Mot Rusgift nr 2/2007

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

Om Mot Rusgift nr 2/2007

2007-07-18
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

PDF av denne utgaven av "Mot Rusgift"


IllustrasjonHer finner du en PDF av Tidsskriftet Mot Rusgift 2/2007, utgave 83 - Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser

Se PDF her (564 Kb)

Leder i Mot Rusgift nr 83

Avhengighetsbehandling og psykiatri

2007-07-18
Psykisk helsevern har sin egen lovgivning. Men i Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a er det tatt inn at de regionale helseforetakene også er forpliktet til å tilby spesialisert helsehjelp til rusgiftavhengige. Ved etableringen av Rusreformen fra 1. januar 2004 lå det i kortene mange steder at avhengighetsbehandling skulle underlegges og bli en del av psykiatrien.

Rusgiftavhengighet og psykiske lidelser


2007-07-18
Mange rusgiftavhengige har psykiske lidelser i tillegg til rusgiftproblemet. Disse lidelsene kan være en medvirkende årsak til at enkelte forsøker å "selvmedisinere" seg med rusgifter, døyve de psykiske problemsymtomene, og på den måten pådrar seg et avhengighetsproblem. Med rusgiftavhengige menes her personer som er avhengige av alkohol, narkotika, eller som har et overforbruk av beroligende og bedøvende legemidler.

Tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling - et nytt tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten

2007-07-18
John Agnar Johansen er psykologspesialist og faglig nestleder ved Trasoppklinikken i Oslo. Han har mangeårig erfaring også fra offentlig helseforvaltning, bl.a. i Helsetilsynet, og fra etablering av tverrfaglig, spesialisert avhengighetsbehandling, som leder for ruspoliklinikkprosjektet ved Aker Universitetssykehus i 2005-2006. Han mener at behandling av pasienter med avhengighetsproblemer er så sammensatt at det bør bli et eget, selvstendig fagfelt. Han mener også at feltet skal få en egen videreutdanning for leger, psykologer, sykepleiere og sosionomer. I dag synes han at den tverrfaglige kompetansen er for dårlig.

Intervju med Jørgen G. Bramness, Folkehelseinstituttet

Psykofarmaka, rus og psykiatri


2007-07-18
Jørgen BranmessJørgen G. Bramness er dr. med, spesialist i psykiatri, og er nå forsker ved Folkehelseinstituttets avdeling for legemiddelepidemiologi. Bramness arbeider med Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister, oftest kalt Reseptregisteret. I sin forskning har han vært spesielt opptatt av benzodiazepiner og andre beroligende medisiner. Vi spurte ham om medikamentbruk i samband med avhengighetsbehandling, spesielt i forhold til personer med både avhengighet og psykiske lidelser.

Cannabis og mentale lidelser (psykoser/schizofreni)

2007-07-18
Mary BrettDet pågår mye debatt og uenighet om cannabis faktisk forårsaker psykoser og schizofreni. I denne artikkelen gjennomgår biolog Mary Brett forskningslitteraturen rundt dette temaet, som fort kan bli et hovedspørsmål også i norsk psykiatri og avhengighetsbehandling i årene framover.

Mellom to stoler - en fortelling fra virkeligheten


2007-07-18
Audhild Hjellerup LønneSNAKKER AV ERFARING: Adhild Hjellup Lønne er sosiolog, og jobber som rådgiver og prosjektleder i Psykiatrien i Vestfold. Hun har også en i nærmeste familie som lider av en psykisk lidelse og et avhengighetsproblem, og vet hva det vil si å være pårørende til en person med dobbeltdiagnose.

Bokanmeldelse

Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk

2007-07-18
Pårørende til pasienter med rusgiftavhengighet og psykisk lidelse
– erfaringer, utfordringer og muligheter

Bokomtale

Elementærbok om psykiske lidelser og rusgiftproblem


2007-07-18
Bokomslag”Dobbelt OPP” har de tre forfatterne kalt sin ”lærebok” om dobbeltdiagnoser. Det framgår av ”vaske-seddelen” at formålet med boken dels er å fokusere på hjelpebehovet hos personer som både har alvorlige psykiske lidelser og samtidig et rusgiftproblem, og delvis også å beskrive ulike typer tiltak. Det heter at å trekke brukernes interesser inn i planarbeidet, gjøre allmenne tjenester tilgjengelige og dokumentere virksomme tiltak, vil være en utfordring i de nærmeste årene, og forfatterne gir flere eksempler på slike tiltak.

Bokomtale

Rusa eller gal?

2007-07-18
BokomslagDet er tittelen på et hefte, utgitt av Stiftelsen Psykiatrisk Behandling, og som gir en førsteinnføring i den såkalte ”dobbeltdiagnoseproblematikken”. Heftet beskriver hva kombinasjonsdiagnoser/komorbiditet er, beskriver de ulike hovedtypene av psykiske lidelser, gir en oversikt over de viktigste rusgiftene, beskriver psykiske reaksjoner ved rusgiftbruk.

Bokomtale

Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser


2007-07-18
BokomslagLærebok i behandling av samtidige rusgiftproblemer og psykiske lidelser

Ordliste

2007-07-18
Her finner du en definisjon eller forklaring på noen av de begrepene som er brukt i
artiklene i Mot Rusgift nr 2-2007 - Rusgiftavhengighet og psykiatriske lidelser. Vi håper det kan være til litt hjelp for de leserne som ikke så ofte er inne på avhengighetsproblematikken, legemiddelfeltet og psykiatrien.