Mot Rusgift nr. 56 - desember 1992: 20 års motstand

Om Mot Rusgift nr. 56

1992-12-20

Leder: Gratulerer!


1992-12-20
Tidsskriftet Mot Rusgift kom med sitt første nummer sommeren 1972. Vi kan altså feire jubileum i år. Det gjør vi med å trykke opp igjen fire artikler fra de første numrene. Som en vil se, har de bevart mye av sin friskhet og aktualitet den dag i dag. Det kan være et tegn på at Mot Rusgift var langt forut for sin tid. Men det kan også være et tegn på at verden går sørgelig smått framover.

Intervju med Nils Stavenes

Mot Rusgift - på barrikadane i 20 år

1992-12-20
I år er det 20 år sidan Mot Rusgift kom ut med sitt første nummer. Nils Stavenes var den første redaktøren. I dag er han skolemann på Gol og aktiv fylkestingspolitikar. Mot Rusgift har kontakta han for ein samtale om tidsskriftet i fortid og notid.

Positiv rus - et alternativ?


1992-12-20

Bjørn Lyster tar opp en viktig debatt, som Ida Hagen følger opp. Den må likevel etter mitt syn virke noe forvirrende for nye lesere. Noen spørsmål: Er all kjemisk rus negativ? Er all ikke-kjemisk rus positiv? Hva er rus? Hvilke begreper er det hensiktsmessig å bruke? Overfor hvilke målgrupper? Finnes det et sett med begreper som Juvente, Alkokutt tidsskriftet Mot Rusgift og fagfeltet kunne enes om?


Mer om den ekte rusen

1992-12-20

Bjørn Lyster har funnet beskrivelser av "den ekte rusen " problematisk i markedsføringssammenheng, og åpner for interessante, og for meg nye, problemstilinger rundt dette begrepet spesielt, og for ladet begrepsbruk generelt.


The ultimate challenge - en ekte rus?


1992-12-20
I "Mot rusgift" gjøres det ofte store poeng ut av hvilken språkbruk som i ulike sammenhenger blir brukt om alkohol og alkoholbruk. Kan man si "rusmidler", eller må man si "rusgifter"? Og kan man bruke ordet "rus" i forbindelse med alkohol uten å sette ordet "kjemisk" foran? Tidsskriftet har tatt stilling i disse spørsmålene utfra ønsket om å gjøre rus til noe grunnleggende positivt. Bare den kjemiske rusen er negativ. Etter min mening er dette en for lettvint omgang med virkeligheten.

Nyttig statistikkhefte om rusgifter

1992-12-20
Rusmiddeldirektoratet og Statens Institutt for Alkohol- og Narkotikaforskning har kommet med sin årlige statistikkpublikasjon, "Rusmidler i Norge 1992". I tillegg til å dekke en del grunnleggende årlig alkoholstatistikk, fordyper denne serien seg også annethvert år i spesialtemaer.

Lov om edruskapsvern avløses av ny sosialtjenestelov


1992-12-20
Fra 1. januar 1993 trer den nye Lov om sosiale tjenester i kraft. Loven avløser Lov om sosial omsorg, Lov om edruskapsvern og lov om fylkeskommunalt ansvar for alkoholistinstitusjoner. Den nye loven inneholder en rekke bestemmelser som gjelder rusgiftfeltet.

Vold i Oslo: Lørdagsfylla har skylda

1992-12-20
Akuttetaten i Oslo har åpnet en spesiell helsetjeneste for voldsrammede, som kan ta imot pasienter som er rammet både fysisk og psykisk av voldshandlinger. 60 prosent av voldsofrene kommer til legevakta i Oslo i helgene, og 2/3 av pasientene er alkoholpåvirket.

Russehandel - glede eller forbannelse?


