, idrettskretsene og idrettsstyret samt personer med spesiell interesse for saken. Foruten rusproblematikken har rådet ansvar for spørsmål knyttet til kirke og idrett.

Intervju med Tove H. Lehre

Alkoholfritt OL - en utopi?


1992-01-29
Barne- og ungdomstinget 1991, arrangert av Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner, går inn for at alle idretts- og offisielle arrangement i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 skal gjennomføres uten salg eller servering av alkohol.

Intervju med Liv Hatland i LOOC

OL på Lillehammer, en folke- og idrettsfest

1992-01-29
OL på Lillehammer bør bli en folke- og idrettsfest, ikke en fyllefest, sier Liv Hatland, direktør i Bergens Tidende og styremedlem i Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite (LOOC).

Hva er ekte idrettsrus?


1992-01-29

Ekte Idrettsrus-prosjektet til DNTU (Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund) startet i 1988. Bakgrunnen for denne hovedsatsningen som skulle vare frem til OL `94 på Lillehammer var ideene rundt "Ekte Rus" -begrepet.


Omtale av boka "Idrott och alkohol" av overlege Åke Andrén-Sanberg

Alkohol gir dårligere resultater

1992-01-29
Som Sigmund Loland fremholder i en annen artikkel i dette nummeret av Mot Rusgift, ville det vært galt å fokusere for ensidig på prestasjonsevne i motivasjonsarbeidet for en alkoholfri idrett. Vi i AlkoKutt har likevel valgt å bruke prestasjonsargumentet i en del sammenhenger, spesielt på de områder der det er myter ute og går.

AlkoKutts erfaringer med idrettsledere


1992-01-29
AlkoKutt arbeider for punktavholdstanken ­ dvs. at vi ønsker å etablere flere allment aksepterte alkoholfrie soner i samfunnet. I den forbindelse har idretten vært et av våre største satsingsområder.

Er idrett god forebygging?

1992-01-29
Idretten blir av mange sett på som en av de beste former for forebyggende arbeid i forhold til en rekke helsemessige og sosiale problemer. En sunn sjel i et sunt legeme har vært brukt som slagord ved bl.a. diskusjoner om bygging av idrettshaller, svømmeanlegg og tilskudd til idrettsorganisasjonene, i kommunene så vel som på statlig hold.

Idrett, alkohol, holdninger og etikk


1992-01-29
Idretten blir i blant beskyldt for å ha et uavklart forhold til alkohol. Nyere undersøkelser viser at beskyldningene ikke er ubegrunnet. Sigmund Loland ser her på hvilke krav det kan være rimelig å stille til idretten.

Leder:

Idrett og alkohol

1992-01-29
"Idrett og alkohol hører ikke sammen" heter det i slagordsform. Dessverre er dette bare et slagord. Flere artikler i dette nummeret av Mot Rusgift viser med all ønskelig tydelighet at idrett og alkohol hører sammen.

Legaliseringstilhengerene på offensiven


1992-01-29
På 70-tallet organiserte hasj-tilhengerne seg i mange land. Et internasjonalt nettverk utviklet seg. I USA var National Organisation for the Reform of Marihuana Laws (NORML) den drivende kraften. I Italia gikk Partito Radicale inn for legalisering av ikke bare cannabis, men også heroin.