Mot Rusgift nr. 64/65 - Juni 2000

Hasj på dagsordenen

Om Mot Rusgift nr. 64/65

2000-06-18

Leder: Hasj på dagsordenen


2000-06-18
Det kan være mye uenighet i Norge når det gjelder hvilken holdning vi skal innta ­ eller fortsette å innta ­ overfor cannabisstoffene. Enkelte land har valgt - eller er i ferd med å velge ­ helt andre løsninger enn de vi hittil har stått for i Norge. Den diskusjonen pågår også i Norge. Men, det er overveiende enighet om at det ikke er ønskelig at ungdom skal ta i bruk cannabis, eller at hasj og marihuana skal bli like utbredt som alkohol er. Det er enighet om at bruken av cannabis bør holdes nærmest mulig null. Dette er en grunnleggende enighet som det er verdt å ta vare på og bygge videre på.

Cannabis' biologiske virkninger

2000-06-18
Professor Jørg Mørland er forskningssjef ved Statens Rettstoksikologiske institutt og en av landets fremste eksperter på nevrobiologiske virkninger av cannabis. Han holdt ett av foredragene på FMRs konferanse om hasj 3. november 1999. Vi gjengir her hovedinnholdet i Mørlands foredrag. Han innledet med å vise til at en del fagfolk og informatører opp gjennom de to-tre siste tiårene har dekket sin mangel på gode fakta med skremsler. - Vi vet mye i dag, sa Mørland, men det er fortsatt mye vi ikke vet.

Cannabis' psykiske og avhengighetsskapende effekter


2000-06-18
Cannabis ser ut til å ha sterkt fotfeste i ungdomskulturen, selv om det bare er hos en minoritet av ungdommen. Den er den mest brukte illegale rusgiften i Vesten, og er omgitt av myter, både av tilbedende kjærlighet og av sterk avsky.

Kan man dø, bli gal eller få kreft av hasj- og marihuanarøyking?

2000-06-18
På oppdrag fra den svenske Socialstyrelsen har psykiater Jan Ramström utarbeidet rapporten som på norsk har fått navnet: "Skader av hasj og marihuana - en gjennomgang av vitenskapelige studier av skadeomfanget ved cannabis" (ramström1999). Hensikten har vært i samme skrift å framlegge både konklusjoner om skadevirkninger (beviste, mistenkte og avkreftede) og redegjørelse for hvilken vitenskapelig støtte som finnes for disse konklusjonene, samt å gi leseren den opprinnelige presentasjonen (alternativt et eldre, allment akseptert sammendrag) av de forskningsresultater som blir påberopt.

Narkolovbrudd og straff


2000-06-18
Forholdet mellom strafferammer og straffeutmåling i narkotikasaker blir av og til blandet sammen. Man ser også bort fra at langvarige fengselsdommer som i det enkelte tilfelle er idømt for en rekke lovbrudd, ofte blir subsummert og statistikkført under kategorien "narkotikaforbrytelser", ettersom disse har høyest strafferamme. Sosiolog Knut T. Reinås, som er forbundsleder i FMR, går derfor nærmere inn på dagens situasjon når det gjelder rettspraksis og straffereaksjoner.

Medisinsk marihuana - nye utviklingstrekk

2000-06-18
En diskusjon om medisinsk marihuana pågår også i Australia. Nylig har Gareth Griffith og Marie Swan ved New South Wales Library Research Service gjort en gjennomgang av den foreliggende forskningen på området (Griffith).

Fakta om cannabis


2000-06-18
Cannabis er en plante som tilhører hampefamilien. Det er en hovedart av planten, med to underarter - cannabis sativa og cannabis indica. Cannabis sativa er en høy, rørliknende plante, tidligere hovedsakelig dyrket som en kilde til hampefibre. Cannabis indica er en kortere, mer buskliknende variant, som vanligvis er hovedkilden for rusgiftene marihuana, hasj og mange andre tilberedelser, kjente som, pot, gras, shit, rev og mange andre slang- og dagligtaleuttrykk. Som oftest brukes Cannabis Sativa eller bare Cannabis som et fellesnavn for alle rusgivende hampeplanter.

Tips om cannabis-litteratur på Internett

2000-06-18
Forbundet Mot Rusgift har en av de mest informative nettsidene på Internet. Nå er det også opparbeidet en egen temaside om cannabis på FMRs nettsted. Her finner du bl.a. linker til nedenstående artikler, se http://www.fmr.no/hasj/.

Høyprispolitikken bør ligge fast


2000-06-18
Tale på FMRs 1. mai-arrangement av Knut T. Reinås.

Nyhetsklipp

2000-06-18

Utvikling i styrkegrad av cannabinoider i konfiskert marihuana


2000-06-18

En analyse av innholdet av THC og andre hoved-cannabinoider i 35 312 cannabistilberedninger som ble beslagtatt i USA over en periode på 18 år, er nå lagt fram.


Innlegg på konferanse:

Farlighetskriterier for rusgifter - eller hva gjør farlige stoffer farlige?

2000-06-18
På FMRs dagskonferanse om hasj høsten 1999 holdt Knut T. Reinås et innlegg som så på de epidemiologiske aspektene ved bruk av cannabis og andre stoffer og satte farlighetsbegrepet inn i en slik sammenheng. Reinås er sosiolog, og forsker i Rusmiddeletaten, Oslo kommune.