1992-12-20
Nord-Norge - og særlig Finnmark - har de siste par årene fått en ny attraksjon: russiske gateselgere som kommer over grensa i buss eller båt og selger sine ulike produkter til (i hvert fall delvis) billig pris. I Vardø, som er artikkelforfatterens hjemsted, har vi hatt dem på besøk i snart to år, men det har ikke tatt skikkelig av før i sommer.

Metadon - redningsplanke eller statsfinansiert dop?

1992-12-20
Det har vært en utvikling i standpunkter når det gjelder bruken av metadon til langtkomne stoffavhengige i Norge. I enkelte fagmiljøer har det siden midt på 80-tallet vært stemning for å ta i bruk metadon som et tilbud til nedgåtte sprøytebrukere, hovedsakelig med opiatbruk som hovedproblem. Disse har ikke fått særlig gjennomslag i norsk narkotikaopolitikk før 1991. Da startet Oslo kommune et prosjekt for metadonbehandling av HIV-positive stoffbrukere med immunsvikt.

Hvorfor kamp mot rusgift - 20 år etter?


1992-12-20
Det har vært ført en særegen kamp mot rusgift i Norge siden midten av 1800-tallet, først og fremst gjennom avholdsbevegelsen, men også etterhvert gjennom de narkotikapolitiske organisasjonene. I perioder har også politiske partier og andre folkeorganisasjoner prioritert kampen mot rusgift høyt på sine programmer. Som en følge av denne aktiviteten har det også vært opprettet offentlige organer som har hatt rusgiftene som spesialoppgave. Hvor godt disse organene har arbeidet, har imidlertid vært avhengig av hvor sterkt kravet fra de rusgiftpolitiske og folkelige organisasjonene har vært om offentlig innsats på rusgiftområdet.

Alkohol og klassekamp

1992-12-20
Mot Rusgift var fra starten i 1972 preget av den politiske og radikale oppvåkning som pågikk bl.a. i studentmiljøene på den tida. Redaksjonen var også historisk interessert, og hadde gått bakover i tida for å finne ammunisjon til sin egen deltakelse i samfunnsdebatten. En annen som var preget av den politiske radikalisering i sin tid, var Johan Scharffenberg, som i 1922, midt under forbudstida, ett år før Det Norske Arbeiderparti ble splittet og Norges Kommunistiske Parti ble stiftet, offentligjorde en artikkel med ovenstående tittel i "Folket". Denne artikkelen hadde Mot Rusgift-redaksjonen hentet fram igjen, og den ble gjengitt i tidsskriftets andre nummer.

Hva betyr din egen bruk av alkohol eller andre rusgifter?


1992-12-20
Det første nummeret av Mot Rusgift for 20 år siden var ikke bare opptatt av alkohol- og narkotikapolitikk. Redaksjonen hadde også sakset en artikkel fra det svenske tidsskriftet "Drog", hvor det heter at folk ofte føler at deres egen rusgiftbruk har betydning, men at det er vanskelig for folk flest å se forbindelsen mellom individuell rusgiftadferd og rusgiftpolitikk.

EF og edruskapen

1992-12-20
Mot Rusgifts første nummer kom ut bare noen måneder før folkeavstemningen om norsk medlemskap i EF i 1972. Det var derfor rimelig at bladet også bragte en artikkel om EF og edruskapen. Artikkelen, som er usignert (slik de fleste artikler var den første tida - redaksjonen sto kollektivt ansvarlig), skapte debatt også i riksavisene og NRK. Vi bringer her atikkelen i sin helhet.

Kampen mot rusgiftene - del av den politiske kampen


1992-12-20
Mot Rusgift hadde i sitt første nummer i 1972 et intervju med den amerikanske, fargede fagforeningslederen, Glanton Dowdell, som fikk politisk asyl i Sverige i 1971. Han var begjært utlevert til USA, anklaget bl.a. for dokumentfalsk. Men det heter i ingressen til intervjuet at den egentlige grunnen til at han måtte flykte, var at han var svart fagforeningsleder og sosialist. Vi trykker her igjen intervjuet, og håper det kan være av interesse også i dag.