Mot Rusgift nr 2-2004

Rusreformen

Om Mot Rusgift nr 2-2004

2004-08-06
MR 72Rusreformen utgitt juli 2004.
Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder:

Kan rusreformen ta høyde for særordninger?


2004-08-05

Rusreformen: Statlige - fylkeskommunene - statlige

2004-08-05
Knut T. Reinås

Før 1985 var rusgiftinstitusjonene statlige. Deretter ble de regionalisert til fylkeskommunene. Nå er de igjen blitt statlige. Hva innebærer dette?


Store endringer etter rusreformene


2004-08-05
Frode Bie

Intervju med spesialrådgiver i Helse Øst RHF, Frode Bie Rusreformene har ført med seg flere nye ordninger, både for de rusgiftskadde selv, for sosialtjenestene og fastlegene i kommunene, for institusjonene som driver behandling og for de regionale helseforetakene som overtok ansvaret for den spesialiserte rusbehandlingen fra nyttår.


Store utfordringer i Oslo og Follo

2004-08-05
Ingunn Grande

Intervju med avdelingsleder Ingunn Grande Aker Universitetssykehus Helseforetak (Aker UHF) overtok fra 1. januar i år ansvaret for de tidligere fylkeskommunalt drevne behandlings- og akuttinstitusjonene i Oslo og Follo-området; Akuttinstitusjonen Ullevål, MAR-ØST/ medikamentassistert rehabilitering i Helse Øst, Folloklinikkens Rustiltak i Ski, Ås og Frogn, tre avrusingsenheter og tre behandlingsinstitusjoner i Oslo.


- Rusreformen har både muligheter og faremomenter


2004-08-05
Inger Granby

Intervju med Inger Granby, styreleder i Sollia-kollektivet. Inger Granby, kjent som tidligere leder av Selbukollektivet, styreleder i Solliakollektivet, medlem av styret i Kvamsgrindkollektivet, drivkraft bak Det Nytter-nettverket, og også medlem av regjeringens narkotikapolitiske rådgivningsutvalg, har fulgt med og stilt krav underveis i rusreformprosessen. Vi har spurt henne om hennes inntrykk av rusreformen så langt.


Å bevare behandlingsplasser og kompetansemiljøer - også én side av saken

2004-08-05
Illustrasjon

Ved nyttår, etter at de regionale helseforetakene hadde overtatt de tidligere fylkeskommunale avtalene med private behandlingsinstitusjoner for rusgiftavhengige, ble det klart at rusreformen var underfinansiert, og at dette vil gå ut over kjøp av gjesteplasser, dvs. behandlingsplasser ved private institusjoner som det ikke er inngått avtale om kjøp av, men som har vært solgt til dem som hadde behov.


Individuelle planer - Et verktøy som er anvendelig


2004-08-05
Gunn-Eva Bekken

Intervju med klinisk sosionom Gunn-Eva Bekken Som en del av rusreformen er det blitt lagt inn i pasientrettighetsloven og Lov om sosiale tjenester en rett for hver pasient til å få utarbeidet en individuell plan. Både førstelinje og spesialisthelsetjeneste har en forpliktelse til ta initiativ til å utarbeide slike planer. Vi har tatt en prat med klinisk sosionom Gunn-Eva Bekken, som har lang erfaring i å bruke individuelle planer som et redskap i arbeidet med mennesker som har sammensatte vansker og behov for koordinerte tjenester.


Fra Platzspitz til San Patrignano

2004-08-05
Christoff Bally

Intervju med tidligere stoffbruker Christoff Bally

 

Christoff Bally er fra Bern i Sveits, men har oppholdt seg på San Patrignano i Italia i fire år. Han kom dit fordi han gjerne ville gjøre noe for seg selv, han ville slutte med narkotika. Da hadde han gått på stoffer i omtrent 15 år. Nå er han 34 år og her forteller han sin historie til Mot Rusgift.


Kom til oss - bli så lenge du vil


2004-08-05
Juletre i San Patrignano

I Norge er ett av de store problemene knyttet til døgnbehandling, at pasientene/klientene/elevene greier seg bra så lenge de oppholder seg på institusjonen, men får tilbakefall så fort de skrives ut. Mange har på denne måten opplevd en rekke døgninstitusjonsopphold, som ender med utskrivning og nytt tilbakefall.


Fast spalte:

Spørsmål og svar om rusgifter

2004-08-06
Vi mottar ofte spørsmål om alkohol, narkotika, avhengighet og andre rusgiftproblemer. Fra og med dette nummeret i Mot Rusgift (nr 72) opprettet vi en fast spalte for å besvare slike spørsmål, som kan ha interesse for mange andre enn den som spør.