Mot Rusgift nr. 57 - januar 1996: Europa og Rusgiftpolitikken

Om Mot Rusgift nr. 57

1996-01-19

Leder: Ny frisk


1996-01-19
Det har gått nesten to år siden Mot Rusgift kom ut sist. Slike avbrudd oppstår dessverre når ei avis skal lages av frivillige. Når vi nå starter opp igjen er det med ny redaktør og støtte fra Avholdsfolkets Landsråd. Derfor kan vi love større regelmessighet i tida som kommer. Ambisjonen er etter hvert å tette noe av det hullet som oppsto når Tidsskriftet for edruskapsspørsmål gikk inn i 1988.

Bokanmeldelse:

"Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. En retrospektiv undersøkelse av elever ved Tyrilikollektivet"

1996-01-19
Det var mange som hadde store forhåpninger - eller bange anelser - den gang Tyrilikollektivet startet sin virksomhet her i landet i 1980. Et norsk kollektiv etter svensk Hassela-modell-tvangen til frihet - eller en bombe under det norske behandlingsapparatets motstand mot all tvang i behandlingen av stoffavhengige?

Bokanmeldelse:

Alkoholpolitikken i endring?


1996-01-19
Utredningen fra Regjeringens alkoholpolitiske utvalg, eller Bernt Bull-utvalget, er omsider kommet. Utvalget presenterer en grundig og god gjennomgang av norsk alkoholpolitikk og dens grunnlag. Dessverre kommer utredningen lenge etter at viktige rammebetingelser for alkoholpolitikken er endret.

Europa vil ha mindre alkohol

1996-01-19
"Mindre er bedre" var slagordet for den europeiske WHO-konferansen om helse, samfunn og alkohol. Konferansen som ble holdt i desember i Paris, markerer en kraftfull oppslutning om totalkonsumsteorien og prinsippene i "European Alcohol Action Plan".


Eurocare - idealistenes kamp mot alkoholindustrien


1996-01-19
Det er fristende å trekke linjene til Don Quijotes kamp mot vindmøller når man skal presentere Eurocare. Alliansen av rusgiftmotstandere skal forsøke å overbevise Europa om det fornuftige i å føre en restriktiv alkoholpolitikk. Med en ressurssituasjon som får norsk avholdsbevegelse til å framstå som en rik onkel fra Amerika, tar man opp kampen mot alkoholindustrien.

Lobbyvirksomhet i Brussel

1996-01-19
I samarbeid med Avholdsfolkets Landsråd i Norge har Eurocare åpnet kontor i EU-hovedstaden. Blant byråkrater i dobbeltspent dress, med slipsknuter like stramme som tidsplaner, skal norske Vera Selnes drive påvirkningsarbeid til fordel for rusgiftmotstanderne i Europa.

Bokanmeldelse:

Trenger vi en ny alkoholpolitikk?


1996-01-19
I forordet til Landsrådets alkoholpolitiske utredning skriver styreleder Morten Jørgensen at "... det ikke går en automatisk og forutsigbar linje mellom et personlig valg om å avstå fra bruk av alkohol og de politiske standpunkt en avholdsmann/kvinne inntar". Utredningen sikter dermed på å redegjøre for Landsrådets strategivalg og å begrunne dette.

Internet for rusgiftmotstandere?

1996-01-19
Internet ble årets julegave! Nå kan familien samle seg rundt Macen eller PCen og surfe rundt i verden. Her kan de se på høstutstillingen, bestille pizza eller lese om prinsipper for rusgiftmotstanden. Noe for en hver smak, med andre ord.

Resolusjonen: Europeiske byer mot narkotika


1996-01-19
Flere europeiske byer har tatt initiativet til å organisere en konferanse for byer mot legalisering av narkotika. Et av konferansens mål er å vedta en plattform for å gjøre det mulig for byer som ikke har deltatt på konferansen å slutte seg til dette arbeidet.

Frankfurterbevegelsen får motstand

1996-01-19
European Cities Against Drugs, ECAD, er en bevegelse av europeiske byer mot narkotika, som ble startet i 1994 etter initiativ fra Stockholms bystyre, som et bidrag til å forene europeiske byer som vil motarbeide den pågående liberaliseringstrend overfor narkotiske stoffer.


Hvor henter de støtte fra?


1996-01-19
Narkotikaliberalerne har skaffet seg en dominerende plass i EU-systemet, feks. har de i dag majoriteten i EU-parlamentet. Mange lurer på hvor de henter støtte fra. Når man studerer de økonomiske interessene innenfor narkotikatrafikken, finner man i alle fall svar på deler av spørsmålet.

Åpne grenser for narkotika

1996-01-19
Debatten går høyt i Sverige om hvilke virkninger Schengen-avtalen har på narkotikapolitikken i Europa og hvilke følger den vil kunne få for den svenske helhetspolitikken på narkotikaområdet hvis Sverige slutter seg til avtalen. debatten er like aktuell i Norge.


EU og narkotikaspørsmålet


1996-01-19
Fra midten av 80-tallet har den Europeiske Union og dens forløper de Europeiske Fellesskap (EF) behandlet narkotikarelaterte spørsmål. EFs engasjement på narkotikaområdet så sin begynnelse med økonomisk støtte for alternativ produksjon til land i den tredje verden. Bjørg Totland jobber i European Policy Advisory Service (EuroPas).

Bokanmeldelse:

"Beruselsens porter - en debattbok om rus"

1996-01-19
Tidligere leder i Forbundet mot Rusgift, Knut T. Reinås, ga i 1995 ut boka "Beruselsens porter", først og fremst et rusgiftideologisk skrift. I følge Reinås er det på tide at både den rusgiftpolitiske bevegelsen og fagfeltet i større grad begynner å interessere seg også for de etiske og ideologiske sidene ved alkoholspørsmålet. Vi må ikke la striden om hvilken alkoholpolitikk stat og kommuner skal føre oppta hele synsfeltet.